4 actielijnen in de beleidsvisie Zorg

zorginnovatie

1) Anders leren in de zorg

Het uitgangspunt voor deze actielijn is de nood aan nieuwe competenties in de zorg en aan voldoende kwalitatieve leerwegen naar het zorgberoep. Inzetten op diversiteit in leertrajecten en aangepaste leerwegen voor nieuwe doelgroepen ontwikkelen is van belang om ook deze doelgroepen tot de zorgopleidingen en arbeidsmarkt te krijgen.

De maatschappelijke en technologische veranderingen zorgen ook voor uitdagingen: dit uit zich in nieuwe leernoden voor de zorgprofessional van vandaag. Inzetten op het levenslang leren van de huidige zorgprofessional is dan ook van groot belang om de sector in zijn geheel up-to-date te houden.

We zetten dan ook in op het anders leren en nieuwe leerwegen in de zorg.

2) Anders werken in de zorg

Naast zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide professionals is het inzetten op anders werken cruciaal om een duurzaam antwoord te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Een andere manier van werken heeft immers een directe impact op de nood aan het aantal professionals en het gezochte profiel.

Bovendien speelt dit onmiddellijk in op de nieuwe paradigma’s in de zorg: van curatieve naar preventieve zorg, van aanbod- naar vraaggestuurd werken, het inter- en multidisciplinair werken en de digitale uitdagingen. Er is een toenemende vergrijzing van de bevolking én de beroepsgroep, en mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. In de statistieken zien we bijgevolg een verschuiving van residentiele zorg naar thuiszorg en zorg dichtbij huis.

Het anders werken in de zorg zien we op drie sporen die een fundamentele impact op de zorg kunnen hebben: dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologie.

Als provincie zetten we in op de ondersteuning van lokale besturen, zorgorganisaties, zorgprofessionals en vrijwilligers (bv. mantelzorgers) bij de realisatie en implementatie van die vernieuwende dienstverleningsmodellen, een aangepaste arbeidsorganisatie en implementatie van technologieën. 

3) Innoveren in de zorg

Een eerste focus ligt op innovaties die bijdragen aan de preventieve gezondheidszorg. Meer en meer mensen kampen immers met welvaartsziekten, wat een stijgende druk op de financiering en werkbelasting van de gezondheidszorg betekent. Het gaat dan om overgewicht, te weinig beweging, slechte voedingsgewoonten, alcoholgebruik, roken, druggebruik … Inzetten op innovaties voor preventie brengt bijgevolg een lagere financiële en werkdruk in de gezondheidszorg met zich mee.

We focussen bovendien ook op technologische innovaties die tot meer werkbaar werk leiden. Zowel het datagedreven werken als digitalisering zijn belangrijke uitdagingen voor de zorgsector. Ze vragen de nodige experimenteerruimte. Er worden heel wat producten ontwikkeld die het takenpakket van de zorgprofessional kunnen vergemakkelijken. Om dit innoveren in de zorg te faciliteren, spelen we volop onze rol in het ondersteunen, stimuleren en verbinden van actoren in en rond de zorg. 

4) Schitteren in de zorg

Uitgangspunt voor deze actielijn is de vaststelling dat er in de toekomst nood is aan meer zorgprofessionals. Onder andere door de sterk vergrijzende bevolking, alsook vergrijzing van het zorgpersoneel zelf, en de gekwalificeerde uitstroom uit de zorgopleidingen die niet toeneemt.

Daarom is het belangrijk dat meer jongeren, werkzoekenden en inactieven kiezen voor beroepen in de zorgsector. We moeten bovendien inzetten op extra instroom van nieuwe talenten via verschillende wegen.

Vanuit de provincie nemen we hierin een twee-sporen-initiatief: In samenwerking met andere cruciale partners verbeteren we het imago van de zorgsector aan de hand van informatiecampagnes. Daarnaast zorgen we voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen met doelgroepgerichte acties.

Meer info

Contacteer Joris Verwaest of Karlien Smets.