EFRO oproepen voorjaar 2019

publish date
19.03.2019

Dit voorjaar staan er nog een drietal oproepen van EFRO Vlaanderen open. Goed voor een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De deadlines voor vooraanmelding is 26 april. De deadline voor het indienen van een aanvraagdossier is 27 juni. Ontdek hieronder snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Voor meer informatie mag je ons altijd contacteren. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina. 

Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Specifieke doelstelling 1: “Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren. Investeringen bij speerpuntclusters”

Deze oproep is gericht op investeringsprojecten van de zes erkende speerpuntclusters. Enkel Catalisti, SIM, Flux50, Flanders’ Food, VIL en Blauwe Cluster kunnen binnen deze oproep een projectvoorstel indienen en dus begunstigde zijn van EFRO-steun.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.000.000 euro EFRO-steun.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De totaal subsidiabele kosten kunnen maximaal 3 miljoen euro bedragen.
 • De maximale EFRO-steuntoekenning is vastgelegd op 800.000 euro. Voor projecten met een totale kost hoger dan 2 miljoen euro zal het maximale EFRO-steunpercentage dus lager liggen dan 40%
 • Staatssteunregels zijn van toepassing. Bijgevolg dienen de projecten zich ter verantwoording van de staatssteun te beroepen op de Groepsvrijstellingsverordening.
 • De oproep is gericht op investeringsprojecten. Loonkosten en werkingskosten worden niet aanvaard.
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Specifieke doelstelling 2: “Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering naar ondernemers”

Met deze oproep wordt beoogd om het ondernemingsklimaat te verbeteren door het optimaliseren van het overheidsbeleid en de overheidsdienstverlening, in het bijzonder van lokale en provinciale besturen, in functie van de (toekomstige) noden van ondernemingen. Meer specifiek richt de oproep zich op administratieve vereenvoudiging en verdere digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers toe.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.500.000 euro EFRO-steun.

Mogelijke acties:

 • Het ontwikkelen, integreren en implementeren van digitale instrumenten (productencatalogus, vergunningen, interactieve databanken, …) voor ondernemers;
 • Het inzetten van een Intergemeentelijke ambtenaar lokale economie;
 • -      …

Aandachtspunten:

 • Aandacht voor intergemeentelijke samenwerking en/of diepgaande digitalisering
 • Acties binnen digitalisering moeten verder gaan dan info ter beschikking stellen via website
 • Directe betrokkenheid lokale besturen is noodzakelijk
 • Initiatieven rond digitalisering dienen aan te sluiten bij de reeds bestaande Vlaamse initiatieven

Voorwaarden:

 • Infosessie op woensdag 3 april 2019, van 10u30 tot 12u30 in zaal B2.111 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 

Specifieke doelstelling 5: “Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering”

De focus ligt op de creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering. De oproep beoogt dan de creatie en uitvoering van afgestemde strategieën voor de internationalisering van het Vlaamse innovatieve economische ecosysteem met een sterke betrokkenheid van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s, etc. Dit moet zorgen voor impactvolle acties die de concurrentiepositie van Vlaanderen in de wereld versterken. Binnen dit proces is het belangrijk om uit te gaan van de noden van de bedrijven die centraal staan als uitgangspunt van de op te richten strategieën en de daaraan verbonden uitvoeringsprocessen.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 1.000.000 euro EFRO-steun.

Doelstellingen:

Met deze oproep worden gedetailleerde projectvoorstellen beoogd die zich richten op een totaalaanpak waarin meerdere van onderstaande stappen vervat zitten:

 • uitwerken van een aanpak om nieuwe doelgroepen (bedrijven met exportpotentieel of potentieel om in Vlaanderen te investeren) te detecteren en hun noden beter te kennen.
 • uitwerken van een nieuwe aanpak om bedrijven beter te bereiken en te ondersteunen.
 • uitwerken manier om innovatie in Vlaamse ecosysteem (clusters, SOC’s, …) internationaal beter te valoriseren.

Aandachtspunten:

 • Deze oproep sluit aan bij de Small Business Act for Europe (SBA
 • Projecten dienen bij te dragen aan de output en resultaatsindicatoren
 • Indieners beschikken over een Vlaamsbrede werking voor internationaliserende bedrijven, en hebben hierin de nodige ervaring en kennis opgebouwd.
 • In de voorstellen gericht op internationale valorisatie van innovatie in de Vlaamse clusters zijn alle Vlaamse speerpuntclusters en SOC’s betrokken.
 • Enkel voorstellen die volgens de geldende staatssteunregels uitgewerkt zijn (zie verder punt 2.2 over staatssteun) en Vlaamsbreed uitgevoerd worden komen in aanmerking.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Meer info:

Meer info over al deze oproepen vind je hier. Met vragen kan je terecht bij het provinciale EFRO-contactpunt: Anneke Van den Aker. Haar gegevens vind je hieronder.

 

 

 

Volgende van de detaillijst