Projecten

PDPO-project Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Om de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan te pakken, werd een lokale lokale gebiedscoalitie opgericht die bestaat uit:

  • Gemeente: Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier
  • Provincie Antwerpen: Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP)
  • POM Antwerpen
  • Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL)
  • Proefstation voor de groenteteelt (PSKW)
  • Pidpa
  • Natuurpunt Oude Spoorweg
  • Boerenbond

Als gebiedscoalitie geloven we dat we door samen te werken kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, een zekerdere en duurzamere watervoorziening en minder wateroverlast en minder watertekorten. We werken daarbij bedrijfsoverschrijdend en gebiedsgericht samen met land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders

We beschikken over 500.000€ subsidies en instrumenten landinrichting om de Mechelse Groenteregio te optimaliseren. Verder zullen we ook verschillende acties op touw zetten, zoals een gebiedsworkshop, demonstratieprojecten en overkoepelende gebiedsstudies. 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Logo's PDPO

Serre als energiebron
(in samenwerking met Thomas More)

Energiekosten bepalen steeds meer de economische slagkracht van bedrijven en van onze regio. Vanuit de provincie is het onze ambitie om de energieproductie te verduurzamen en de energiekost te verminderen. Daarom we aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool om in een studie 'Energieclustering en centrale CO2-benutting in glastuinbouwclusters' een conept te ontwikkelen dat samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven mogelijk maakt door middel van warmte- en CO2-net. 

Uit deze studie bleken een aantal juridische en wetgevende belemmeringen die de realisaties van warmtenetten in glastuinbouwclusters vertragen. Ook bleek dat een koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf met een WKK (warmtekrachtkoppeling) en een andere warmtevrager zonder WKK (zoals landbouw, industrie, zwembad, appartementsgebouw,), economische als ecologische voordelen biedt voor beide partijen. Dergelijke koppeling kent geen juridische en wetgevende belemmeringen en kan zowel binnen als buiten de glastuinbouwsector toegepast worden.

DIT PROJECT IS AFGELOPEN

PDPO-project Mooi glaslandschap

Het project ‘Mooi glaslandschap’ wil het typisch glaslandschap in de 3 glastuinbouwregio’s in onze provincie versterken door agrarische reconversie, landschapsintegratie en draagvlakverbreding. Binnen dit project zullen 10 pilootbedrijven intensief begeleid worden bij een omschakeling naar alternatieve teelten onder glas (bv. asperges). Het infoloket glastuinbouw zal ook informeren over andere mogelijkheden voor kleinschalige landbouwactiviteiten (bv. gemeenschapslandbouw) of nieuwe niches (bv. algenteelt). Er zullen ook demo’s ingericht worden en pilootbedrijven begeleid worden om te illustreren hoe IPM gekoppeld kan worden aan landschapsintegratie. Verder zullen er een aantal publieksevenementen georganiseerd worden om het brede publiek terug vertrouwd te maken met de glastuinbouwsector.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Praktijkcentrum voor de Groententeelt, Proefcentrum Hoogstraten, Boerenbond, dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en ’t Grom. 

DIT PROJECT IS AFGELOPEN

Logo's PDPO

EFRO-project duurzame glastuinbouwclusters

Op 22 juni 2011 werd het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) met als titel ‘Duurzame glastuinbouwclusters’ goedgekeurd. Dit project wordt gecoördineerd door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid. Het project startte officieel op 1 oktober 2011. Het werkgebied van het project is de macrozone Hoogstraten en de macrozone Sint-Katelijne-Waver. Samen met de vijf partners, POM Antwerpen, Boerenbond, PMV nv, IOK en Igemo, zoekt DLP naar haalbare instrumenten om de glastuinbouwsector te ondersteunen.

Binnen de macrozones wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de bestaande glastuinbouwers meer kansen te geven om hun bedrijf rendabel te houden of te maken. Daarnaast Zo wordt er gestreefd naar een vernieuwing van de glasopstand in evenwicht met de andere actoren in het agrarische gebied. In het project onderzoeken de provincie en haar partners ook of clustering van serrebedrijven haalbaar is en op welke manier dat het beste wordt aangepakt.

Om alle opgedane kennis in het project te verspreiden naar andere glastuinbouwprojecten en de reeds bestaande kennis in en buiten Vlaanderen te gebruiken in ons project, zal de Vlaamse overheid regelmatig een kennisoverleg organiseren. Het project is gestart op 1 oktober 2011 en loopt 2 jaar en is beëindigd op 30 september 2014 . In het totaal is was er een budget beschikbaar van 769 800,68 euro, waarvan 40% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ongeveer 45% door het Hermesfonds (Vlaamse minister van Economie), ongeveer 10% door de provincie Antwerpen en ongeveer 5% wordt bijgedragen door de projectpartners.

Klik door op onderstaande pagina's en kom meer te weten over dit EFO-project.

DIT PROJECT IS AFGELOPEN

Logo's EFRO
Logo's glastuinbouw