Prikkel Warm onthaal

Vertrouwen is de basis voor een rijk partnerschap tussen school en ouder(s). Om die vertrouwensband te versterken, kan je inzetten op informele, vriendelijke, uitnodigende en warme ontmoetingen: ontmoetingen die aansluiten op het reguliere onderwijs.

Met deze prikkel willen we je kort onderdompelen in het thema & concrete tips geven om kinderen en ouders warm te ontvangen op school en een wederkerig partnerschap tussen school en ouders te bevorderen.

Ouders aan het woord

Kennisdossier

Naar school gaan is spannend voor leerlingen, maar ook voor ouders. Hun kleutertje dat voor de eerste keer naar de kleuterklas gaat, hun kind dat dit schooljaar leert lezen en schrijven, misschien een wissel van studierichting in de middelbare school, … 

Dit dossier biedt getuigenissen en good practices van scholen, tips voor warme ontmoetingen uit de praktijk, en tal van links naar interessante websites en ondersteuning.

Materialenselectie

Beschermjassen op school : aandacht voor verschil in het onderwijs  / Tjin A Djie; Zwaan. - Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2015. - 107 p.. - ISBN: 978-90-232-5365-5. - ISBN: 978-90-232-5374-7. - ISBN: 908686246. - ISBN: 90-232-5374-4
Vindplaats Antwerpen: ro 3 besc
Vindplaats Turnhout: ro 3 besc

Wat heeft een leerling die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas?--Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit de familie, historie en cultuur van het kind én de docent ingezet worden op school? Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas, maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer. Leraren toerusten op omgaan met verschil – bij de ander en bij zichzelf – is essentieel in deze tijd. Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen – van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs – brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan. 

Warm, welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-schoolsamenwerking. Inspiratieboek voor het kleuteronderwijs / De Mets, Jan ; Van Laere, Katrien ; Vervaet, Veerle ; Seghers, Marie ; Peleman, Brecht. - Gent : VBJK, (2018). - 196 p.
Vindplaats: URL

Het AMIF-project 369 kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid bracht twee jaar lang (2017-18) zeven proeftuinen samen, bestaande uit kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen en externe partners. Zij hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties inzake een goede ouder-schoolsamenwerking. Door een toenemende diversiteit aan gezinnen in onze samenleving worden scholen immers uitgedaagd om het routineuze handelen te doorbreken, en om in dialoog te gaan met ouders die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met ons kleuter-onderwijssysteem.
Dit boek wil andere kleuterscholen inspireren, en bij uitbreiding het lager onderwijs, de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, en alle schoolnabije en externe partners die van ver of dicht betrokken zijn bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Het staat boordevol praktijken en verhalen uit de proeftuinen, tips en suggesties om zelf ook aan de slag te gaan.

Armoede op school : wegen voor een schoolbeleid / Maes, John; Van Camp, Frie. - Brussel: Politeia, 2019. - 127 p.. - ISBN: 978-2-509-03461-8: 35,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 (o)m

In de reeks 'Beleid voeren in het onderwijs' worden actuele thema's uitgediept die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Statistieken tonen aan dat kinderarmoede in Vlaanderen toeneemt. In dit themanummer gaan de auteurs op zoek naar hoe de voorschoolse opvang en de school in deze maatschappelijke problematiek een positieve rol kunnen spelen voor kinderen en jongeren in armoede. Onderwijs alleen kan de maatschappelijke ongelijkheid niet wegnemen, maar de school kan wel een rol spelen via een aantal effectieve aanpakken.

School en thuis : succesfactoren voor het verbinden van twee leefwerelden / Lusse; Hadioui, el; Diender. - <SL>: Pica, 2019. - 119 p.. - ISBN: 978-94-92525-71-0. - ISBN: 1194445060
Vindplaats Antwerpen: dg 6 scho

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn. Het belang van het verbinden van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en migratie hierop worden in dit boek behandeld. Daarnaast biedt het praktische handvatten om met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van schoolloopbaankeuzes. Het boek benoemt succesfactoren om juist ook als verschillen groot zijn met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen. Om de bredere context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een stadssociologisch perspectief. Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstukken waarin scholen vertellen hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve effecten dit heeft. 

Van eiland naar wij-land : inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen / Mets, De, Jan. - Gent: Integratiedienst Stad Gent, 2013.. - ISBN: 901300210
Vindplaats Antwerpen: dg 6 vane
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE

Deze gids wil secundaire scholen een stimulans geven om hun samenwerking met ouders kritisch te (her)bekijken, als aanzet om een stevige basis en aanpak uit te werken. Citaten uit gesprekken met scholen bieden inspiratie. Hier en daar werden reflectievragen toegevoegd. Ook werden er citaten uit onderzoeken opgenomen en kunt u in kaderteksten lezen wat organisaties als Intercultureel Netwerk Gent, de Foyer, De8, Kruispunt Migratie-Integratie en anderen ervaren en aanbieden. De publicatie is ook downloadbaar via www.diversiteitenleren.be (bij 'materiaal') en via de onderwijspagina van de Integratiedienst Stad Gent. 

Interessante websites & organisaties

De Schoolbrug

De Schoolbrug verbindt en versterkt ouders, leerlingen en schoolteams in functie van een succesvolle schoolloopbaan van elk kind. Op hun website vind je meer info over hun projecten, maar ook een materialenbank met gratis downloadbaar materiaal voor ouderbijeenkomsten dat visueel en laagdrempelig is samengesteld.

Klasse: Ken jij armoede vanbinnen en vanbuiten?

Armoede is een kluwen van oorzaken en gevolgen. Je raakt er niet snel op eigen kracht uit. Onderwijs is een belangrijke hefboom en je acties als leraar maken wel degelijk een verschil. Om meer inzicht te krijgen in de buiten- én binnenkant van armoede werd het armoedeweb ontwikkeld in opdracht van Welzijnszorg: Samen tegen armoede.

Contact

Heb je vragen of suggesties over dit dossier? Dan kan je terecht bij:

docAtlas

Elise Cools

elise.cools@provincieantwerpen.be 

Stad Turnhout

Cindy Mergits

onderwijs@stadturnhout.be