Projecten

AgroSTEM

Met het AgroSTEM project willen we via STEM-gericht onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) scholen en land- en tuinbouwbedrijven dichter bij elkaar brengen en hopen we dat ze elkaar aanzetten om duurzame keuzes te maken. Landbouwbedrijven zijn een rijke STEM-omgeving. Ze zijn de ideale plaats om jongeren de rol van wetenschap, technologie en wiskunde te laten ontdekken en tegelijk kennis te laten maken met de dagelijkse activiteiten op een land-of tuinbouwbedrijf.

Concreet zullen we binnen dit project AgroSTEMdagen voor de 3de graad secundair onderwijs organiseren op verschillende land- of tuinbouwbedrijven waar duurzame innovaties en onderzoek centraal staan. Daarnaast zullen er AgroSTEMbeurzen gehouden worden waar geïnteresseerde landbouwers en leerlingen, maar ook hogescholen, universiteiten, onderzoekers, leveranciers en fabrikanten samen worden gebracht om na te denken over technologische uitdagingen. Zo kunnen er samenwerkingsverbanden tot stand komen met tweerichtingsverkeer.

  • Link met educatie: Door een bezoek te brengen aan innovatieve en soms hoogtechnologische land- of tuinbouwbedrijven ervaren jongeren het nut en de meerwaarde van STEM-toepassingen in de bedrijfspraktijk en maken ze kennis met de dagelijkse activiteiten op een land- of tuinbouwbedrijf.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Plattelandsklassen vzw, Innovatiesteunpunt, scholengemeenschap J.B.David-Lier, scholengemeenschap KOGEKA, scholengemeenschap kOsh, KU Leuven Campus Geel, Thomas More Campus Vorselaar, Campus Turnhout & Campus Geel, gebroeders Vercammen, Trezemieke, Romberama, Proefbedrijf Pluimveehouderij en melkveebedrijf familie Verdonck.

Logo's PDPO

Platteland Royal

Met de vernieuwde melkveestal (2017) en het vernieuwd kantoorgebouw (2018) is de Hooibeekhoeve klaar voor de toekomst. Via dit project willen we het brede publiek in contact brengen met de streekeigen identiteit van het Kempens landschap, waarin landbouw een belangrijke speler is. We willen iedereen laten proeven van het Kempens landschap, platteland en landbouw. Zowel de binnen- als buitenruimten van de Hooibeekhoeve zullen volledig worden ondergedompeld in streekeigen elementen door middel van geuren, kleuren, vormen, beelden en verhalen. Kortom, iedereen zal aanvoelen dat ze op het unieke Kempisch Domein zitten en benieuwd zijn naar meer!

Dit project wordt gesubsidieerd door Leader en verloopt in samenwerking met RURANT vzw, K.ERF, Toerisme provincie Antwerpen, KOGEKA Sint-Jozefsinstituut, Regionaal landschap Kleine en Grote Nete, Stad Geel en Geelse Gidsenbond en Regionaal landschap de Voorkempen.

Nieuw logo leader

Boerderleren

Boerderleren is een PDPO-project in samenwerking met Streekvereniging Zuidrand dat zich richt naar leerlingen van de 2de graad van de lagere school. Omdat het platteland een prachtige en prikkelende omgeving is, leent het zich perfect om aan ervaringsgericht leren te doen. Anders dan bij andere bezoeken waarbij het om eenmalige momenten gaat waarbij kinderen buiten de klas leren, streven we hier naar herhaaldelijk terugkeren naar diezelfde leerplek, namelijk 4 keer per jaar. De bedoeling is om een mooie wisselwerking te krijgen tussen de landbouwer en de school, waarbij de school een zeer waardevolle leerervaring kan aanbieden aan de kinderen en de landbouwer een zinvolle verbredingsactiviteit heeft.

Binnen het project zal er een leertraject uitgewerkt worden op 7 boerderijen in de Zuidrand. We willen een sterk educatief concept neerzetten over en op de boerderij. Hierbinnen zal ook een digitaal luik uitgewerkt worden, waarbij kinderen spelenderwijs en op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met heel wat aspecten van een landbouwomgeving. Bovendien willen we binnen een lerend netwerk van landbouwers kennis en ervaringen delen en het educatief materiaal kenbaar maken bij landbouwers binnen de gehele provincie.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met streekvereniging Zuidrand.

Logo's PDPO

Beleving in/over Kempens Landschap

Met dit project willen we de kennis, het enthousiasme en het draagvlak voor het Kempense landschap en platteland te verhogen. Het landschap van de Kempense Heuvelrug is uitermate geschikt om het landschap van de Kempen – vroeger, nu en in de toekomst – te vertellen. Hiervoor wordt een landschapswandeling op de Kempense heuvelrug uitwerkt voor het brede publiek. Daarbij zal ook het agrarische erfgoed aan bod komen. Als aanvulling op de landschapswandeling zal Hooibeekhoeve voor de verschillende graden van het secundair onderwijs drie excursies/lessenpakketten uitwerken. 

  • Link met landbouweducatie: vanuit onze kennis rond landbouweducatie zal Hooibeekhoeve de educatieve lessenpakketten voor het secundair onderwijs uitwerken. Verder zullen we hulp en ideeën aanreiken voor de uitwerking van de plattelandswandeling.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit LEADER en verloopt in samenwerking met Regionaal landschap Grote en Kleine Nete en Groendomeinen regio Kempen, Toerisme Kasterlee en Sancta Maria Kasterlee.

Nieuw logo leader

Mooi glaslandschap

Het project ‘Mooi glaslandschap’ wil het typisch glaslandschap in de 3 glastuinbouwregio’s in onze provincie versterken door agrarische reconversie, landschapsintegratie en draagvlakverbreding. Binnen dit project zullen 10 pilootbedrijven intensief begeleid worden bij een omschakeling naar alternatieve teelten onder glas (bv. asperges). Het infoloket glastuinbouw zal ook informeren over andere mogelijkheden voor kleinschalige landbouwactiviteiten (bv. gemeenschapslandbouw) of nieuwe niches (bv. algenteelt). Er zullen ook demo’s ingericht worden en pilootbedrijven begeleid worden om te illustreren hoe IPM gekoppeld kan worden aan landschapsintegratie. Verder zullen er een aantal publieksevenementen georganiseerd worden om het brede publiek terug vertrouwd te maken met de glastuinbouwsector. 

  • Link met landbouweducatie:  vanuit onze ervaring met landbouwgidsen en publieksevenementen zullen we binnen dit project opleidingen organiseren voor toekomstige begeleiders van de doe-pakketten en de promotie organiseren binnen elke macrozone. Verder zullen we ideeën en input aanreiken bij de uitwerking van het educatie doe-pakket.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Praktijkcentrum voor de Groententeelt, Proefcentrum Hoogstraten, Boerenbond, dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en ’t Grom. 

Logo's PDPO