Projecten

Afgelopen projecten

Platteland Royal

Met de vernieuwde melkveestal (2017) en het vernieuwd kantoorgebouw (2018) is de Hooibeekhoeve klaar voor de toekomst. Hooibeekhoeve is één van de typische witte hoeves op het Kempisch domein en bovendien een modern landbouwbedrijf met een uitgebreide publiekswerking en dus de ideale uitvalsbasis om de streekidentiteit uit te dragen.

Via dit project willen we het brede publiek in contact brengen met de streekeigen identiteit van het Kempens landschap, waarin landbouw een belangrijke speler is. Door een doordachte inrichting van de binnen- en buitenruimten willen we zowel toevallige passanten als bezoekers onderdompelen in de rijke landbouwcultuur en natuur van dit stukje Kempen.

  • Link met landschapsintegratie: De hele Hooibeekhoeve zal in een nieuw streekjasje gestopt worden, waarin het mooie Kempense landschap zowel binnen als buiten wordt geïntegreerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door Leader en verloopt in samenwerking met RURANT vzw, K.ERF, Toerisme provincie Antwerpen, KOGEKA Sint-Jozefsinstituut, Regionaal landschap Kleine en Grote Nete, Stad Geel en Geelse Gidsenbond en Regionaal landschap de Voorkempen.

Logo Leader

Mooi glaslandschap

Het project ‘Mooi glaslandschap’ wil het typisch glaslandschap in de 3 glastuinbouwregio’s in onze provincie versterken door agrarische reconversie, landschapsintegratie en draagvlakverbreding. Binnen dit project zullen 10 pilootbedrijven intensief begeleid worden bij een omschakeling naar alternatieve teelten onder glas (bv. asperges). Het infoloket glastuinbouw zal ook informeren over andere mogelijkheden voor kleinschalige landbouwactiviteiten (bv. gemeenschapslandbouw) of nieuwe niches (bv. algenteelt). Er zullen ook demo’s ingericht worden en pilootbedrijven begeleid worden om te illustreren hoe IPM gekoppeld kan worden aan landschapsintegratie. Verder zullen er een aantal publieksevenementen georganiseerd worden om het brede publiek terug vertrouwd te maken met de glastuinbouwsector. 

  • Link met landschapsintegratie:  vanuit onze jarenlange ervaring met erfbeplantingsplannen zullen we binnen dit project voor 6 glastuinbouwbedrijven landschapsintegratieplannen opmaken met het oog op een functionele landschapsverfraaiing. Verder zullen ze 2 demo’s uitwerken en 2 cases opstarten en begeleiden.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Praktijkcentrum voor de Groententeelt, Proefcentrum Hoogstraten; Boerenbond, dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en ’t Grom. 

Logo's PDPO

Paard en landschap

Land- en tuinbouwgronden worden steeds meer ingenomen door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Paard en landschap wil paardenhouders en andere betrokkenen provinciebreed informeren, inspireren en sensibiliseren over de kansen voor biodiversiteit en landschapszorg op en rond paardenweides en de bijdrage daarvan aan het milieu. De ontsloten kennis en best practices worden doorgegeven via een draaiboek, inspiratiebrochures en ambassadeurs op het terrein. Zo vormt dit project de hefboom om paardenhouders als nieuwe doelgroep in te schakelen in natuur- en landschapszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met RLRL, BLKGN, RLVR en RLSD.

Logo's PDPO

Van tuin tot erf naar landschap

In de Noorderkempen zijn erven in de open ruimte beeldbepalend. Landbouwers, maar ook particulieren worden geconfronteerd met heel wat verplichtingen inzake inrichting van het erf. De opmaak van een toolbox ‘erf en wet’ bundelt de wetgeving van 4 gemeenten in een handig overzicht voor de eigenaar. De opgebouwde kennis wordt omgezet in de praktijk door de opmaak van 16 landschapsplannen  voor  boerderijen met en zonder landbouwfunctie. Deze plannen worden omgetoverd tot inspirerende kijkerven. Via workshops en een  inspiratiemoment worden alle actoren die betrokken zijn bij het ontwerp, aanleg en onderhoud van erven gecoacht  om op de juiste manier zorg te dragen aan een kwaliteitsvolle open ruimte.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO en verloopt in samenwerking met Regionaal landschap de Voorkempen.

Logo's PDPO