Parken, bossen en natuurgebieden

Rivierenhof
Rivierenhof

Als de ambities en mogelijkheden op vlak van natuurbeheer voldoende hoog zijn is een natuurbeheerplan de aangewezen planvorm. Voor gebieden met een beschermingsstatus vanuit de erfgoedwetgeving kan dan weer een erfgoedbeheerplan opgemaakt worden. Een combinatie van beide in een geïntegreerd beheerplan behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Het voordeel van dergelijke wettelijk vastgelegde beheerplantypes is dat je bovenop een duidelijke houvast voor het beheer ook aanspraak kan maken op de subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos. Een deel van de opgenomen maatregelen is na goedkeuring van het plan ook vrijgesteld van toelatingen of vergunningen. Dat vereenvoudigt het beheer aanzienlijk.

Ligt een erfgoed- of natuurbeheerplan niet binnen de mogelijkheden dan loont het uiteraard nog steeds de moeite een beheerplan los van een wettelijk kader op te maken. We helpen je graag om te bepalen welke planvorm meest geschikt is. 

Voorbeeld: Erfgoedbeheerplan Oude Pastorij Essen

In 2016 rondde de provincie Antwerpen de opmaak van een erfgoedbeheerplan voor de Oude Pastorij in Essen af. Dit beschermd landschap in het centrum van de gemeente vervult een belangrijke cultuurhistorische, ecologische en recreatieve functie. Het plan bevat daarom maatregelen om de waarde van elk van deze functies de komende jaren te verhogen.

Voorbeeld: Natuur- en erfgoedbeheerplan Vrieselhof

In het beheerplan worden ecologische, economische, sociale functies en erfgoed besproken. Het plan heeft een looptijd van 24 jaar en wordt elke 6 jaar geëvalueerd. De meest waardevolle delen zijn de bossen en graslanden in de vallei van het Schijn (het blauwgrasland en omgeving). Hier komt het geel schorpioenmos voor. De belangrijkste doelstellingen van het plan zijn het leefgebied van het geel schorpioenmos uitbreiden en andere natuurwaarden (zoals de bossen, graslanden, vleermuizen, dreven, ...) verder ontwikkelen.
Alle informatie over de inrichtingswerken van de Natuurinrichting lees je op de pagina's van het Vrieselhof en de website van de VLM.