Beleidsondersteuning Water

Integraal waterbeleid

Verbinden en plannen

Binnen de visie van een integraal waterbeleid gaat de provincie voortdurend in overleg met verschillende partners. Immers: water kent geen grenzen en belangt vele mensen aan. We overleggen niet alleen met diverse Vlaamse instanties en lokale besturen, maar ook met de belangrijkste belangengroepen. Zo werken we voor bepaalde initiatieven zoals de stuwtjesprojecten ook nauw samen met de landbouwsector. Collega Maarten vertelt in dit filmpje over het stuwtjesproject aan de Aa in Kasterlee.

De provincies zijn daarnaast vertegenwoordigd in de overlegstructuren die opgericht zijn in het kader van het decreet Integraal Waterbeleid. De provincie Antwerpen zetelt in de bekkenstructuren van 4 bekkens (Nete, Dijle-Zenne, Maas en Benedenscheldebekken).

De Europese kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Daarvoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Die plannen bevatten onder meer de extra maatregelen die een lidstaat de komende jaren zal nemen om de toestand van het water te verbeteren.

Eind 2015 keurde de Vlaamse regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas met planperiode 2016-2021 goed. 

Voor meer info omtrent de planvorming, de structuren en de procedures in het kader van het decreet integraal waterbeleid kun je terecht op de website www.integraalwaterbeleid.be of bij onze beleidsadviseurs.