Versterking natuur en water in buitengebied

Het bewaken en bevorderen van open ruimte in buitengebied is cruciaal in termen van klimaatadaptatie.

Overstromingsgebieden creëren ruimte voor water zodat bebouwing en landbouw bespaard blijft van wateroverlast. Door water te infiltreren worden grondwatervoorraden aangevuld en kunnen we droogte voorkomen.

Wanneer de open ruimte ook ecologisch wordt ingericht, voorkomen we biodiversiteitsverlies. In een aaneengesloten netwerk kunnen soorten zich beter verplaatsen naar het frissere noorden.

Tevens moeten er meer kansen komen voor zachte recreatie voor mensen die verkoeling zoeken en de hitte ontvluchten van de stad. 

Wat doet de provincie al?

  • De dienst Integraal Waterbeleid zorgt voor overstromingsgebieden in het buitengebied om wateroverlast te voorkomen in woonzones. Ecologische inrichting van valleigebieden geeft meer ruimte voor fauna en flora en verbetert de waterhuishouding. Waar het kan, krijgt een rechtgetrokken waterloop terug een kronkelend verloop.
  • De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid ondersteunt gemeenten bij de opmaak van een natuurbeheerplan en maakt landschapsbeelden op met aandacht voor groen-blauwe netwerken in het landschap.