Milieuvergunningen

2017 was een druk overgangsjaar: de laatste milieuvergunningen werden behandeld en ondertussen waren er de eerste omgevingsvergunningen. De provincie Antwerpen  ontving de laatste 2 weken vóór de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning evenveel dossiers in het stelsel van de milieuvergunning dan dat normaal kan verwacht worden op een half jaar tijd. Het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningplichtige activiteiten in beide vergunningstelsels samen lag 11% hoger dan de piekjaren 2010/2011 en 21% hoger dan de voorbije 2 jaren.

De implementatie van een nieuw vergunningsstelsel is hoe dan ook een hele uitdaging. Dit ging, door wetgeving van januari 2017, bovendien samen met het verplichte gebruik van een nieuw Vlaams loket voor alle dossiers.

Doordat onze gemeenten in 2017 uitstel kregen tot 1 januari 2018 omdat het digitale Vlaamse omgevingsloket nog niet op punt stond, was 2017 een complex overgangsjaar. Het vergunningsstelsel was immers afhankelijk van wie de bevoegde overheid is.

De complexe overgang samen met het grote aantal dossiers, de piekmomenten aan ingediende dossiers en de performantieproblemen van het omgevingsloket maakten van 2017 een bijzonder moeilijk jaar. Daarenboven maken de korte en niet verlengbare termijnen voor alle procedures het moeilijk of onmogelijk om problemen op te lossen.

In de gegeven omstandigheden hebben we hard ingezet om de dossierbehandeling en indiening zo vlot mogelijk te laten verlopen. We hebben hiervoor alle middelen ingezet en bijzonder hard gewerkt. Alle wettelijke gesanctionneerde termijnen werden gerespecteerd zodat ook de piek aan milieuvergunningen en de eerste omgevingsvergunningen tijdig zijn beslist. Geen evidentie gezien de grote piek aan milieuvergunningsaanvragen en het feit dat de eerste omgevingsvergunningsaanvragen meteen complexe en omvangrijke projecten omvatten (windmolens, MER-integratie, OVR-integratie).

21% meer ingediende dossiers voor vergunningsplichtige activiteiten in 2017
100% van de vergunningsaanvragen werd tijdig beslist
10 Slechts 10 keer werd in 2017 de administratieve lus zoals voorzien in de omgevingsvergunning toegepast

Nieuws