Nooddecreet 20 maart 2020

Doel is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het nooddecreet doet twee zaken:

 • het staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
 • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen.

De Vlaamse regering keurde op 24 maart 2020 het noodbesluit goed. Dit besluit regelt ondermeer de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, opschorten van openbare onderzoek, horen in de POVC, ... 

Bekijk de tekst van het decreet

Bekijk de tekst van het besluit

Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Wat dit betekent werd verduidelijkt in een uitvoeringsbesluit en de info hierrond staat online: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

Afwijkingsregeling

In het nooddecreet is een afwijkingsregeling voorzien die ervoor zorgt dat geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld bouwen van tijdelijke ziekenhuizen. Deze geldt voor honderdtwintig opeenvolgende dagen vanaf 20 maart 2020. 

Het decreet voorziet in een kennisgeving per mail of per brief voor wie zich beroept op de afwijkingsregeling aan:

 • de Vlaamse Regering op het adres van het Departement Omgeving (contactgegevens op website van departement Omgeving: Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel – email: omgeving@vlaanderen.be)
 • de provincie Antwerpen: dit kan op het mailadres omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
 • de betrokken gemeente

Dit uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie.

Deze kennisgeving bevat:

 • een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie
 • de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst
 • de perceelsgegevens

Daarnaast dient er ook een bekendmaking te gebeuren via aanplakking van een affiche van de verleende omgevingsvergunning gedurende 30 dagen.

Best vraag je na bij de gemeente of jullie zelf instaan voor de opmaak van deze affiche of dat de gemeente hiervoor zal zorgen.

Ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig het nooddecreet vind je hier de ontvangen kennisgevingen terug:

 • 23 maart 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2440 Geel - tijdelijke productie van ontsmettingsgel
 • 26 maart 2020: nv BASF Antwerpen - Antwerpen - productie van handgels
 • 31 maart 2020: vzw KOGEKA - 2440 Geel - tijdelijke inrichting van triageruimtes
 • 10 april 2020: vzw Stijn - De Witte Mol - 2400 Mol - tijdelijke ingebruikname van gebouw ’t Zandmanneke als COVID-19 afdeling voor personen met een beperking
 • 14 mei 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs-Sint-Amands - uitbreiding en wijziging productie
 • 14 mei 2020: vzw Helig Hartziekenhuis - 2500 Mechelen - oprichten noodmortuarium, inrichten extra parkeerplaatsen
 • 16 juni 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing koelcontainer en tentconstructie
 • 25 juni 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs - uitbreiding ketelhuis
 • 8 juli 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing vriescontainers en koelcel

Noodwetgeving voor de omgevingsvergunning

De maatregelen rond het Coronavirus volgen mekaar in een snel tempo op, terwijl de wetgeving op de omgevingsvergunning met tal van wettelijke en gesanctioneerde termijnen en procedurele verplichtingen niet voorzien is op een dergelijke noodsituatie.

Op 18 maart 2020 keurde het Vlaamse parlement een nooddecreet goed over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid. Dit decreet regelt dat de Vlaams Regering nadere regels kan uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele en administratieve verplichtingen in diverse decreten en uitvoeringsbesluiten erbij.

In uitvoering hiervan keurde de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 een noodbesluit goed om in deze crisistijd bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. Dit noodbesluit heeft een impact op alle lopende dossiers in eerste aanleg.

De noodwetgeving houdt de opschorting van de beslissingstermijnen met 60 dagen in voor dossiers in de gewone procedure en dossiers in de procedure van bijstelling van milieuvoorwaarden en de opschorting met 30 dagen voor dossiers in de vereenvoudigde procedure. Adviestermijnen zijn niet langer gesanctioneerd en er kan aan voorbij worden gegaan. Dit alles geldt voor nog niet besliste dossiers ingediend vóór 24 maart 2020 en voor vergunningsaanvragen ingediend vanaf de inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020.

Tevens stelt het noodbesluit dat alle openbare onderzoeken worden opgeschort tot na 24 april 2020 en dat nieuwe openbare onderzoeken slechts kunnen plaatsvinden na 24 april 2020. Concreet houdt dit in dat een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld gestart werd op 1 maart en dus reeds 22 dagen heeft gelopen terug dient verder gezet te worden na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen, zodat het openbaar onderzoek minstens 30 dagen heeft geduurd. Een gemeente kan ervoor opteren om het openbaar onderzoek nog iets langer te laten lopen. Het noodbesluit regelt tevens dat bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing als ontvankelijk worden beschouwd.

Het noodbesluit laat daarnaast ook toe dat de provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) via tele- of videoconference kan vergaderen en partijen schriftelijk kan horen.

Verder heeft het noodbesluit ook gevolgen voor de ingebruikname van de vergunning. Dit is van belang bij de uitvoering van beslissingen over een vergunningsaanvraag.

Noodwetgeving in de praktijk

De provincie Antwerpen zal er alles aan doen om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen. Voor de bedrijven is het belangrijk dat de vergunningverlening snel en efficiënt kan verlopen.

In de gegeven omstandigheden zal hoe dan ook de toepassing van de noodwetgeving soms de enige optie zijn. Voor de duidelijkheid zal het uitstel van 60 of 30 dagen voor de beslissingstermijn in het Vlaamse omgevingsloket voor alle dossiers worden ingevuld. Wanneer effectief het toepassen van het uitstel van termijnen in een bepaald dossier noodzakelijk is, zullen we trachten om het uitstel zo kort mogelijk te houden.

We gaan voor de dossiers waarvoor het openbaar onderzoek nog liep, in het Vlaamse Omgevingsloket een nieuwe vraag stellen tot organiseren van het openbaar onderzoek waarin naar de opschorting door het noodbesluit wordt verwezen. Aan alle gemeenten in onze provincie is gevraagd om in de mate van het mogelijk in het Vlaamse omgevingsloket aan te geven wat de start- en einddatum is van het openbaar onderzoek.

De onderzoeken op volledigheid- en ontvankelijkheid lopen door. Bij opstart van de procedure zal aan de gemeente via in het Vlaamse Omgevingsloket de organisatie gevraagd worden van het openbaar onderzoek, maar in de begeleidende brief wordt verduidelijkt dat de opstart pas kan na 24 april 2020.

Fysiek samenkomen van de POVC kan voorlopig niet. Zeker tot 19 april 2020 is dit het geval. We gaan gebruik maken van schriftelijke inspraak in plaats van horen of via tele- en videoconferentie werken. De communicatie verloopt per dossier via het Vlaamse Omgevingsloket. Om deze nieuwe werkwijze georganiseerd te krijgen is snel reageren nodig. We vragen begrip mocht er één en ander minder vlot lopen als gewenst. Deze crisissituatie houdt een hele aanpassing in zonder dat we dit op voorhand hebben kunnen uitwerken en testen.

Aan de aanvragers, bedrijven, studiebureaus en architecten vragen we om steeds alle communicatie voor ingediende dossiers in onze provincie te doen via het Vlaamse omgevingsloket en hiervoor de juiste actie te gebruiken. Gebruik voor het aanvullen of wijzigen van de dossierinhoud de actie "indienen van een wijzigingsverzoek" en voeg als bijlage een beknopte toelichting bij over wat er precies is gewijzigd. Voor reactie op een advies zonder wijziging van de dossierinhoud kan je gebruik maken van de actie "verstuur een bericht", maar richt deze actie ook steeds aan de provincie.