Natuur

De juridische basis en instrumenten voor de natuurtoets zijn nog volop in ontwikkeling. Artikel 36ter van het Natuurdecreet bepaalt wanneer een PB nodig is, maar is weinig concreet. De Omzendbrief van 6 september 2017 (ook genoemd “Omzendbrief Passende Beoordeling”) met praktische wegwijzers en voortoets brengt meer duidelijkheid. De instrumenten zijn voor de ene sector/activiteit al verder ontwikkeld dan voor de andere.

Voorlopig is enkel de depositiescan beschikbaar. Dit is het eerste onderdeel van het online instrument voortoets en kan voorlopig enkel worden ingevuld voor veeteelt, het houden van dieren en industriële installaties met emissies van NOX, SOX en/of NH3. Via deze tool kan je nagaan of de emissies via de lucht reiken tot in een SBZ en of de beschermde soorten gevoelig zijn voor de specifieke emissie(s). De tool geeft via een kleurcodering (“groen” of “rood”) aan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden van een SBZ.

Voor de haven van Antwerpen is er het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse haven. Hiervoor zijn er specifieke instrumenten ontwikkeld in het kader van de natuurtoets.

Is de inrichting gelegen nabij een SBZ? Ga na in welke mate de natuurtoets onderdeel moet uitmaken van de omgevingsvergunningssaanvraag. Misschien is voor de aangevraagde activiteiten de opmaak van een PB verplicht. Voor bepaalde activiteiten kan je gebruik maken van de depositiescan om dit te weten te komen.

Ook voor een activiteit, binnen of in de nabijheid van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), moet je nagaan of de activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten aan de natuur van het VEN. Een verscherpte natuurtoets kan hier noodzakelijk zijn.

Hieronder vind je meer informatie over de impact van de natuurtoets op de omgevingsvergunning voor activiteiten gelegen in of nabij SBZ.

Na de keuze “haven”, “veeteelt” of “andere” krijg je aan de hand van stroomschema’s meer informatie over welke stappen en informatie er nodig zijn voor de omgevingsvergunningsaanvraag.

Afhankelijk van het project en de ligging ervan is mogelijk ook het doorlopen van de informatie over de omgevingsvergunning voor wijziging aan vegetaties en/of KLE of voor ontbossen of kappen van bomen relevant. Daarom vind je tevens nog 2 extra keuzes “wijziging vegetaties en/of KLE” en “ontbossen en kappen van bomen”.