Andere

Door tijdig inventariseren van beschermde soorten op eigen terrein kun je vermijden dat nieuwe investeringen vertraging oplopen. Milderende maatregelen, zoals herinrichten van de leefomgeving voor een beschermde soort, vragen enige tijd. Voor de inventarisering kan hiervoor beroep doen op het ANB (aanspreekpunt “Soortenbescherming Antwerpen”).

Bij een uitbreiding op percelen met beschermde soorten dient het dossier de nodige informatie te bevatten voor de natuurtoets. Ook bij emissies van NOX, SOX en/of NH3 is extra informatie vereist.

Aan de hand van onderstaand stroomschema kun je bepalen of, en zo ja met welke gegevens, jouw aanvraag moet worden aangevuld.