Haven van Antwerpen

Het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse haven zet in op de bescherming van havenspecifieke soorten in het netwerk van ecologische infrastructuur binnen het havengebied.

De leefomgeving inrichten voor beschermde soorten (bv. het aanleggen van poelen) en de soort overbrengen naar deze (nieuwe) biotoop vraagt enige tijd.

Door  beschermde soorten op eigen terrein tijdig te inventariseren, kan je vermijden dat nieuwe investeringen vertraging oplopen. Je kunt hiervoor beroep doen op het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen of het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aanspreekpunt “Soortenbescherming Antwerpen”).

Bij een uitbreiding op percelen met beschermde soorten dient het dossier de nodige informatie te bevatten voor de natuurtoets. Ook bij emissies van NOX, SOX en/of NH3 is extra informatie vereist.

Aan de hand van onderstaand stroomschema kun je bepalen of, en zo ja met welke gegevens, jouw aanvraag moet worden aangevuld.