Ontbossen en/of kappen van bomen

hoge bomen zorgen voor een dicht bladerdek

Afhankelijk van de ligging kan er ook een vergunningsplicht gelden wegens wijziging aan vegetaties of KLE.

Voor het ontbossen vanaf 3 ha is een MER vereist. Voor kleinere oppervlaktes geldt het opstellen van een m.e.r.-screeningsnota.

In bepaalde gevallen dient vooraf aan de aanvraag eerst een ontheffing bekomen van de minister van Omgeving. Dit is onder meer het geval voor het ontbossen in agrarisch gebied.

Het bijvoegen van een ingevuld boscompensatievoorstel aan de aanvraag voor ontbossen is verplicht (als bijlage B23), tenzij je beschikt over een ministerieel besluit tot ontheffing van het ontbossingsverbod. In dit laatste geval voeg je deze ministeriële beslissing toe.

De compensatieplicht wordt in de omgevingsvergunning opgenomen onder de bijzondere voorwaarden. Het bosdecreet verplicht de vergunningverlener tot het inwinnen van het advies van ANB. Er is geen compensatieplicht voor jonge bomen (spontane bebossing jonger dan 22 jaar). Het boscompensatieformulier moet wel ingevuld worden bij jonge bomen en toegevoegd zijn aan het dossier.

Bosbehoudsbijdrage of compenserende bebossing?
Bij ontbossing van meer dan 3 ha is compenserende bebossing verplicht. Naar gelang het type bos zal je meer of minder moeten compenseren. De compenserende bebossing moet in Vlaanderen gebeuren, maar moet niet in dezelfde gemeente. De compenserende bebossing mag op een plek waar nu nog geen bos is, maar niet in woon- en industriegebieden.

Het boscompensatieformulier in de aanvraag bevat onder meer:

  • het te ontbossen oppervlakte en het type bos. Individuele bomen zijn niet belangrijk. Ook aanleggen van toegangswegen, taluds kunnen samen gaan met ontbossen.
  • een berekening van de compensatie.

Meer informatie over het wijzigen van natuur kan je vinden door te klikken op deze link.