Wijziging vegetaties en/of kleine landschapselementen

rij met knotwilgen rond landbouwperceel

Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
 • bermen, holle wegen, graften, dijken
 • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

 • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
 • graslanden
 • loofbossen, houtachtige beplantingen.

De vergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) voor zover ze respectievelijk bewoond of in gebruik zijn en gelegen zijn binnen een straal van 100 meter rond het gebouw. Deze straal wordt beperkt tot 50 meter als groengebied, parkgebied, buffergebied of bosgebied bestreken wordt.
  Een huiskavel omvat daarbij alle percelen waarop de woning en/of de bedrijfsgebouwen staan.
 • als de aanvrager al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom)
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
 • als het om normale onderhoudswerken gaat.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden.

Opgelet! Een omgevingsvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Vaak is er sprake van onlosmakelijke stedenbouwkundige handelingen, bijvoorbeeld wijzigen van reliëf. De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier. Indien er onlosmakelijke stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten zijn, dan horen deze samen in 1 aanvraag.

Voorbeeld: het dempen van een poel voor het bouwen van een stal in agrarisch gebied vereist het samen indienen van de aanvraag tot het bouwen, het exploiteren en het dempen van een poel. Dit vraagt intekening en invullen van de specifieke vragen voor de 3 delen van de aanvraag in het Vlaamse omgevingsloket.

Het ontbossen of kappen van bomen in industriegebied valt niet onder de vergunningsplicht door wijzigen aan vegetaties of KLE, maar dit ontslaat het project niet van vergunningsplicht. Ontbossen en kappen van bomen vereist meestal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Meer informatie vind je onder ontbossen en kappen van bomen.

Meer informatie over het wijzigen van natuur kan je vinden door te klikken op deze link.

Door de provinciale dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid werd een Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen opgesteld.