Bijstellen milieuvoorwaarden – bevoegdheid deputatie

Toepassingsgebied

In principe is alleen de Vlaamse minister van Omgevingsvergunning bevoegd om voorwaarden van een vergunning te veranderen, tenzij:

 • het om bijzondere milieuvoorwaarden gaat die de vergunningverlenende overheid heeft opgelegd.
 • In VLAREM II of III specifiek vermeldt wordt dat ook de vergunningverlenende overheid dit kan doen.

Een vraag tot bijstellen van de milieuvoorwaarden kan op verzoek van:

 • de vergunninghouder - exploitant;
 • elke belanghebbende particulier;
 • elke rechtspersoon die de bescherming van het milieu tot doel heeft;
 • de toezichthouder;
 • de afdeling Milieu (= AGOP-M)
 • adviesbevoegde overheidsinstanties
 • de POVC als gevolg van een evaluatie

Het systeem van evaluaties is in werking sinds de zomer van 2018.

Indien de POVC verzoekt om de vergunningsvoorwaarden bij te stellen, zal de provincie een nieuw dossier tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de POVC indienen in het Vlaamse omgevingsloket. De inspraak van de exploitant gebeurt tijdens de procedure van bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de POVC. Om maximaal te kunnen rekening houden met het standpunt van het bedrijf krijgt de exploitant toegang tot het dossier vanaf de indiening ervan in het Vlaamse omgevingsloket. De volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring gebeurt tussen dag 30 en 50 na indiening. Op die manier krijgen bedrijven de kans om te reageren op het verzoek vooraleer de procedure start, zodat adviesinstanties beschikken over deze informatie bij de opmaak van hun advies.

Het bijstellen kan ook ambtshalve door de vergunningverlenende overheid zelf. De ambtshalve procedure verloopt ook via de POVC en met inwinnen van adviezen en organisatie van een openbaar onderzoek.

De termijnverlenging kan enkel in toepassing van de administratieve lus.

Toegangsrechten omgevingsloket

De procedure tot bijstelling van milieuvoorwaarden verloopt steeds langs het Vlaamse Omgevingsloket.

Ook derden (andere dan de exploitant) kunnen, als de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie hen niet aanvaardbaar meer lijken, via een verzoek tot bijstelling vragen om de milieuvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Het Omgevingsloket voorziet hiervoor het projecttype “bijstelling van de voorwaarden door niet-exploitant”.

Hoewel de initiatiefnemer die de bijstelling aanvraagt in dat geval niet de exploitant is, moet de exploitant wel in het omgevingsloket worden toegevoegd. Maar omdat de initiatiefnemer niet beschikt over het rijksregisternummer van natuurlijke personen, voegt hij/zij de exploitant toe als rechtspersoon, aan de hand van het ondernemingsnummer. Dat ondernemingsnummer kan door iedereen worden opgezocht in de Kruispuntdatabank van de Belgische Ondernemingen.

Het is begrijpelijk dat ook de exploitant toegang wenst tot dergelijke aanvraag, die niet door hemzelf werd ingediend. De exploitant (de onderneming) kan zelf aan de nodige individuele personen toegangsrechten geven, zodat deze personen de bijstellingsaanvraag via het Omgevingsloket kunnen opvolgen. Deze toegangsrechten worden door de exploitant zelf toegekend, volledig digitaal en zonder tussenkomst van derden. De stappen die hiervoor moeten gezet worden zijn:

 1. De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming stelt een hoofdtoegangsbeheerder aan;
 2. De hoofdtoegangsbeheerder stelt een rechtenbeheer;
 3. De rechtenbeheer geeft toegangsrechten aan de personen die de aanvraag tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde via het omgevingsloket willen opvolgen.

Deze stappen moeten slechts éénmalig worden gezet. Eenmaal iemand toegangsrechten heeft, heeft hij toegang tot alle omgevingsvergunningsprojecten waarin de onderneming als rechtspersoon gekend is, zowel tot oude projecten, als tot elk nieuw project. Wanneer iemand het bedrijf verlaat, kunnen die toegangsrechten overigens ook weer worden stopgezet.

Deze handleiding beschrijft gedetailleerder hoe de toegangsrechten worden verleend.

Stroomschema

stroomschema bijstellen milieuvoorwaarden - bevoegdheid deputatie
in dit stroomschema worden de verschillende stappen getoond die doorlopen moeten worden bij de bijstelling van milieuvoorwaarden waarvoor de deputatie bevoegd is