Bijstellen milieuvoorwaarden – bevoegdheid deputatie

Toepassingsgebied

In principe is alleen de Vlaamse minister van Omgevingsvergunning bevoegd om voorwaarden van een vergunning te veranderen, tenzij:

  • het om bijzondere milieuvoorwaarden gaat die de vergunningverlenende overheid heeft opgelegd.
  • In VLAREM II of III specifiek vermeldt wordt dat ook de vergunningverlenende overheid dit kan doen.

Een vraag tot bijstellen van de milieuvoorwaarden kan op verzoek van:

  • de vergunninghouder - exploitant;
  • elke belanghebbende particulier;
  • elke rechtspersoon die de bescherming van het milieu tot doel heeft;
  • de toezichthouder;
  • de afdeling Milieu (= AGOP-M)
  • adviesbevoegde overheidsinstanties
  • de POVC als gevolg van een evaluatie

Het systeem van evaluaties is in werking sinds de zomer van 2018.

Het bijstellen kan ook ambtshalve door de vergunningverlenende overheid zelf. De ambtshalve procedure verloopt ook via de POVC en met inwinnen van adviezen en organisatie van een openbaar onderzoek.

De termijnverlenging kan enkel in toepassing van de administratieve lus.

Stroomschema

stroomschema bijstellen milieuvoorwaarden - bevoegdheid deputatie
in dit stroomschema worden de verschillende stappen getoond die doorlopen moeten worden bij de bijstelling van milieuvoorwaarden waarvoor de deputatie bevoegd is