Goe Gespeeld

Spelen is een kinderrecht! En toch is het vandaag minder evident om echt buiten te spelen.

Het provinciebestuur van Antwerpen werkt aan een positief speelklimaat.

We focussen daarbij in eerste instantie op onze eigen (buiten)speelruimte. Maar hopen daarmee ook bij te dragen tot een algemeen speelvriendelijke provincie!

Provincie ondertekent charter Goe Gespeeld!  

Dit Charter is een initiatief vanuit het jeugdwerk, dat het recht op spelen wil verdedigen én een positief speelklimaat wil creëren.

We hebben het charter als volgt vertaald naar onze ‘provinciale’ realiteit:

IN ONZE PROVINCIE…

1 … spelen kinderen in de provinciale open(bare) ruimte.

2 … spelen kinderen in het groen.

3 … is spelen geen overlast.

4 … kunnen kinderen zich veilig verplaatsen.

5 … is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk.

6 … creëren provinciale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen.

7 … houden beleidsmaatregelen rekening met de impact op kinderen en jongeren.

8 … ontwerpen kinderen mee de provinciale open(bare) ruimte.

Hoe doen we dat nu, en in de toekomst

Kinderen spelen overal in de provinciale open(bare) ruimte

Je vindt in onze provinciale ruimten zeer verschillende vormen van speelruimte, gaande van de expliciete, formele ‘speeltuinen’ tot en met de vele informele plekjes her en der verspreid.  Spelen moet kunnen voor “ALLE” kinderen in de openbare ruimte. De provincie investeerde onlangs in een toegankelijke waterspeelplaats in het Zilvermeer, Mol. Er loopt in het sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat een grondige aanpassing naar een kwalitatief en toegankelijk G-sportcentrum.

Kinderen spelen in het groen

Als provincie staan we mee in voor het aanbod van natuurlijke speelplekken. Zo zijn bijvoorbeeld onze groendomeinen een belangrijke ‘speelplek in het groen’.

De provincie beheert zeer veel waterlopen. Dat creëert kansen voor speelruimte in de buurt van die waterlopen. Getuige een vistrap met speelse versie aan de Laarse Beek in Brasschaat.

Spelen is geen overlast

Het provinciebestuur schaart zich achter de stelling dat spelen principieel niet als overlast kan beschouwd worden, en verkondigt deze boodschap ook in haar werking.

Kinderen kunnen zich veilig verplaatsen

We zijn bewust bezig met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze provinciale open(bare) ruimte. We koppelen dit aan de andere initiatieven van ons provinciebestuur zoals de fiets-o-strades, fietsknooppunten, trage wegen, label 10op10 voor scholen … .

Er is voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk

Onze provincie telt een zeer groot aantal jeugdwerkingen. Zij zijn van harte welkom in onze verschillende locaties.

Provinciale beleidsmakers creëren een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen

Spelen is essentieel voor opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen.

In onze provincie komen we op voor spelende kinderen. Op diverse locaties in de provincie vind je gepersonaliseerde infoborden van het ondertekende charter.  

Onze beleidsmaatregelen houden rekening met de impact op kinderen en jongeren

In onze provincie durven beleidsmakers de bril van kinderen en jongeren op te zetten om het effect van hun beleid te toetsten. De gedeputeerde voor jeugd speelt hierin een belangrijke rol, en wordt daarin bijgestaan door de jeugddienst en de jeugdraad. Samen proberen zij een jeugdvriendelijk provinciaal beleid uit te stippelen, waarbij ook de andere collega’s binnen de provincie regelmatig op de belangen van de doelgroep jeugd en jeugdwerk gewezen worden.

Kinderen ontwerpen mee de open(bare) ruimte

In het beheren en creëren van speelruimte, houden we bewust rekening met de noden en behoeften van jeugd en jeugdwerk. In de mate van het mogelijke worden jeugd en jeugdwerk ook betrokken bij het creëren en beheren van onze provinciale open(bare) ruimte. De jeugddienst voorziet daarbij voor de collega’s ook de nodige ondersteuning inzake participatietechnieken.

Samen met regionale landschappen begeleidt MOS de scholen naar vergroening van hun speelterrein.

Benieuwd waar je goe kan spelen in onze provincie?