Bereikbaarheid

Toekomstbeeld verkeer Kanaalkant

In dit gebied delen vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers de weg. Bedrijven willen makkelijk bereikbaar zijn en een snelle aansluiting hebben op de hoofdwegen. Daarnaast is er veel verkeer uit de nabije en ruimere omgeving. Dit zorgt elke dag voor hinder, files en onveilige situaties.

In de toekomst scheiden we deze verkeersstromen zodat iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen. Het verkeer leiden we via duidelijke verkeersassen. Daarnaast stimuleren we het gebruik van het Albertkanaal, zodat het vervoer op het water toeneemt en het op de weg rustiger wordt.

Lopende acties rond verkeer

Verhoging en vernieuwing Theunisbrug, Brug van den Azijn en Hoogmolenbrug - bekijk hieronder de filmpjes!

Verbredingzones van het Albertkanaal en heraanleg Vaartkaai-Metropoolstraat

Herinrichting Carrettestraat

Fietsen op Houtlaan

Fietsingrepen Antwerpen Noord

Onderzoek naar fietsgeschiktheid van het bedrijventerrein Kanaalkant

Ondersteuning op maat naar bereikbaarheid van de Kanaalkant

 

 • Verhoging en vernieuwing Theunisbrug, Brug Van Den Azijn, Hoogmolenbrug

Om de druk op de woonwijken langs het bedrijventerrein te verminderen, zetten we de bruggen in dit gebied beter in. Zij kunnen het verkeer naar de autosnelwegen leiden.

Met een passage van jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De beperkte doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormen een knelpunt voor de binnenscheepvaart. Door de bruggen te verhogen kan het Albertkanaal beter ingezet worden als waterweg. Zo kunnen er ook grotere schepen varen, en kunnen er meer goederen worden verscheept over het water.

Kijk even mee naar deze FILMPJES van de Theunisbrug en de werf.

Voor meer info kan je terecht op de website van De Vlaamse Waterweg nv of via communicatie@vlaamsewaterweg.be.

 

 • Verbreding zones van het Albertkanaal en heraanleg Vaartkaai-Metropoolstraat

De Bocht van Merksem is niet langer een groot knelpunt voor de scheepvaart op het Albertkanaal. Dit stukje van het Albertkanaal is inmiddels verbreed, de kaaimuren en oevers zijn herbouwd. Er is een nieuwe weginfrastructuur voorzien en het jaagpad is opnieuw aangelegd.
De verbreding op de zuidelijke oever (linkeroever) start ter hoogte van het bedrijf van sauzenproducent Manna in Schoten en loopt door tot voorbij de Theunisbrug. Op sommige plaatsen is er meer verbreding nodig dan op andere. Dat heeft te maken met het vaartracé van de schepen en met de nodige laad- en loskades langs het Albertkanaal. De werken zijn gestart begin 2016 en het einde van de werken is voorzien tegen 2020.

 • Hoogmolenbrug tot aan Melkerijstraat: uitgevoerd
 • Voortraject vervolg Melkerijstraat tot Brug van den Azijn: uitvoering voorzien in 2017
 • Ten oosten Brug van den Azijn: uitvoering voorzien in 2017
 • Ter hoogte van oude IJzerlaanbrug: uitvoering in 2017 tot medio 2018
 • Ten westen Brug van den Azijn tot aan de Theunisbrug: uitvoering voorzien 2019-2020
 • Onder de Theunisbrug: uitvoering voorzien in 2018-2019

Op de noordelijke oever (rechteroever) worden er nieuwe oevers gebouwd. De nieuwe oever tussen de Hoogmolenbrug en de Kruiningenstraat zal landinwaarts verschuiven om een wachtzone voor de schepen te creëren. Samen met de bouw van de nieuwe oevers wordt ook de weginfrastructuur vernieuwd. Er wordt rekening gehouden met zowel het gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers. Waar mogelijk komen groenstroken met bomen en aan de kruispunten worden fietsoversteken voorzien. Er komt ook een fietsostrade langs het Albertkanaal (F5).

Voor meer info kan je terecht op de website van De Vlaamse Waterweg nv, of per mail via communicatie@vlaamsewaterweg.be.

 

 • Herinrichting Carrettestraat

De Vlaamse Waterweg nv heeft het de verbreding van de bocht van Merksem uitgevoerd om watergebonden bedrijvigheid te versterken. Daarom wordt de weginfrastructuur niet meer langs het water voorzien en is er tijdelijk al een wegomlegging voorzien via de Carrettestraat. De definitieve inrichting van de Carrettestraat moet voorzien zijn op dit toekomstig gebruik. Een herinrichting is daarom nodig.

Naast de nieuwe rijbaan komt er, aan de kant van het kanaal, een breed dubbelrichtingsfietspad. Dit wordt afgeschermd van de rijbaan door een nieuwe groenstrook met bomen. Ook de fietsostrade F5 naar Schoten langs het jaagpad op de Vaartkaai loopt via dit nieuwe fietspad. Aan het kruispunten met Duvelshoek en de Oude Bredabaan komen er veilige fiets- en voetgangersoversteken. Er wordt een nieuwe pocketparking langs de aanloophelling van de Theunisbrug en ter hoogte van de hoogspanningsmast in de straat.

Voor meer info kan u terecht bij de stad Antwerpen op www.antwerpen.be (icoon vergrootglas) Carrettestraat of via wijkoverleg.merksem@stad.antwerpen.be.

 

 • Fietsen op Houtlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een nieuwe fietsverbinding aan tussen de Albertkanaalbaan en de Houtlaan. Hierdoor kunnen fietsers vlot en veilig de brug van de Houtlaan op – en afrijden. Om fietsers toe te laten hun weg in beide richtingen veilig verder te zetten zal er bovendien een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden naar de Merksemsebaan aan de ene zijde en de Reigerstraat aan de andere zijde. Zo moet je als fietser niet oversteken als je van het kanaal de brug op komt gereden. Dat vergroot het comfort en de veiligheid. Met het aanleggen en verbeteren van de fietsinfrastructuur hoopt de Vlaamse Overheid het woon-werkverkeer met de fiets langs de kanaalkant te stimuleren.

Voor meer info kan je terecht bij Agenschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be of per mail via wegen.antwerpen@vlaanderen.be.

 

 • Fietsingrepen Antwerpen Noord


Na de aanleg van het tijdelijke fietspad tussen de Brug van den Azijn in Merksem en de Pletterijstraat in Schoten in 2015, wordt ook de laatste ontbrekende schakel op de fietsverbinding naar de Antwerpse haven onder handen genomen. Het jaagpad onder de Noorderlaanbrug wordt via de oude spoorwegberm verbonden met de bestaande fietspaden op het kruispunt Groenendaallaan/Vosseschijnstraat. Ook langs de westelijke ventweg van de Noorderlaan legt de stad een nieuw fietspad aan van het jaagpad naar het kruispunt van de Groenendaallaan om zo aan te takken op de fietsostrade naar Essen (F14). Deze wordt in de loop van 2018 doorgetrokken langs de wijk Luchtbal.

Tussen de bedrijven Mourik en Carglass komt een nieuwe doorsteek aan die het Straatsburgdok Noordkaai en de Vosseschijnstraat verbindt voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. Zo ontstaat er een veilige fietsverbinding tussen de haven en Schoten langsheen de fietsostrade Albertkanaal (F5). In een volgende fase zal het hele Straatsburgdok Noordkaai een make-over krijgen.

De werken maken deel uit van de 33 quickwins om de mobiliteit en de verkeersveiligheid van de Antwerpse regio te verbeteren. Deze actie is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv).

Voor meer info kan je terecht bij de stad Antwerpen op www.antwerpen.be (icoon vergrootglas) fietsen langs het Albertkanaal of per mail naar info@stad.antwerpen.be.


 • Onderzoek naar de fietsgeschiktheid van het bedrijventerrein Kanaalkant

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Met de fiets ben je in en rond de stad Antwerpen meestal zelfs sneller dan met de auto. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten?

In een bedrijventerrein als de Kanaalkant is de combinatie van watergebonden activiteiten, vrachtverkeer, autoverkeer en fietsverkeer op vlak van verkeersveiligheid een heuse uitdaging. De dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen ontwikkelt momenteel een toolbox met maatregelen die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en het fietsklimaat specifiek beoordelen en verbeteren. Een workshop einde 2017 zal dit pakket met maatregelen afstemmen met bedrijven en experten. Is de toolbox realistisch en uitvoerbaar? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijventerrein als de Kanaalkant, maar ook andere bedrijventerreinen, verkeersveiliger en fietsgeschikter maken? De resultaten van de studie worden begin 2018 verwacht.

Voor meer info kan je terecht bij Stefanie Mahieu, adviseur mobiliteit - fietsinfrastructuur van de provincie Antwerpen, stefanie.mahieu@provincieantwerpen.be, tel. 03 240 66 63.

 

 • Ondersteuning op maat naar bereikbaarheid van de Kanaalkant  

Om uw werknemers, bezoekers, klanten of leveranciers zo veel mogelijk te ondersteunen tijdens de hinder bij wegenwerken, kan u een beroep doen op drie partners die elk instaan voor een oplossing op maat van uw bedrijf.

Via de gratis mobiscan van het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen kan u het specifieke mobiliteitsprofiel van uw bedrijf in kaart laten brengen en bekijken wie van uw werknemers zou kunnen overstappen op de fiets of het openbaar vervoer. Hiermee kan u zelf aan de slag om acties te ondernemen. Meer info kan je vinden op de website van het PMP of per mail mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be.

De bereikbaarheidsmanagers van Slim naar Antwerpen staan in voor het opstellen van een mobiliteitsprofiel, begeleiden ze werkgevers vanaf 20 werknemers bij het uitwerken van een sterk bedrijfsvervoersplan. Werkgevers die inschrijven op de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen, kunnen gebruikmaken van o.a. een proefaanbod alternatieve vervoersmiddelen, een mobiliteitsgids op maat, enz… Voor meer info kan je terecht op www.slimnaarantwerpen.be, of via de contactgegevens 03 221 13 33, info@slimnaarantwerpen.be.

Bedrijven zitten met specifieke bekommernissen bij wegenwerken of mobiliteitsinitiatieven. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zet een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager in. Hij adviseert overheden en infrastructuurbeheerders over de informatienoden van bedrijven en stimuleert bedrijven creatief na te denken over de mobiliteit van hun werknemers. Hij brengt overheden en bedrijven samen en zoekt mee naar milderende of alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Voor meer info kan je terecht bij de mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager steven.roeland@voka.be , 03 232 22 19 of op de websites: www.Bereikbaarwerk.be en www.Antwerpen-WaaslandMobiel.be.