Wijziging BFF

De provinciale werkgroep behandelt 3 maal per jaar de (weerhouden) aanvragen. Deze werkgroep omvat: dienst Mobiliteit provincie Antwerpen (DMOB), Afdeling Beleid Mobiliteit Verkeersveiligheid (BMV-MOW), Toerisme Provincie Antwerpen (TPA), Fietsersbond en de betrokken gemeenten. De werkgroep kan naargelang het dossier uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de NMBS, De Lijn, NV De Scheepvaart, Waterwegen & Zeekanaal, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV-MOW), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), studiebureaus, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), enz. 

Soorten wijzigingen

Technische wijzigingen geven een reeds in het BFF geselecteerde route ‘correcter’ weer of zetten ‘foutjes’ in het netwerk recht.

 • Vb1: Initieel zijn de fietsostrades òp de as van de spoorlijn ingetekend. Na de uitwerking van een tracéstudie of na effectieve realisatie van het fietspad kan het exact tracé (ten noorden of ten zuiden van de spoorlijn) correct worden ingetekend op het BFF. Het betreft een technische wijziging omdat niet aan de netwerkstructuur wordt geraakt. 
 • Vb2: Bij nazicht van het netwerk op de luchtfoto blijkt een tracé niet volledig overeen te komen met de legger. Het herintekenen van deze route is eveneens een technische wijziging omdat aan de route niets verandert.

Voor technische wijzigingen hanteert DMOB volgende (verkorte) procedure:

 • DMOB agendeert deze wijzigingen ter kennisgeving op een provinciale werkgroep 
 • DMOB past het netwerk aan en neemt de wijzigingen op in de volgende versie van het BFF. 
 • DMOB brengt de betrokken gemeente op de hoogte en bezorgt hen een actuele BFF-kaart.

Bij een effectieve netwerkwijziging worden bestaande tracés geschrapt, verlegd of worden bijkomende routes geselecteerd. Een aanvraag tot effectieve netwerkwijzing dient steeds gemotiveerd te worden met ruimtelijke en/of verkeerskundige argumenten (zie verder).

 • Vb1: Door de inplanting van een nieuw sportcomplex kan het aangewezen zijn stukken BFF toe te voegen om deze aantrekkingspool ter verbinden met de omliggende woonkernen. Een toegevoegd stuk BFF is een effectieve wijziging.
 • Vb2: Door de uitbreiding van een woonkern, is de verkeersintensiteit op een bepaald traject erg toegenomen. Hier kan het aangewezen zijn dat een BFF-route verlegd wordt. Ook hier gaat het dan om een effectieve netwerkwijziging. 

Hoe verloopt een wijzigingsaanvraag?

1. De gemeente/stad/district (of een lid van de werkgroep) dient de aanvraag in per mail aan fietsen@provincieantwerpen.be. Alle gegevens moeten ten laatste 30 dagen voor de provinciale werkgroep in het bezit zijn van DMOB, tenzij (uitzonderlijk) een andere datum wordt afgesproken.

Inhoud van het aanvraagdossier:

 • Situering van de aanvraag: het stuk waarover de aanvraag gaat aanduiden op:

- de stratenatlas (+ categorisering van de weg, toegelaten snelheid, verkeersintensiteit)
- een uittreksel van het BFF

 • Motivatie waarom de selectie zou moeten opgenomen/geschrapt worden in/uit het BFF of waarom de voorgestelde selectie eventueel beter is dan een bestaande selectie hierbij rekening houdend met de kenmerken van het BFF:

- verbinden van kernen/attractiepolen (woon/werk/recreatie/winkel) op bovenlokaal niveau
- maaswijdte van 3,5 km

 • Omrijfactor langs huidige selectie en gevraagde selectie
 • Ondersteuning van de motivatie naargelang de situatie: foto’s van de toestand indien men wil verbeteren, fietstellingen indien men het belang van een route wil aantonen, grootte van de kernen indien men een functionele verbinding tussen kernen wil voorzien,…
 • Ruimtelijke/verkeerstechnische inpassing: mogelijkheid tot realisatie volgens de criteria van het Vademecum  Fietsvoorzieningen
 • Afstemming met buurgemeenten indien nodig

2. DMOB onderzoekt de wijziging. DMOB laat weten of de aanvraag in aanmerking komt en op welke provinciale werkgroep zij de vraag kan agenderen. Desgevallend vraagt ze bijkomende gegevens op. DMOB heeft de mogelijkheid de aanvraag af te wijzen indien ze niet voldoet aan de formele vormvereisten of geen rekening houdt met de principes van het BFF.

3. DMOB bezorgt het dossier 10 dagen voor de provinciale werkgroep aan de leden en de aanvrager. DMOB dringt aan op de aanwezigheid van de aanvrager in functie van een vlotte bespreking van het dossier.

4. Tijdens de provinciale werkgroep licht de aanvrager de wijziging toe. De werkgroep bespreekt de wijziging en formuleert een advies. Het advies van de werkgroep omvat de netwerktechnische goedkeuring of afwijzing van de Vlaamse overheid (ABMV), vertegenwoordigd door de Vlaamse fietsmanager of zijn afgevaardigde.

5. De gemeente legt de wijziging ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.

6. DMOB legt de wijziging en de adviezen voor aan de deputatie, die een beslissing neemt.

7. Als de deputatie de wijziging goedkeurt, neemt ABMV ze op in de volgende versie van het BFF. (Intussen ontvangen de leden van de provinciale werkgroep al een aangepaste kaart.)

8. Voor de aanleg van een route die (nu) deel uitmaakt van het BFF, kan de gemeente een beroep doen op subsidies. (Voor meer info over deze subsidies ga naar www.provincieantwerpen.be en geef ‘subsidiereglement BFF’ in de zoekmotor in. 

Contactgegevens:

Fien Raats | consulent fietsbeleid en GIS dienst Mobiliteit (DMOB) | team fietsbeleid
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
T 03 240 66 72
E fien.raats@provincieantwerpen.be