Historiek PRUP Groengebied Terhagen Boom

2018 en 2019: Participatietraject

Tijden het participatietraject in 2018, over de eindinrichting na de bodemsanering van de kleiputten, verzamelen we heel wat suggesties en bedenkingen over hoe het gebied er in de toekomst kan uitzien. De omwonenden en de overheden komen overeen dat het gebied groen én voor iedereen toegankelijk moet blijven. Sinds 1998 is het een zone bestemd voor golf, wat dus niet meer strookt met de huidige visie. Om dat te wijzigen, maken we het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Groengebied Terhagen Boom op.

Zomer 2021: Startnota en eerste versie procesnota + publieke raadpleging

De eerste documenten voor de opmaak van het PRUP zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden.

Tijdens de publieke raadpleging, die liep van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kon iedereen zijn of haar mening geven over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. We organiseerden een infomarkt op woensdag 23 en donderdag 24 juni 2021 waar je op posters een samenvatting van de nota’s las en vragen kon stellen aan de projectmedewerkers. We verspreidden ook een flyer over de publieke raadpleging.

2021 - 2022: scopingnota

De reacties uit de publieke raadpleging en de adviezen over de startnota en de eerste procesnota gebruikten we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Wat we tot nu toe deden en hoe we verder gaan, lees je in de tweede versie van de procesnota. 

We herwerkten de eerste versie van de scopingnota tot een tweede versie. Een overzicht van wat we aanpasten:

  • Verduidelijking dat dit PRUP niet gaat over de noodzakelijke bodemsanering maar wel over de bestemming en de functie van het gebied. Het PRUP zal aangeven waarvoor en op welke manier het gebied gebruikt mag worden.
  • Beslissing van het Vlaamse departement Omgeving dat we geen plan-MER (MilieuEffectenRapport) moeten opmaken.

Ook de procesnota vulden we weer aan. 

einde 2022 - begin 2023: Ontwerp-PRUP en openbaar onderzoek

Op 27 oktober 2022 keurde de provincieraad het ontwerp-PRUP Groengebied Terhagen Boom goed. Daarmee wijzigen we de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft. Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport.

Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023, kon iedereen het ontwerp-PRUP inkijken en er zijn mening over geven. Op woensdag 30 november 2022 organiseerden we er ook een infomarkt over. De infoposters die we toen ophingen, kun je hieronder downloaden. In de recentste versie van de procesnota, ook hieronder downloadbaar, lees je wat er tot nu toe gebeurde en welke stappen nog volgen.