Historiek

Het Masterplan beschrijft een overkoepelende visie op de Stationsomgeving, en verzamelt mogelijke oplossingen op concrete vragen zoals:

 • hoe zou de wijk er best uitzien,
 • wat kan er in de toekomst aangelegd of gebouwd worden,
 • wat is een mogelijke fasering voor de werken in de wijk.

Een masterplan wijzigt geen juridische bestemmingen.

Tijdslijn Masterplan Stationsomgeving Verbindt v2022
De ontwikkeling van het masterplan zit op schema. Halfweg 2022 zou de stuurgroep de definitieve versie ontvangen voor goedkeuring.

december 2019: Eerste bewonersmoment: Infomarkt

Meer dan 100 bezoekers bezorgen ons hun verwachtingen en ideeën voor de wijk. Deze inbreng vormt een belangrijke basis voor het opstellen van het Masterplan. Het verslag hiervan kun je nog steeds hier nalezen.

januari 2020: Open Oproep via Team Vlaams Bouwmeester

De provincie Antwerpen en de gemeente Boom zoeken via een Open Oproep een ontwerpteam voor de opmaak van een Masterplan voor de stationsomgeving. 37 geïnteresseerde ontwerpteams stellen zich kandidaat. Na de eerste selectie gaan drie teams door naar de volgende ronde.

juni 2020: Briefing ontwerpteams

De drie overblijvende ontwerpteams worden gebrieft en krijgen een rondleiding in de stationsomgeving. Op basis daarvan werken ze enkele voorontwerpen uit voor hun offerte.

december 2020: Selectie ontwerpteam 

Uit de drie ingediende offertes kiest de jury het uiteindelijke ontwerpteam om het Masterplan helemaal op te maken. De deputatie van de provincie Antwerpen en het schepencollege van Boom bevestigen deze keuze. Het echte werk kan nu beginnen.

→ Omdat de selectie gebeurde via een Open Oproep zijn de inzendingen van de ontwerpteams publiek raadpleegbaar en online terug te vinden. Belangrijk om weten is dat deze wedstrijddocumenten geen juridische waarde hebben en niet definitief zijn. Deze plannen zijn gebruikt voor de selectie van het ontwerpteam en dienden als een mogelijk vertrekpunt voor de opmaak van het Masterplan.

januari 2021 – juni 2021: Verkennende fase

Het geselecteerde ontwerpteam verzamelt in de verkennende fase informatie en advies bij de betrokken partijen en adviesinstanties. Deze info komt van onder meer:

 • De Lijn en NMBS;
 • bedrijven in de omgeving;
 • belangenverenigingen in de omgeving;
 • verschillende diensten van gemeente, provincie en Vlaamse overheid;
 • de ideeën, vragen, bezorgdheden en suggesties van de buurtbewoners, verzameld tijdens de infomarkt van 12 december 2019.

Intussen start OVAM met de sanering van het terrein Frateur. Hiermee blijven alle opties voor het terrein nog open.  

Eind juni 2021 brengt het ontwerpbureau van dit alles verslag uit bij de provincie Antwerpen en lokaal bestuur Boom.

juli 2021 – december 2021: Alternatievenonderzoek + tweede bewonersmoment

Nu de nodige informatie verzameld is, begint het ontwerpteam aan enkele mogelijke alternatieven voor het Masterplan. Wijkbewoners en projectpartners kunnen feedback geven op de verschillende alternatieven, waarmee de ontwerpers de ideeën nog bijsturen. Voor de wijkbewoners gebeurt dit via een tweede bewonersmoment op 27 oktober 2021.

Lees hier het verslag van dit tweede bewonersmoment. 

februari 2022: selectie voorkeursscenario

Provincie Antwerpen en lokaal bestuur Boom kiezen samen welk scenario overblijft voor verdere uitwerking.

februari 2022 – zomer 2022: Uitwerken voorkeursscenario + derde bewonersmoment

Tijdens de eerste helft van 2022 werkt het ontwerpbureau het gekozen scenario verder uit op papier.
Samen met de provincie en het lokaal bestuur leggen de experten van het team de volgende stappen vast.
In deze fase nodigen we de wijkbewoners uit voor een derde bewonersmoment, waarbij ze het zo goed als afgewerkte scenario kunnen bekijken.

Op 18 mei 2022 kunnen bewoners en gebruikers van de wijk aangeven welke onderdelen van het masterplan zij het meest belangrijk vinden. Dat gebeurt tijdens een derde bewonersmoment. 

Eind juni 2022 (onder voorbehoud) sluiten we deze fase af met het afgewerkte Masterplan voor de stationsomgeving Boom.

Begin 2020: selectieprocedure ontwerpteam opgestart

Voor de opmaak van het Masterplan zoeken we het beste ontwerpteam via de selectieprocedure 'Open Oproep' van het Team Vlaamse Bouwmeester. Deze unieke en vernieuwende procedure van onderhandelen en selecteren leidt tot een hogere architecturale kwaliteit. Geïnteresseerde ontwerpteams konden zich tot 29 februari 2020 kandidaat stellen. 

Einde 2019: eerste bewonersmoment

Op 12 december 2019 tonen we op een Infomarkt posters met de huidige situatie, de kansen en onze ambities. De ruim honderd aanwezigen geven aan welke locaties ze ideaal vinden voor woningen, sport & ontspanning, wijkvoorzieningen en bedrijven. Ze doen ook suggesties voor de tijdelijke invulling van het stationsgebouw. Alle input en de reacties vormen de basis voor een Masterplan. Een verslag van de infomarkt kun je hieronder downloaden. 

September 2019: provincie en gemeente stemmen ambities af

De provincie Antwerpen onderzoekt de zone langs de A12 van Aartselaar tot en met Boom als voorbeeld voor het onderzoek Ruimte en Bedrijvigheid, waarbij we bekijken welke bedrijven gevestigd zijn in een zone en welke dynamiek en mobiliteitstromen daardoor ontstaan. 

De stationsomgeving van Boom ligt als een eiland tussen een aantal grote verbindingswegen:

 • In het oosten ligt de A12 in een diepe sleuf, waardoor het station moeilijk bereikbaar is vanuit het centrum.
 • In het westen loopt de spoorlijn, met daarachter industrieterreinen.
 • In het zuiden lopen de Rupel en het Zeekanaal. Die beperken de mogelijkheden voor het treinverkeer, maar bieden wel kansen voor vracht- en personenvervoer.
 • Voetgangers en fietsers kunnen via een tunnel onder de spoorweg door.

De stationsomgeving is zo het ideale pilootproject om te bekijken welke bedrijvigheid het meest bijdraagt aan de ontwikkeling van mobiliteitsknooppunten met groeipotentieel.

Op datzelfde moment onderzoekt de gemeente Boom de sanering van de Frateursite en investeringen in fietsinfrastructuur.

Het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen besluiten daarop om samen de herinrichting van de stationsomgeving van Boom samen aan te pakken, onder het motto 'De Stationsomgeving Verbindt'.

Masterplan

In dit project zoeken we antwoorden op vragen als:

 • Hoe maken we het station beter bereikbaar ?
 • Hoe maken we een verbinding met het centrum van Boom en de omliggende wijken?
 • Hoe zorgen we voor voldoende groen en voor levendigheid in de buurt?
 • Hoe vullen we lege bouwgronden, verlaten bedrijfssites en het stationsplein op een goede manier in?
 • Hoe kunnen we de randen van de wijk afwerken?

Mogelijke oplossingen verzamelen we in een overkoepelend masterplan. Zo een masterplan beschrijft de visie op een gebied of wijk, en geeft aan hoe dat gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Een masterplan dient dus als basis voor concrete projecten, zoals saneringen en renovaties, en de afbraak of aanleg van wegen, gebouwen, paden, groengebieden, energievoorzieningen en zo meer.

Onder meer de NMBS, De Lijn, de Vlaamse overheid, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus werken mee. Door dit project met meerdere partners samen te dragen, kunnen we de stationsomgeving grondig aanpakken. Er zijn veel organisaties bij betrokken en de stationsomgeving is belangrijk op regionaal niveau. Om de gemeente te ondersteunen, neemt de provincie Antwerpen de rol als coördinator op.

Nieuwsbrief

Bij elke nieuwe stap in dit project versturen we de nieuwsbrief ‘De stationsomgeving verbindt’. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.