Olympiadelaan Herentals

Maquette 12122018

RECENTE INFO

Archeologisch onderzoek bekijkt de mogelijkheden om de oude stadsomwalling rond Herentals zichtbaar en toegankelijk te maken. In juli 2020 voerden archeologen daarvoor manuele boringen uit.

De dienst Ruimtelijke Planning bekijkt welke stappen nog te nemen zijn om tot een beleidsmatige beslissing te komen over de invulling van het gebied Olympiadelaan. Daarna, maar nog voor er een ontwerp-RUP aan de provincieraad wordt voorgelegd, voorzien we een nieuw participatiemoment.

De Vlaamse overheid organiseerde in 2019 een publieke raadpleging over de toekomst van de vallei van de Kleine Nete. Het ging daarbij om de open ruimte in en rond de vallei van de N19 en de kern van Grobbendonk. Met dit plan zet de Vlaamse Overheid belangrijke stappen in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleiensysteem. Bedoeling is, om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze eventuele schokken in klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit. Meer info vind je op www.omgevingvlaanderen.be/grup.

De link met het PRUP Olympiadelaan
De open ruimte tussen de Olympiadelaan en de spoorweg behoort ook tot het overkoepelende project van de Vlaamse overheid. Goede afstemming met andere initiatieven in dit gebied is nodig. In het PRUP Olympiadelaan is een bestemmingswijziging van het woonuitbreidingsgebied nog niet aan de orde. Deelnemers aan de participatiemomenten vinden het goed om langs de Kleine Nete een brede zone voor water en natuur te reserveren. Maar er zijn bedenkingen bij het toelaten van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Men vraagt bijvoorbeeld nog plaats voor de tuiniers en  toegang tot de groene long. Wat met de mobiliteit? Men vraagt meer duidelijkheid over welke maatregelen nodig zijn, en of die haalbaar zijn.

De provincie Antwerpen komt aan deze vragen tegemoet. Zij zette de laatste maanden verder in op overleg met alle betrokken instanties: het stadsbestuur en de Vlaamse agentschappen Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaamse departement Omgeving. Samenwerking tussen alle overheidsinstanties is nodig om de herinrichting van de vallei ter hoogte van het station van Herentals te realiseren. Daarom was de provincie Antwerpen mee aanwezig op de infomarkt van 4 juni 2019 in Herentals.

Voortgang participatietraject
De komende maanden werken we het traject verder uit om eigenaars en gebruikers sterker bij het PRUP Olympiadelaan te betrekken. We nodigen je uit om verder deel te nemen aan de inspraakmomenten. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn nog steeds welkom om te participeren.

Nieuwsbrief PRUP Olympiadelaan

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.