Regionale ontsluiting Geel bis

Luchtfoto N18 van Sint-Dimphna naar Dessel
Luchtfoto N118, Sint Dimpna

De eerdere participatie en bijkomend onderzoek leidden tot de startnota die in hoofdzaak uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke effecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken. Je kunt de start- en procesnota hieronder downloaden.

Publieke raadpleging 

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven. Download de startnota hierboven of kijk een papieren exemplaar in op één van de volgende locaties:

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen;
 • het stadhuis van Geel, Werft 20 te 2440 Geel.

Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december 2019 op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan
  • de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • het stadsbestuur van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs:
  • op het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • het stadhuis van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens de infomarkt (zie hieronder).

Bezoek de infomarkt

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseren we in Geel een infomarkt. Je vindt er een samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders. De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past. Lees er alles over in het kalenderitem over de infomarkt.

Volgende stappen

Op basis van de reacties uit de publieke raadpleging en de adviezen over de startnota maken we een scopingsnota. In een latere fase komen we tot een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarvoor we een openbaar onderzoek organiseren. Je kunt dan je mening geven over die ontwerpdocumenten. 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief voor dit project via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Waarom

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen met een mobiliteitsstudie de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid in de woonkernen te herstellen.
De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:

 1. tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
 2. tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 dat zoekt naar een verbinding tussen de N18 en het omliggende wegennet. Dat moet de verkeersleefbaarheid in de kernen van Mol, Dessel en Retie verbeteren. Je leest daarover meer op de webpagina van het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Wat er tot nu toe gebeurde, vind je op de webpagina historiek PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.