Regionale ontsluiting Geel bis

Met de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging herwerkten we de startnota tot de scopingnota. Daarin formuleerden we zeven alternatieven. In het eerste hoofdstuk behandelen we ook de adviezen en reacties uit de publieke raadpleging die we niet rechtstreeks in de startnota konden verwerken. Zo ontvingen we heel wat suggesties om de verkeersveiligheid op een andere manier te verbeteren, zonder ingrijpende infrastructuurwerken. Bijvoorbeeld door het scheiden van doorgaand en plaatselijk verkeer, het invoeren van een kilometerheffing of het verbieden van vrachtverkeer. Jammer genoeg kunnen die verkeersingrepen alleen het vrachtverkeer niet uit de kern van Geel krijgen. Ze zijn wel waardevol als extra maatregel. Het plan-MER (MilieuEffectenRapport) zal uitwijzen welke ingrepen al dan niet wenselijk zijn.

Stand van zaken

Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten ondertussen de mogelijke effecten van de verschillende alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en de omgeving. Hun bevindingen noteerden ze in een ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport).

We herleiden de zoekzone voor de regionale ontsluiting van Geel tot de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. De afweging gebeurde onder andere op basis van het ontwerp-plan-MER. Enkele cruciale factoren waren:

  • maximaal inzetten op realisatie van de plandoelstelling;
  • zo weinig mogelijk impact op woningen;
  • inpassing binnen bestaande infrastructuren;
  • maximale ondersteuning van het bovenlokale verkeerssysteem.

Je leest er meer over in het nieuwsitem.

Volgende stappen

Een volgende stap is de noordelijke zoekzone gedetailleerd uit te werken tot op perceelsniveau. Enkele knelpunten moeten hierbij nog worden weggewerkt. Een eerste ruimtelijke doorvertaling gebeurt in een voorontwerp-PRUP dat we voorleggen aan de vereiste adviesinstanties. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt.

Hoe we het PRUP opmaken, welke stappen we reeds ondernamen en welke nog volgen, lees je in de recentste versie van de procesnota.

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Wegverbinding N18-N118. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.