Regionale ontsluiting Geel bis

Luchtfoto N18 van Sint-Dimphna naar Dessel
Luchtfoto N118, Sint Dimpna

Een eerste document, de startnota, bestaat in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke effecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken. Je kunt de start- en procesnota hieronder downloaden.

Publieke raadpleging 

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota. Iedereen kon er dan zijn of haar mening over geven. We organiseerden in die periode ook een infomarkt. De posters die toen ophingen en het verslag kun je lezen op de webpagina over de participatie. Iedereen kon er zijn mening over geven en we stuurden een gerichte adviesvraag naar de decretaal verplichte adviesinstanties. Momenteel verwerken we alle reacties op de conceptnota en schrijven we aan de scopingnota.

Volgende stappen

Volgens de PRUP-procedure hebben nog een lange weg te gaan: we schrijven nu aan de scopingnota. Via een voorontwerp komen we daarna tot een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER (MilieuEffectenRapport) waarvoor we een openbaar onderzoek organiseren. Je kunt dan opnieuw je mening geven over die ontwerpdocumenten. Finaal volgt daaruit een definitief PRUP.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief voor dit project via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Waarom

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen met een mobiliteitsstudie de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid in de woonkernen te herstellen.
De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:

  1. tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
  2. tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 dat zoekt naar een verbinding tussen de N18 en het omliggende wegennet. Dat moet de verkeersleefbaarheid in de kernen van Mol, Dessel en Retie verbeteren. Je leest daarover meer op de webpagina van het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Wat er tot nu toe gebeurde, vind je op de webpagina historiek PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.