Historiek

Najaar 2019: publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kon iedereen de startnota en de procesnota inkijken en er zijn mening over geven. De provincie organiseerde ook een infomarkt op donderdag 10 oktober 2019 waar je op posters een samenvatting van de nota's vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van de infomarkt vind je hieronder.

Voorjaar 2019: start opmaak PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

De provincie Antwerpen maakte de eerste documenten van de PRUP-procedure op: de startnota en de procesnota. De startnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze komen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke milieueffecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via het zogenoemde MilieuEffectenRapport of de plan-MER. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken.

2018: Participatietraject

Begin 2018 beslist de provincie Antwerpen om een nieuw PRUP op te maken, niet enkel voor de regionale ontsluiting van Geel, maar ook voor een verbinding tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan). Ze organiseerde daarom in de zomer van 2018 een online bevraging. Die peilt o.a. naar hoe men zich in die regio verplaatst en hoe men het verkeer daar ervaart. Na de verwerking van die resultaten organiseerde de provincie Antwerpen in het najaar van 2018 open dialoogmarkten in Geel en Mol. Ruim 450 bezoekers informeerden zich over de bevraging en gaven bijkomende opmerkingen en suggesties.

2011: PRUP Regionale ontsluiting Geel

Als gevolg van de mobiliteitsstudie werkte de provincie Antwerpen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionale ontsluiting Geel uit. Hierin legde ze de verbinding tussen de Ring (R14) en de Retieseweg (N118) vast. De Raad van State vernietigde dit PRUP in 2014.

2007: Mobiliteitsstudie

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid te herstellen. Het resultaat is de mobiliteitsstudie over de Retieseweg (N118) door Geel, Mol, Retie en Dessel. Opdat het verkeer op de Donk (N18) meer gebruik zou maken van de Retieseweg/Stenehei/Geelsebaan (N118), zijn 2 nieuwe verbindingen nodig:

  1. tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan);
  2. tussen de N118 (Retieseweg) en de R14 (ring rond Geel), ook wel de regionale ontsluiting van Geel genoemd.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Wegverbinding N18-N118. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.