Wegverbinding N18-N118

Luchtfoto van het gebied in Mol tussen de N18 en de N118
Luchtfoto van het gebied in Mol tussen de N18 en de N118

Een eerste document, de startnota, bestaat in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke effecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken. Je kunt de start- en procesnota hieronder downloaden.

Publieke raadpleging 

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota. Iedereen kon er dan zijn of haar mening over geven. We organiseerden in die periode ook drie infomarkten. De posters die toen ophingen en de verslagen daarvan kun je lezen op de webpagina over de participatie. Iedereen kon er zijn mening over geven en we stuurden een gerichte adviesvraag naar de decretaal verplichte adviesinstanties. Momenteel verwerken we alle reacties op de startnota en schrijven we aan de scopingnota.

Volgende stappen

Volgens de PRUP-procedure hebben nog een lange weg te gaan: we schrijven nu aan de scopingnota. Via een voorontwerp komen we daarna tot een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER (MilieuEffectenRapport) waarvoor we een openbaar onderzoek organiseren. Je kunt dan opnieuw je mening geven over die ontwerpdocumenten. Finaal volgt daaruit een definitief PRUP.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief voor dit project via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

Waarom

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen met een mobiliteitsstudie de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid in de woonkernen te herstellen. 
De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:

  1. tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
  2. tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen: het PRUP Wegverbinding N18-N118 en het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis dat zoekt naar een manier om de ring van Geel (R14) met de N118 te verbinden. Dat moet de verkeersleefbaarheid in de kern van Geel (en meer specifiek Sint-Dimpna) verbeteren. Je leest daarover meer op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

Wat er tot nu toe gebeurde, vind je op de webpagina historiek PRUP Wegverbinding N18-N118.