Openbare onderzoeken

1. Huidige openbare onderzoeken

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's)

Er zijn op dit moment geen openbare onderzoeken lopende.
 

Aanvragen voor een planologisch attest

Momenteel is er geen aanvraag voor een planologisch attest in openbaar onderzoek.

Publieke inspraak van een plan-MER

Er is momenteel geen publieke inspraak van een plan-MER.

Onteigeningen in het kader van de aanleg van fietsostrades

De provincie Antwerpen verwerft gronden langs spoorlijn 15 te Geel voor de aanleg van de F105, de fietsostrade Herentals-Balen. Het gaat daarbij om deelprojecten 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 10, 11/1 en 11/2 op het grondgebied van Geel.

Het openbaar onderzoek hierover is afgesloten. 

2. Welke documenten kun je vinden bij een openbaar onderzoek van een PRUP?

In een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vind je bindende en niet-bindende documenten terug.

Bindende documenten

1. Verordenend grafisch plan

Het verordenend grafisch plan is samen met de stedenbouwkundige voorschriften het belangrijkste document van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is bindend voor de overheid én de burgers. Eerst en vooral geeft het plan (op een kaart) aan voor welke exacte zones het PRUP geldig is. Het geeft weer welke bestemming de overheid toekent aan een bepaalde zone. Aan elke bestemming hangt een welbepaalde functie vast: wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw, … Elke functie heeft ook een eigen kleur, die in de stedenbouwkundige voorschriften meer in detail wordt beschreven.

2. Stedenbouwkundige voorschriften

In de stedenbouwkundige voorschriften zie je duidelijk wat wel of niet is toegelaten (bestemming, inrichting en beheer) in elk van de verschillende zones van het plan. Er is geen geldigheidstermijn. Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften geldig blijven tot de overheid ze wijzigt of vervangt. De stedenbouwkundige voorschriften hebben bindende en verordenende kracht. Dit betekent dat iedereen (zowel overheden als burgers) gebonden is door de bepalingen ervan.

Niet-bindende documenten

1. Memorie van toelichting of Toelichtingsnota

De memorie van toelichting is een document dat meer uitleg geeft bij de beslissing van de provincieraad, maar niet het officiële besluit van de provincieraad. Het is slechts informatief. Je leest er de argumenten (de motivatie) waarom dat bepaalde PRUP gemaakt is, of waarom die stedenbouwkundige voorschriften eraan gekoppeld zijn. In de memorie van toelichting geeft de provincie Antwerpen ook aan welke relatie het PRUP heeft met het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) waarvan het een uitvoering is.

2. Toelichtende kaarten

De toelichtende kaarten zijn louter informatief: zij maken deel uit van de memorie van toelichting. Het gaat om de weergave van de bestaande (huidige) toestand. De provincie voegt deze toe om aan de geïnteresseerden onder andere duidelijk te maken:

  • waar het PRUP gesitueerd is
  • welke de aanwezige infrastructuren zijn
  • welke de huidige bestemming is

Onteigeningsplan bij een PRUP

Het onteigeningsplan bestaat uit een grafisch plan waarop de percelen zijn aangeduid die de overheid wil onteigenen voor de realisatie van het PRUP. Daarnaast bevat het onteigeningsplan ook nog:

  • de kadastrale gegevens van de te onteigenen percelen
  • de onteigenende instantie voor elk perceel

Het onteigeningsplan staat los van de bindende en niet-bindende documenten. Onteigeningen (en dus ook een onteigeningsplan) zijn niet noodzakelijk bij elk PRUP.

3. Openbaar onderzoek bij onteigening door de provincie

De aanleg van fietsostrades gaat soms gepaard met grondverwervingen van particulieren, bedrijven en andere overheden. De provincie Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit. Betrokkenen kunnen dan hun mening geven over de opgemaakte documenten.

Fietsbeleid is één van de speerpunten binnen het beleid van de provincie Antwerpen. Hiervoor zetten we sterk in op het netwerk van de fietsostrades. Met die fietostrades verbinden we alle belangrijke steden en bestemmingen binnen de provincie. Momenteel wordt meer dan 80 km fietsostrade uitgetekend.

De aanleg van deze fietsostrades gaat soms ook gepaard met grondverwervingen van particulieren, bedrijven en andere overheden. Daartoe worden onteigeningsbesluiten, onteigeningsplannen, projectnota’s en andere documenten opgemaakt. Deze documenten worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dat is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden over deze documenten.

Welke documenten vind je bij een openbaar onderzoek voor een onteigening

1. Voorlopig onteigeningsbesluit

Het voorlopig onteigeningsbesluit omvat de volgende elementen:

• de omschrijving van de te onteigenen onroerende goederen of zakelijke rechten
• de vermelding van de onteigenende instantie
• de omschrijving van het onteigeningsdoel van algemeen nut
• de omschrijving en de motivering van de onteigeningsnoodzaak

2. Onteigeningsplan

Het onteigeningsplan bevat de volgende elementen:

  • de omtrek van de te onteigenen onroerende goederen, afzonderlijk of samengevoegd
  • de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers, de grootte en de aard van de percelen en de onroerende goederen
  • de naam van de eigenaars volgens kadastrale of andere voor de onteigenende instantie beschikbare gegevens
  • de onteigenende instantie per perceel en onroerend goed dat wordt onteigend

3. De projectnota

De projectnota bevat minstens een projectplan met een beschrijving van het project en van de werken die daarbij te realiseren zijn.

11 openbare onderzoeken in 2016