Ruimtelijk structuurplan

Het RSPA bevat 3 delen:

 1. informatie over hoe de provincie er nu uitziet;
 2. hoe de provincie er in de toekomst kan uitzien; 
 3. acties die de provincie plant om haar toekomstvisie te realiseren.  

Het Addendum - gedeeltelijke herziening van het RSPA

De gedeeltelijke herziening van het RSPA verlengt de planperiode tot 2012. Lees het 'Addendum' samen met het oorspronkelijke RSPA. De herziening gaat vooral over:

 • nieuwe taakstellingen voor wonen en werken
 • afstemming met de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
 • aanpassingen aan provinciale of Vlaamse beleidsbeslissingen
 • opvangen van technische of juridische knelpunten

Samenvatting RSPA:

 • afbakening van zeven kleinstedelijke gebieden: Boom, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Lier en Mol.
 • kansen voor bijkomende woningen in kleinstedelijke gebieden (met centrumfunctie op provinciale schaal) en in de kernen van de buitengebieden (met lokale centrumfunctie).
 • ruimte voor bijkomende regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden of in economische knooppunten met een hoge werkgelegenheid. Een regionaal bedrijventerrein geeft ruimte aan bedrijven die de lokale omgeving ontgroeien. 
 • natuurverbindingsgebieden. Dit zijn theoretische verbindingen tussen twee gebieden waar we streven naar een optimaal evenwicht tussen natuur, landbouw en andere vormen van ruimtegebruik.
 • concentratiegebieden glastuinbouw.
 • beperkte ontwikkeling kleinhandelsconcentraties buiten de stedelijke gebieden.
 • grote centra voor toerisme en recreatie (zoals campings en recreatiedomeinen) horen thuis in stedelijke of specifieke gebieden. 
 • mogelijke locaties voor geluidsproducerende sporten en afweging bijkomende 9 holes golfterreinen.
 • verkeer en vervoer: selectie van secundaire wegen die de Vlaamse hoofdwegen verfijnen. De provincie werkt een gebiedsgerichte visie over openbaar vervoer uit en stelt per gebied een lijst van noodzakelijke voorzieningen op. Extra aandacht voor het voorstadsvervoer rond Antwerpen. 

De volledige teksten kan je hieronder downloaden. 

Vervanging RSPA

De provincie Antwerpen bereidt het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA voor. Dat moet het huidige RSPA vervangen. Je leest er meer over op de webpagina van het beleidsplan Ruimte.