Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Verschillende soorten uitvoeringsplannen

De provincie Antwerpen werkt aan verschillende soorten provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's). We werken aan heel wat domeinen! De PRUP's zijn thematisch ingedeeld:

 • bedrijventerreinen
 • open ruimte
 • recreatie
 • verkeer en vervoer
 • weekendverblijven

Verder zijn er PRUP's die volgen uit andere provinciale ruimtelijke processen:

 • volgend uit ruimtelijke studies
 • volgend uit de afbakening van kleinstedelijke gebieden
 • volgend uit een positief planologisch attest

In de procedure voor de opmaak en goedkeuring van een PRUP is er ook een openbaar onderzoek voorzien. Je leest er meer over op de webpagina over openbare onderzoeken.

Op de webpagina PRUP's per gemeente vind je alle goedgekeurde PRUP’s van de provincie Antwerpen, geordend per gemeente.

Je vindt meer info over de GIS-kaarten van PRUP's op de webpagina over digitale kaarten van PRUP's en het geoloket PRUP's.  

Welke documenten kan ik in een RUP terugvinden?

In een RUP vind je bindende en niet-bindende documenten terug.

Bindende documenten

1. Verordenend grafisch plan

Het verordenend grafisch plan is samen met de stedenbouwkundige voorschriften het belangrijkste document van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het is bindend voor de overheid én de burgers. Eerst en vooral geeft het plan (op een kaart) aan voor welke exacte zones het PRUP geldig is. Het geeft weer welke bestemming de overheid toekent aan een bepaalde zone. Aan elke bestemming hangt een welbepaalde functie vast: wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw, … Elke functie heeft ook een eigen kleur, die in de stedenbouwkundige voorschriften meer in detail wordt beschreven.

2. Stedenbouwkundige voorschriften

In de stedenbouwkundige voorschriften zie je duidelijk wat wel of niet is toegelaten (bestemming, inrichting en beheer) in elk van de verschillende zones van het plan.
Er is geen geldigheidstermijn. Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften geldig blijven tot de overheid ze wijzigt of vervangt.
De stedenbouwkundige voorschriften hebben bindende en verordenende kracht. Dit betekent dat iedereen (zowel overheden als burgers) gebonden is door de bepalingen ervan.

Niet-bindende documenten

1. Memorie van toelichting of Toelichtingsnota

De memorie van toelichting is een document dat meer uitleg geeft bij de beslissing van de provincieraad, maar het is niet het officiële besluit van de provincieraad. Het is slechts informatief.
Je leest er de argumenten (de motivatie) waarom dat bepaalde PRUP gemaakt is, of waarom die stedenbouwkundige voorschriften eraan gekoppeld zijn. In de memorie van toelichting geeft de provincie Antwerpen ook aan welke relatie het PRUP heeft met het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) waarvan het een uitvoering is.

2. Toelichtende kaarten

De toelichtende kaarten zijn louter informatief: zij maken deel uit van de memorie van toelichting. Het gaat om de weergave van de bestaande (huidige) toestand.

De provincie voegt deze toe om aan de geïnteresseerden onder andere duidelijk te maken:

 • waar het PRUP gesitueerd is
 • welke de aanwezige infrastructuren zijn
 • welke de huidige bestemming is

Onteigeningsplan

Het onteigeningsplan bestaat uit een grafisch plan waarop de percelen zijn aangeduid die de overheid wil onteigenen voor de realisatie van het PRUP.

Daarnaast bevat het onteigeningsplan ook nog:

 • de kadastrale gegevens van de te onteigenen percelen
 • de onteigenende instantie voor elk perceel

Het onteigeningsplan staat los van de bindende en niet-bindende documenten. Onteigeningen (en dus ook een onteigeningsplan) zijn niet noodzakelijk bij elk PRUP.

 

Via de onderstaande links kun je meer lezen over de PRUP's per thema of per gemeente.

109 goedgekeurde PRUP's sedert 2002