Bouwberoep als aanvrager indienen

Wanneer kan je in beroep gaan?

Bij een weigering Het college van burgemeester en schepenen weigert je een vergunning toe te kennen.
Bij het uitblijven van de beslissing bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Het college van burgemeester en schepenen heeft geen beslissing genomen binnen de 75 kalenderdagen vanaf het indienen van je aanvraag. Als er een openbaar onderzoek wordt gehouden of als de gemeente nog niet ontvoogd is, bedraagt deze termijn 105 kalenderdagen. Of de betrokken gemeente ontvoogd is of niet, kan je nagaan in de lijst op deze website van de Vlaamse overheid.
Bij het uitblijven van de beslissing bij een aanvraag tot verkavelingsvergunning Het college van burgemeester en schepenen heeft geen beslissing genomen binnen de 150 kalenderdagen vanaf het indienen van je aanvraag.
Bij een vergunning onder voorwaarden Het college van burgemeester en schepenen heeft je vergunningsaanvraag goedgekeurd, maar er zijn één of meerdere voorwaarden aan gekoppeld waar je niet mee akkoord gaat.

In beroep gaan in 5 stappen

Stap 1

Maak je beroepschrift op:

 • Geef je naam, adres, telefoonnummer, mailadres en hoedanigheid (d.i. aanvrager).
 • Geef duidelijk de dossiergegevens van de vergunning en de (kadastrale) gegevens van de locatie van de vergunning.
 • Omschrijf duidelijk wat je aanvecht.
 • Geef aan waarom de aanvraag volgens jou niet correct is beoordeeld.
 • Geef aan waarom de aanvraag volgens jou wel voor vergunning vatbaar is.
 • Voeg de nodige argumenten bij (eventueel ook foto’s, plannen, …).
 • Geef een inventarislijst van de overtuigingsstukken.
 • Voeg een kopie van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen toe, of een kopie van de kennisgeving van de stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Indien de stilzwijgende weigeringsbeslissing niet ter kennis werd gebracht, voeg dan een kopie van de beveiligde zending waarmee de aanvraag werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, of een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (voor zover dit beschikbaar is).
 • Vraag om gehoord te worden als je dat wenst.
 • Dateer en onderteken je brief.

Stap 2

Betaal de dossiervergoeding van 62,50 euro op rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Let op: je hoeft geen dossiervergoeding te betalen als je een bouwberoep indient tegen een stilzwijgende weigering!

Stap 3

Stuur een kopie van je beroepschrift aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen. Hou het verzendingsbewijs hiervan bij en voeg een kopie van dit verzendingsbewijs toe in stap 4.

Let op: je moet de aangetekende verzendingen van de stappen 3 en 5 op dezelfde dag doen! Anders is je bouwberoep niet ontvankelijk.

Stap 4

Stel je dossier samen. De volgende zaken moeten er zeker in zitten:

 • je beroepschrift
 • het betalingsbewijs (zie stap 2)
 • een kopie van het bewijs van de aangetekende verzending van een kopie van je beroepschrift aan de gemeente (zie stap 3)

Stap 5

Stuur je dossier aangetekend op naar:

Deputatie van de provincie Antwerpen
Dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Belangrijk!

 • Sla geen enkele stap over, want dan is je bouwberoep onontvankelijk!
 • Je moet je dossier aangetekend versturen binnen de 30 kalenderdagen na:
  - de dag na de dag waarop het afschrift van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd betekend
  OF
  - de dag na de dag waarop werd kenbaar gemaakt dat er geen beslissing werd genomen
  OF
  - het verstrijken van de termijn waarbinnen dit bericht verstuurd had moeten zijn.

Verloop van het bouwberoep bij de provincie

 • De dienst Omgevingsberoepen zendt een ontvangstmelding naar alle betrokkenen.
 • Het beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen schorst de uitvoering van de vergunning. De aanvrager mag de vergunning niet uitvoeren.
 • Hoorzitting: wil je gehoord worden, dan dien je daarom te verzoeken binnen 5 werkdagen na de ontvangstmelding van de dienst Omgevingsberoepen. Je mag dit schriftelijk of via e-mail vragen.
 • Je krijgt van de dienst Omgevingsberoepen een uitnodiging voor de hoorzitting waarop alle betrokken partijen (beroeper, aanvrager indien die niet de beroeper is, gemeentebestuur, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, eventuele mandatarissen) worden uitgenodigd.
 • Tijdens deze hoorzitting kan elke betrokkene kort (circa 5 minuten) zijn standpunt toelichten.
 • Openbaarheid van bestuur: via mail kan je het verslag van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar opvragen bij de dienst Omgevingsberoepen. De dienst Omgevingsberoepen bezorgt je dit verslag op vrijdag voorafgaand aan de hoor- en/of deputatiezitting.
 • De aanvrager dient het beroepsdossier aan te vullen met vier exemplaren van de plannen, te zenden of af te geven aan de dienst Omgevingsberoepen.
 • Na ontvangst van het gemeentelijk dossier kijkt de dienst Omgevingsberoepen het beroep na met het oog op het verslag aan de deputatie.
 • De deputatie beslist op basis van het verslag van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar en na een eventuele hoorzitting, binnen de vervaltermijn van 75 kalenderdagen (zonder hoorzitting) of 105 kalenderdagen (met hoorzitting) na de betekening van het bouwberoep.
 • Daarna bezorgt de dienst Omgevingsberoepen het deputatiebesluit over de vergunning aan alle betrokkenen per aangetekend schrijven.
 • De aanvrager plakt de mededeling dat de vergunning verleend is aan binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst, en dit gedurende een periode van 30 kalenderdagen. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van deze aanplakking. De gemeentesecretaris attesteert deze aanplakking.
 • De aanvrager mag gebruik maken van de vergunning afgegeven door de deputatie vanaf de 36ste kalenderdag na de aanplakking.

 

Gevolgen van de procedure

Na de beslissing van de deputatie

Indien de vergunning verkregen wordt:

 • moet de aanvrager de vergunning van de deputatie aanplakken binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst.
 • mag de aanvrager de vergunning uitvoeren vanaf de 36ste kalenderdag na de dag van aanplakking.

Hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Wanneer de deputatie een beslissing heeft genomen, kan je deze beslissing nog aanvechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de Vlaamse overheid.

Dit kan gebeuren door:

 • de aanvrager van de vergunning
 • de bij het dossier betrokken vergunningsorganen (bijvoorbeeld het college van burgemeester en schepenen)
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die hinder of nadelen kan ondervinden
 • de procesbekwame verenigingen
 • de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid
 • de adviserende instanties

Voor de procedure kun je meer informatie terugvinden op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.