Buurt- en voetwegen

Wat is een buurtweg?

Dit zijn wegen met het statuut 'buurtweg'. Voor hen gelden specifieke regels uit de Wet op de Buurtwegen van 10 april 1841 (gewijzigd in 2014) en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014. Zij hebben bijvoorbeeld een eigen procedure omtrent opening, afschaffing, wijziging en verlegging.

Naast de buurtwegen, zijn er nog andere soorten wegen, zoals gewone gemeentewegen, gewestwegen, autosnelwegen. Op hen is de wetgeving 'buurtwegen' niet van toepassing.

Welke wegen buurtwegen zijn, kan je in de praktijk niet zien. Het gaat om meer dan enkel de trage wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd vervoer. Sommige buurtwegen zijn niet te onderscheiden van gewone gemeentewegen. Buurtwegen kunnen ook een private bedding hebben. Het kan zelfs voorkomen dat er op het terrein geen weg meer te zien is, maar dat het statuut buurtweg er juridisch nog steeds op rust. Of dat de juridische breedte van de buurtweg, niet overeenstemt met de breedte van de weg op het terrein.  

De atlas van de buurtwegen maakt een onderscheid tussen o.a. buurtwegen (chemins) en voetwegen (sentiers). Het gaat in alle gevallen over wegen met het statuut ‘buurtweg’. Buurtwegen is een verzamelterm voor alle wegen aangeduid in de atlas.

Atlas van de buurtwegen

In de Atlast van de Buurtwegen vind je terug waar de buurtwegen liggen en hoe breed ze zijn. Elke gemeente heeft een atlas, waarin elke buurtweg een eigen nummer heeft, aangeduid is op plan en in een informatieve tabel. Latere wijzigingen werden niet op de atlaskaarten aangeduid, maar op aparte leggers gepubliceerd. De provincie Antwerpen verzamelde de atlassen en de meeste wijzigingen in een digitaal geoloket.

Digitale geografische gegevens hebben slechts een informatieve, geen juridische, waarde en kunnen niet beschouwd worden als een officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

De procedure bij buurtwegen

Indien je iets wil veranderen aan een (gedeelte van een) buurtweg, neem je best contact op met de gemeente waar die buurtweg gelegen is.

Meer informatie over de procedure om een buurtweg te openen, af te schaffen, te verleggen of te wijzigen lees je in de presentatie die je onderaan deze pagina vindt.
 

Welke taken vervult de provincie?

De deputatie beslist over het openen, afschaffen, verleggen of wijzigen van buurtwegen. Gemeentelijke initiatieven inzake buurtwegen worden voorgelegd aan de deputatie.  

De provincie informeert gemeenten, experten en burgers via de Dienst Omgevingsberoepen.

De provincie nam het initiatief tot een digitaal geoloket, waarin je de 149 analoge atlassen van de buurtwegen van de provincie Antwerpen en de meeste wijzigingen kan raadplegen.

De provincie heeft geen rol in volgende aspecten: 
- het onderhoud van buurtwegen;
- de verkeersreglementering van toepassing op buurtwegen;
- de verjaring van buurtwegen;
- onteigeningen die eventueel hand in hand gaan met een buurtwegenprocedure;
- de welvoeglijkheidsvergoeding die kan voortvloeien uit een buurtwegenprocedure (art. 29 buurtwegenwet).

Invloed van het nieuwe gemeentewegendecreet op de rol van de provincie

Op 1 februari 2019 werd een voorstel van decreet ingediend, het decreet houdende de gemeentewegen, dat alle wegen in gemeentelijk beheer hetzelfde statuut toekent en één regelgeving voor al deze wegen bepaalt. Er zou dus geen sprake meer zijn van enerzijds gewone gemeentewegen en anderzijds buurtwegen, die volgens een verschillende procedures geopend, gewijzigd of verwijderd worden. De buurtwegenwetgeving wordt opgeheven.

De voorgestelde, uniforme procedure staat in het teken van de autonomie van steden en gemeenten. De gemeenteraad heeft de beslissingsbevoegdheid. De deputatie zal slechts een adviserende rol uitoefenen tijdens de procedure. Een administratief beroep zal ingesteld kunnen worden bij de Vlaamse Regering.

Tot het nieuwe decreet in werking treedt, blijven de bestaande regelgeving en de afzonderlijke procedures voor buurtwegen echter van kracht.

De stand van zaken en de tekst van het decreet kan je opvolgen op de website van het Vlaams Parlement