Skip to main content

Herstel en bescherm mee bossen in het Zuiden

Veel lokale besturen delen het provinciale engagement voor een beter klimaat en meer duurzaam bos. Door te investeren in bosherstel of –bescherming in het Zuiden kan je stad of gemeente dit realiseren. Daarnaast is CO₂-compensatie in het Zuiden mogelijk, uiteraard als aanvulling op de vermindering van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied. Een win-win voor iedereen!

Stevig Antwerps engagement

De provincie Antwerpen engageert zich in samenwerking met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO₂ te compenseren door de aanplant van bomen in het Amazonewoud. Dit als laatste stap, na het beperken van de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie. Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60.000 ha Amazonewoud in Peru, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.


Voor het klimaat, hier en wereldwijd

Inzet voor een beter klimaat is een prioriteit voor de provincie Antwerpen, in eerste instantie op eigen grondgebied, maar ook wereldwijd. Aandacht voor meer en beter, duurzaam bos zijn hier een essentieel onderdeel van. Bovendien gaat de provincie Antwerpen het engagement aan om vanaf 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn.

Hiervoor werken we samen met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in het kader van cobeheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’ in Peru.

Een sterk mondiaal project met voordelen voor de lokale bevolking en biodiversiteit

Dit BOS+project garandeert niet alleen de gevraagde CO₂-compensatie en bosbescherming, maar streeft ook naar duurzame resultaten op vlak van biodiversiteit en de versterking van de socio-economische perspectieven van de inheemse bevolking. Zo krijgen de lokale mensen een belangrijke rol in het beheer én levert het project hen tal van voordelen zoals boslandbouw, een betere waterbevoorrading, een mooie oogst (oliën, vruchten, medicinale planten, …) en een inkomen uit verkoop van bosproducten.

Ook het herstel van het natuurlijk ecosysteem is van groot belang, o.m. door middel van een biodiversiteitsmonitoring. Deze monitoring gebeurt in samenwerking met een Vlaamse en Peruviaanse universiteit, de lokale autoriteiten en de inheemse bevolking. De lokale inwoners hebben immers een enorme kennis van het lokale ecosysteem en de soorten.

Bovendien vormt de gekozen locatie, het Amazonewoud, het grootste aaneengesloten tropische woud ter wereld. Het woud absorbeert 2 miljard ton CO₂ per jaar, 25 keer de jaarlijkse totale uitstoot van Vlaanderen. Het huisvest ook meer dan 10% van alle dier- en plantensoorten in de wereld. Kortom, we investeren in een ontzettend belangrijke regio.

Lokaal ondersteunt mondiaal

Heel wat steden en gemeenten delen het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos, in de eigen regio en het globale Zuiden.

Via een aansluiting bij dit project kunnen lokale besturen dit engagement waarmaken door te investeren in bosherstel of bosbescherming in Peru.

Daarnaast is klimaatneutraliteit een ambitie van talrijke overheden. Als aanvulling op de beperking van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied (na te gaan d.m.v. de gemeentelijke broeikasgasinventaris) kunnen lokale besturen, d.m.v. aansluiting bij dit project, bijkomend aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Zuiden.

De extra financiering vanuit je lokaal bestuur versterkt het project en de resultaten in Peru. Want de steun vanuit je gemeente zorgt voor de realisatie van een uitgebreidere biodiversiteitsmonitoring, de implementatie van boslandbouw bij een grotere doelgroep en het versneld doorgroeien van de pilootfase naar een volledig uitgebouwd compensatieproject.

Elk deelnemend lokaal bestuur kan ook via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking tussen andere betrokken lokale besturen en BOS+ omtrent dit engagement.


Met dit project zetten we in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s: ‘1 strijd tegen armoede’ en ’13 klimaatactie’. De bescherming van het Amazonewoud en ontwikkelingssamenwerking gaan hierbij hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!


Wens je als lokaal bestuur meer info of heb je interesse om deel te nemen? Contacteer ons beslist!

Liesbeth Andries
Telefoon
03 240 56 53
Bosherstel en -bescherming, lokaal en mondiaal
Bosherstel en -bescherming, lokaal en mondiaal
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Klimaatneutrale organisatie 2020 ​​Samen met de provincie Antwerpen engageerden 41 gemeenten zich om tegen 2020 klimaatneutraal te worden. Hiermee gaven we het goede voorbeeld aan alle inwoners.
  • Klimaatbeleid in cijfers De CO₂-uitstoot verminderen? Hernieuwbare energie stimuleren? … Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten voor een sterk klimaatbeleid.
  • Bosgroepen Reken op advies van de Bosgroepen voor duurzaam bosbeheer in jouw gemeente.