Skip to main content

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (in opmaak)

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Het Beleidsplan Ruimte is in volle opmaak. Zodra het klaar is, vervangt het het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

Adviesronde over het ontwerp

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Ondertussen is ook het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport), dat de mogelijke milieu-effecten onderzocht, klaar. We organiseren een adviesronde over beide documenten bij de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de eerder bevraagde instanties voor het plan-MER. Zij ontvingen de nodige documenten, informatie en adviesvraag per post.

Informatiemomenten voor gemeentebesturen

  Maandag 12 december 2022 om 10 uur: digitaal infomoment

  Zo vlak voor de start van het openbaar onderzoek (op 16 december 2022) informeren wij de gemeentebesturen graag over de adviesvraag en de organisatie van het openbaar onderzoek. We gaan ook snel even door de inhoud van de documenten. Inschrijven kan vanaf 28 november 2022.

  Einde januari 2023: infosessies

  > vrijdag 20 januari 2023 om 14 uur in het Provinciehuis in Antwerpen;
  > maandag 23 januari 2023 om 14 uur in De Schorre in Boom;
  > donderdag 26 januari 2023 om 14 uur in De Warande in Turnhout.

  We behandelen een aantal concrete onderwerpen uit en met betrekking tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je vindt het programma hier. Aansluitend organiseren we voor alle geïnteresseerde burgers een publiek toegankelijke infomarkt met telkens om 17 en 20 uur een lezing over het Beleidsplan Ruimte. Voor de infosessies is het noodzakelijk om in te schrijven. De infomarkt is vrij toegankelijk;

 

  Tussen 30 januari en 17 februari 2023: één individueel digitaal gesprek per gemeente

  We organiseren, na inschrijving, één individueel digitaal gesprek met elke gemeente. Inschrijven kan hier vanaf 16 december 2022 en voor 15 januari 2023. We bespreken dan de concrete vragen of besprekingspunten die we bij de inschrijving ontvingen.

 

  Ruimteateliers (2020-2022)

  In kleine groepen van een 10-tal gemeenten organiseerden we verschillende interactieve sessies over de inhoud van de beleidskaders. Onder de noemer ‘ruimteateliers’ gingen we met de omgevingsambtenaren en de colleges concreet aan de slag. Tegelijk zochten we naar mogelijke partnerschappen en informeerden we over het proces en de gemaakte keuzes. We koppelden onze conclusies tussentijds terug in afsluitende plenaire sessies.

  Meer weten?

  Bekijk de algemene webpagina's over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

Gerelateerd aanbod