Skip to main content

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (in opmaak)

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Het Beleidsplan Ruimte is in volle opmaak. Zodra het klaar is, vervangt het het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

Adviesronde en openbaar onderzoek over het ontwerp

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Ook het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport), dat de mogelijke milieu-effecten onderzocht, was klaar. We organiseerden over beide documenten een openbaar onderzoek en een adviesronde bij de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de eerder bevraagde instanties voor het plan-MER. Zij ontvingen de nodige documenten, informatie en adviesvraag per post.

  Informatiemomenten voor gemeentebesturen

  Einde januari 2023: infosessies

  > vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen;
  > maandag 23 januari 2023 in De Schorre in Boom;
  > donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout.

  We behandelden een aantal concrete onderwerpen uit en met betrekking tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Aansluitend organiseerden we voor alle geïnteresseerde burgers een publiek toegankelijke infomarkt met telkens om 17 en 20 uur een lezing over het Beleidsplan Ruimte. Voor de infosessies was het noodzakelijk om in te schrijven. De infomarkt was vrij toegankelijk.

  Tussen 30 januari en 17 februari 2023: één individueel digitaal gesprek per gemeente

  Elke gemeente kon zich inschrijven voor één individueel digitaal gesprek. We bespraken de concrete vragen of besprekingspunten die we bij de inschrijving ontvingen.

  Ruimteateliers (2020-2022)

  In kleine groepen van een 10-tal gemeenten organiseerden we verschillende interactieve sessies over de inhoud van de beleidskaders. Onder de noemer ‘ruimteateliers’ gingen we met de omgevingsambtenaren en de colleges concreet aan de slag. Tegelijk zochten we naar mogelijke partnerschappen en informeerden we over het proces en de gemaakte keuzes. We koppelden onze conclusies tussentijds terug in afsluitende plenaire sessies.

  Meer weten?

  Bekijk de algemene webpagina's over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

Gerelateerd aanbod