Skip to main content

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (in opmaak)

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, kortweg PBRA, bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen tot 2050. Het bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is in volle opmaak. Zodra het klaar is, vervangt het PBRA het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

In samenspraak met elke gemeente

We streven ernaar dat elke gemeente de beleidskaders van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen mee vormgeeft. Onder de noemer ‘ruimteateliers’ gaan we met de omgevingsambtenaren en de colleges concreet aan de slag. We rekenen daarbij op het engagement en de kritische input vanuit elke gemeente, net zoals tijdens het voorbereidende traject met de Nota Ruimte en bij de advisering over de conceptnota Beleidsplan Ruimte.

Ruimteateliers (2020)

In kleine groepen van een 10-tal gemeenten organiseerden we in 2020 interactieve sessies over de inhoud van de beleidskaders. Tegelijk zochten we naar mogelijke partnerschappen en informeerden we over het proces en de gemaakte keuzes. We koppelden onze conclusies uit de eerste reeks terug op een afsluitende online plenaire sessie.

Adviesronde voorontwerp (najaar 2021)

We organiseerden een adviesronde over het voorontwerp bij de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Zij reageerden schriftelijk op het voorontwerp en we bespraken samen het voorontwerp en de verdere uitwerking van de beleidskaders. We zochten daarbij naar mogelijke partnerschappen voor de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte op het terrein.

Meer weten?

Bekijk de algemene webpagina's over de opmaak van het PBRA.

Gerelateerd aanbod