Skip to main content

LEADER-projecten

LEADER staat voor ‘Liaison entre actions de développement de l'économie rurale’. Binnen LEADER worden lokale en gebiedsgerichte publiek-private samenwerkingen opgericht rond een lokale ontwikkelingsstrategie. Na goedkeuring van die strategie krijgt een LEADER-gebied een subsidie om projecten te financieren voor een periode van 6 jaar.

Drie LEADER-gebieden

Onze provincie telt drie LEADER-gebieden:

  • LEADER Kempen Oost (oranje gebied)
  • LEADER Kempen Zuid (bruine gebied)
  • LEADER MarkAante Kempen+ (gele gebied)

De coördinatie gebeurt door RURANT vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

Drie thema's

Elk Leader gebied zet in op drie thema's:

LEADER Kempen Oost

Thema 1: Leefbare dorpen

D1: Ondersteunen van een sterk sociaal weefsel in de dorpen (en op het platteland), projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen, eenzaamheid op het platteland.

D2: Betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen stimuleren.

D3: Werken aan een goed ondernemersklimaat voor lokale rurale ondernemers.

D4: Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede.

D5: Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving (dus ook participatietrajecten in goede banen leiden en realisaties die ontstaan uit dit soort trajecten).

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

D1: Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte, projecten die inzetten op sensibilisering rond open ruimte, het landschapspark, verrommeling van het landschap ...

D2: Landschapsherstel en -acties voor een betere/beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte actoren, KLE’s en typische landschappen of landschapselementen herstellen, open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing en het landschap biodivers maken (steeds buiten de dorpskern).

D3: De open ruimte klimaatrobuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers) en functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen in landbouwgebied implementeren.

D4: Belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte ondersteunen, belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sectoroverschrijdende conflicten in landelijk gebied.

Thema 3: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

D1: Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de agrarische identiteit van de regio (projecten die inzetten op het beleefbaar maken van het landschap).

D2: Lokale voedselstrategieën ontwikkelen die bijdragen tot de streekidentiteit.

D3: Recreatieve activiteiten organiseren, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit, streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed.

D4: Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio.

LEADER MarkAante Kempen+

Thema 1: Leefbare dorpen

D1: Ondersteunen van een sterk sociaal weefsel in de dorpen en op het platteland, projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen, eenzaamheid op het platteland.

D2: Betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen stimuleren.

D3: Werken aan een goed ondernemersklimaat voor lokale rurale ondernemers.

D4: Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede.

D5: Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving (dus ook participatietrajecten in goede banen leiden en realisaties die ontstaan uit dit soort trajecten).

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

D1: De Noorderkempen als het ideale landbouwgebied:

  • landschap als ‘energie-oogster’ toevoegen als subthema, bv. beheer houtkanten voor energie of opslag CO2 in bodem
  • sensibilisering/draagvlakverbreding rond de open ruimte in de Noorderkempen.

D2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sectoroverschrijdende conflicten in landelijk gebied.

D3: Landschapsherstel/acties voor een betere/beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte actoren kleine landschapselementen (KLE’s) en typische landschappen/landschapselementen herstellen, open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing en het landschap biodivers maken (steeds buiten de dorpskern).

D4: De open ruimte klimaatrobuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers) en functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen in landbouwgebied implementeren.

D5: Beleving, educatie en sensibilisering rond de open ruimte. Projecten die het brede publiek en/of lokale besturen sensibiliseren rond het belang van open ruimte (bv. Kempens Open Ruimte Platform, Open Ruimte Kavels ...).

D6: Versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern).

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel tegen democratische prijzen voor kansengroepen.

D2: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.

D3: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw, sociale economie-projecten die inzetten op tewerkstellingskansen voor kansengroepen.

LEADER Kempen Zuid

Thema 1: Leefbare dorpen

D1: Ondersteunen van een sterk sociaal weefsel in de dorpen en op het platteland, projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen, eenzaamheid op het platteland.

D2: Betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen stimuleren.

D3: Werken aan een goed ondernemersklimaat voor lokale rurale ondernemers.

D4: Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede.

D5: Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving (dus ook participatietrajecten in goede banen leiden en realisaties die ontstaan uit dit soort trajecten).

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

D1: Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte, projecten die inzetten op sensibilisering open ruimte, Boer-burgerinitiatieven.

D2: Belevingsvolle en educatieve activiteiten ondersteunen rond open ruimte en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sectoroverschrijdende conflicten in landelijk gebied.

D3: Landschapsherstel/acties voor een betere/beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte actoren, kleine landschapselementen (KLE’s) en typische landschappen/landschapselementen herstellen, open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing en het landschap biodivers maken(steeds buiten de dorpskern).

D4: De open ruimte klimaatrobuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers) en functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen in landbouwgebied implementeren.

Thema 3: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

D1: Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio.

D2: Lokale voedselstrategieën die bijdragen aan de streekidentiteit, hoeve- en streekproducten 2.0.

D3: Branding van de streek binnen het merk Kempen.

D4: Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken.

D5: Het verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid.

Meer info en inspiratie?

Check de website van LEADER.

Contact

Tinne Van Looy
Functie
adviseur Platteland
Telefoon
03 240 58 31
Kim Van Breda
Functie
Coördinator LEADER
Telefoon
014 85 27 07
Miel Gielis
Functie
Coördinator LEADER
Telefoon
014 85 27 07