Mededeling 91

publish date
30.05.2018

Het gebruik van diergeneesmiddelen beperken en de sterfte in de hand houden zijn de komende jaren grote uitdagingen voor
de vleeskuikensector. Enerzijds vormt de toenemende antibioticaresistentie een grote bedreiging voor zowel mens als dier,
anderzijds is de sterfte (in de Europese wetgeving m.b.t. dierenwelzijn) de bepalende factor voor het mogen aanhouden van de bezettingsdichtheid van 42 kg/m².

Maximaal inzetten op het gezond houden van de kuikens is de boodschap. Een goede opstart van de ronde is heel belangrijk bij deze snelgroeiende dieren met een korte cyclusduur. Voor een succesvolle start spelen verschillende factoren mee: stalklimaat, vloertemperatuur, waterkwaliteit, voederbeschikbaarheid, kwaliteit van de ééndagskuikens, … In het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement” (met financiële steun van de Vlaamse Overheid) brachten we de opzet van 1 vleeskuikenronde bij 49 bedrijven in kaart. Van deze 49 bedrijven volgden we 5 bedrijven gedurende 6 rondes op in een verbetertraject met de bedrijfsdierenarts waarbij het management rond opzet werd aangepast.

Op basis van deze opvolging, literatuur en ervaringen van dierenartsen uit de praktijk vatten we in deze mededeling adviezen samen voor een goede opstart van een ronde.

Oproep warmtekoppeling

publish date
24.05.2018

Warmtevraag anders bekeken: is een warmtekoppeling met een nabijgelegen glastuinbouwbedrijf interessant voor een kippenbedrijf?

Installatie warmtenet
Installatie van een warmtenet (bron: http://www.installeronline.co.uk/global-energy-company-logstor-invests-in-uk-expansion-plans/

De aanleg van een warmtenet tussen bedrijven, biedt heel wat mogelijkheden. Dit geldt zeker ook voor de koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf en naburige warmtevragers zoals een kippenbedrijf.

Met het project ‘serre als energiebron’, gesteund door Provincie Antwerpen, kunnen de experten van de Thomas More hogeschool het potentieel voor uw bedrijf gratis doorrekenen.

Is uw vleeskuikenbedrijf dus gelegen nabij een glastuinbouwbedrijf (afstand maximum 1,5 km) waarbij er ook een warmtebehoefte bestaat? Bent u geïnteresseerd in een dergelijke samenwerking in de toekomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat deze berekening voor u gemaakt kan worden.

Nieuwe managerfuncties

publish date
24.05.2018

Vanaf vandaag is het Proefbedrijf Pluimveehouderij in handen van Sofie Cardinaels (Operationeel Manager) en Johan Zoons (Inhoudelijk manager). Samen worden zij de drijvende kracht achter het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Inhoudelijk en operationeel manager

In 2014 is het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel sterkt uitgebreid. Vandaag beschikt het praktijkbedrijf over hoogtechnologische proefstallen voor leg- en vleeskippen. Een infrastructuur die uniek is op Europees niveau en uitermate geschikt is om behandelstrategieën en nieuwe technologieën op grote schaal uit te testen. Op dit moment lopen er meer dan tien verschillende onderzoeksprojecten over zeer diverse onderwerpen. Elke pluimveehouder kan met één of meerdere resultaten aan de slag op zijn bedrijf. Zo bouwt het praktijkbedrijf mee aan de rendabiliteit van de pluimveesector in Vlaanderen.

Om blijvend te kunnen antwoorden op de vragen van de pluimveesector én van het groeiende praktijkbedrijf, heeft de provincie Antwerpen gekozen over te stappen op een nieuwe arbeidsorganisatie. Er werd geopteerd voor een herverdeling van de taken waarbij de verantwoordelijken zich optimaal op hun specifieke taken kunnen toeleggen. Voortaan zal het Proefbedrijf Pluimveehouderij werken met een Inhoudelijk manager en een  Operationeel manager die samen de opdrachten van het praktijkbedrijf in goede banen leiden en samen verantwoording afleggen aan het Dagelijks bestuur.

•   De Inhoudelijk manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de werking. Hij is het aanspreekpunt voor de (pluimvee)sector en vertaalt de behoeftes van de sector naar onderzoekvragen en voorlichting. Een belangrijke taak in deze is ook het zoeken naar de nodige financiële middelen om de werking in de toekomst te blijven garanderen.

•   De Operationeel manager is verantwoordelijke voor de dagelijkse werking van het praktijkbedrijf. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de dagelijkse bedrijfsvoering van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Mededeling 90

publish date
24.05.2018
Mededeling 90

De laatste jaren vindt een nieuw concept ingang in de vleeskuikenhouderij. Bij “Uitkomst in de stal” transporteer je broedeieren na 18 dagen incubatie van de broeierij naar het vleeskuikenbedrijf. Kuikens komen dan de volgende dagen uit in de omgeving waar ze zullen opgroeien, en hebben direct voeder en water ter beschikking. De markt bevat reeds verscheidene systemen die verschillen in de mate van automatisering, opvang van de jonge kuikens en de investering om er mee te starten.

Op het Proefbedrijf liep van 2015 tot 2017 het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsrendement”. In kader van dit project, gefinancierd door de Vlaamse Overheid, testten we drie bestaande systemen voor uitkomst in de stal:

• X-treck systeem van Vencomatic;

• doosjes met broedeieren van One2Born;

• Homehatching van Pe-Da.

De resultaten met X-treck en Homehatching presenteerden we reeds op onze studie- en sectordagen. In deze mededeling zoomen we dieper in op het systeem van One2Born.

"Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens"

publish date
24.05.2018

“Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens” is een demoproject gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Europa.

Met dit project willen we de Vlaamse vleeskuikenhouder bewust maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij en de voordelen dat dit kan opleveren binnen het dagelijkse management.

Hiervoor installeerden we op vier Vlaamse vleeskuikenbedrijven eYenamics Sensor Modules (ESM) van Fancom B.V.

Screenshot van gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie

De ESM is een camerasysteem dat de activiteit en de verdeling van de vleeskuikens in de stal automatisch monitort. De camera’s installeer je in neerwaarts perspectief aan het plafond van de stal, en brengen een deel van het grondoppervlak continu in beeld. Slimme analyse software vertaalt dan deze tijdens de lichtperiodes opgenomen beelden naar een index voor activiteit en de verdeling van het koppel kuikens in de stal. Beide karakteristieken zijn waardevolle indicatoren voor diergedrag.

eYenamic maakt het mogelijk om het gedrag van een groep kuikens van minuut tot minuut te volgen, waardoor afwijkend gedrag snel zichtbaar wordt. Dit staat de pluimveehouder toe om sneller te reageren, alvorens het welzijn en de gezondheid van de vleeskuikens in het gedrang komt.

Een goede verdeling van de kuikens in de stal wijst op een goed stalklimaat en duidt aan dat er geen lokale overbezetting ontstaat, waardoor er meer uitval en minder uniforme groei kan ontstaan. Een levendige activiteit voorkomt dan weer pootproblemen, en zorgt dat voer- en wateropname goed blijven.

Zo werd er in het demoproject op een praktijkbedrijf opgemerkt dat de verdeling van de kuikens niet meer constant was. De kuikens trokken uit één kant van de stal. Dit bleek telkens gelijk te vallen met vraag naar verwarming. Na controle bleek aan één kant in de stal de kachel in storing te zijn. Hoewel er warmtevraag was, brandde de kachel niet en dit werd ook niet in de stalcomputers aangegeven.

Op een ander praktijkbedrijf zien we in week 3 een dip in de verdeling. Dit valt samen met een dip in voer- en wateropname. Op dit moment schakelt ook de verwarming in de stal in. De hypothese is dat de vleeskuikens hun warmte niet genoeg kwijt kunnen. De klimaatinstellingen worden in de komende rondes aangepast en dit wordt verder opgevolgd.

Standaardinstellingen in ventilatie bestaan niet. Dit dien je per stal bij te sturen. Beeldmonitoring zorgt voor een continue monitoring, waardoor je dit beter kunt opvolgen. Het is niet de oplossing voor problemen in de stal, maar wel een tool om problemen in de stal snel aan te kunnen pakken.

Logo's PDPO en Europa

Provincies en gemeenten bepalen toekomst N70

publish date
10.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen stelde op 10 april de nieuwe detailhandelsvisie op de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, voor. Uniek is dat de visie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en alle gemeentes langs de N70 werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan is een voorbeeld voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De steenweg N70 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.
Bijvoorbeeld: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.

Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bijvoorbeeld: zuiden van de Blancefloerlaan.

Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.

Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.
Bijvoorbeeld: de kern van Linkeroever.

Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 in Zwijndrecht ook winkelarm.

De afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit), creëert meer open ruimte en bewaart het agrarisch karakter van de omgeving (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven bestaan zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt zo haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Er is niet alleen intergemeentelijk en interprovinciaal samengewerkt maar ook interdisciplinair. De diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit werkten de visie mee uit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Er wordt tegen 11 juni een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld.

Het project “baanwinkels en gemeenten op één lijn” wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.
 

2 miljoen voor plattelandsprojecten in de provincie Antwerpen

publish date
28.03.2018

Dit jaar lanceren de plattelandssubsidiekanalen LEADER, OmgevingsKwaliteit en Platteland Plus in de provincie Antwerpen één gezamenlijke oproep om nieuwe plattelandsprojecten in te dienen. In totaal is daar maar liefst 2.000.000 euro voor beschikbaar. 

Lokale besturen, middenveldorganisaties en ondernemers kunnen tot 65% steun krijgen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. Belangrijk is dat daarin diverse actoren en/of sectoren samenwerken. Wie een goed idee heeft, kan zich tot en met 3 mei aanmelden door een beknopt projectvoorstel te mailen naar platteland@provincieantwerpen.be. Daarna krijg je feedback op je voorstel en krijg je nog een paar maanden tijd om een volwaardige aanvraag in te dienen. Goedgekeurde projecten kunnen begin 2019 van start gaan.

Plattelandsprojecten kunnen heel divers van aard zijn,” vertelt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Peter Bellens aan de hand van een paar voorbeelden. “Zo werkt de gemeente Retie een landbouw- en landschapseducatieve route uit, bouwt Talander in Arendonk een toeristische onthaalpoort op de Wouwershoeve, wijst men in Wuustwezel fietsers op de gevaren van landbouwvoertuigen op de weg, zoekt de intercommunale IGEMO een goede huisvesting voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector, enzovoort.” 

Sfeerbeeld LAB Platteland - Merksplas Kolonie

LAB Platteland

Om toekomstige promotoren te ondersteunen en te inspireren organiseerde de provincie Antwerpen op dinsdag 27 maart een LAB Platteland in Merksplas Kolonie. Een honderdtal potentiële projectindieners kreeg er toelichting bij de verschillende subsidielijnen en kon zijn vragen voorleggen aan een uitgebreid panel van adviseurs en experten. 

Hieronder kan je de verschillende presentaties downloaden.

Hoogstraten schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
24.03.2018

Provincie brengt grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart.

De stad Hoogstraten werkt binnenkort haar strategisch commercieel plan af. Alvorens dat definitief goed te keuren, wordt het doorgelicht door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.   

Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstadje. Dat heeft veel met haar ligging te maken. “De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen”, stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. “We weten dat een groep inwoners regelmatig over de grens gaat winkelen, omdat de prijs van sommige basisproducten daar goedkoper is. Anderzijds voelen we aan dat onze Nederlandse buren hier graag een hapje komen eten of een glaasje drinken met vrienden. Daar zijn echter geen gegevens over, want de bestaande studies hierover stoppen aan de grens. Daar verwachten we o.a. ondersteuning van de provinciale detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis hebben, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen. En zo onze ondernemers nog meer kansen kunnen aanreiken om een bloeiende zaak uit te bouwen.” 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé merkt op dat Hoogstraten met succes kiest voor een kernversterkende aanpak: “De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6%, in het centrum zelfs amper 4%. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een vooruitstrevend beleid voert dat hier rekening mee houdt.”  

Doorlichting strategisch commercieel plan 

Het stadsbestuur van Hoogstraten kiest al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan.

Daarom wil Hoogstraten haar strategisch commercieel plan laten doorlichten door de detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen. Die stuurgroep is intussen al twee keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten, brengt daarover jaarlijks nieuwe gemeentelijke Feitenfiches uit en maakt impactanalyses van nieuwe retailontwikkelingen op de koopstromen. “Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied”, zegt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “De coach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Vooral de attractie van Nederlanders naar het bourgondische Vlaanderen: over welke percentages spreken we dan en wat zegt dat over het huidig marktevenwicht?” De coach zal een aantal aanbevelingen formuleren op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.

Ludwig Caluwé: “Ons provinciaal beleid gaat in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten uit van kernversterking. We willen op die manier de handelskernen en dorpscentra levendig houden. Dit strookt met hoe veel gemeenten hun kern zien, want ondertussen heeft al bijna de helft van de steden en gemeenten in onze provincie een coachingstraject detailhandel met ons opgezet. Hoogstraten is de 33ste gemeente.” 

Meer info over de provinciale detailhandelscoaches vind je op deze pagina.

Niel schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
07.03.2018

Niel wil werk maken van een stevige toekomstvisie voor haar detailhandel en schakelt daarvoor de provincie Antwerpen in. Twee detailhandelscoaches van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen gaan in de gemeente van start met een coachingtraject. 

Niel ligt tussen twee rivieren (Rupel en Schelde) en de drukke A12 met zijn vele winkels en consumenten, wat het detailhandelverhaal bijzonder complex maakt. Daardoor is er bijvoorbeeld een beperkte afzetmarkt voor de lokale winkels. Om een goed detailhandelsbeleid uit te tekenen moet er volgens de provincie Antwerpen daarom over de gemeentegrens heen gekeken worden.

In het geval van Niel spelen bijvoorbeeld ook de buurgemeenten en de nabijheid van grootstad Antwerpen mee. Het is dus van belang in kaart te brengen wat de evoluties in het winkelaanbod buiten Niel zijn, en hoe het met de koopstromen in de ruime regio rond Niel zit, met andere woorden: waar gaan inwoners concreet winkelen? Het team detailhandel en meer bepaald de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen hebben daarvoor de info én de bijhorende expertise in huis.

Concreet wil Niel investeren in haar kern en meer bepaald in een woonproject in het binnengebied van de kern. De vraag is echter hoeveel ruimte voor retail daarin voorzien moet worden. Is er wel voldoende marktpotentieel voor extra dagelijks aanbod? Hoe evolueert de detailhandel vandaag en waar maakt die het meeste kans op lange termijn? En dus ook de belangrijke vraag: wat is de invloed buiten de gemeente?

Samenwerking

Voor dit traject zet de provincie Antwerpen bewust twee detailhandelscoaches in, ieder met zijn expertise. Ben Op de Beeck is een statisticus met veel terreinkennis, Erik Lejeune is gepokt en gemazeld in de retail.

Het coachingstraject in Niel zal uit drie stappen bestaan:

  • marktanalyse voor het dagelijks aanbod (levensmiddelen, persoonlijke verzorging) in de regio;
  • slimme ruimtelijk-economische richtlijnen: waar moet detailhandel gestimuleerd worden en waar net niet?
  • visie met de afbakening van een kernwinkelgebied en stimulerende maatregelen voor de detailhandel daar.

Belangrijk is dat dit hele traject samen met de gemeente wordt gelopen en dat er voldoende wordt afgestemd met de handelaars. Zo zetelt de voorzitter van de Nielse Ondernemers & Horeca Adviesraad alvast in de stuurgroep.

Detailhandel staat steeds meer op de politieke agenda van de steden en gemeenten. Naast de feitelijke leegstand in veel kernen willen ook de lokale besturen een slim beleid voeren om zich voor te bereiden op de toekomst. Vaak is het echter moeilijk om daarvoor de juiste expertise in huis te halen. Sinds 2014 kunnen steden en gemeenten daarom een beroep doen op de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. De voorbije vier jaar gingen ze in de gemeenten, op het terrein dus, mee naar oplossingen zoeken voor detailhandelsvraagstukken. De nood is hoog, al bijna de helft van de steden en gemeenten uit de provincie deden een beroep op de provinciale detailhandelcoaches. De provincie Antwerpen is trouwens al langer bezig met uitgebreide analyses van vraag en aanbod in haar gemeenten, die jaarlijks worden vernieuwd en publiek gemaakt.

Nieuwe editie: Magazine Op onderzoek

publish date
20.02.2018

Wil je je bedrijfsmanagement optimaliseren? Ben je op zoek naar ervaringen met smartfarming? Of brengt het nieuwe GLB uitdagingen mee voor jouw bedrijf? Dan is de provincie Antwerpen jouw aanspreekpunt voor kennis en advies. Vanuit hun praktijkonderzoek kunnen ze je gericht informeren over de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen. 

Cover Magazine Op Onderzoek

Speciaal voor de Agridagen heeft de provincie Antwerpen haar onderzoeksresultaten op een leuke manier gebundeld. Het magazine ‘Op onderzoek’ is gericht op landbouwers met kennis van zake en staat boordevol concrete resultaten, handige tips en praktische weetjes. 

Je kan het magazine hieronder downloaden.
Heb je graag een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar landbouw@provincieantwerpen.be en wij sturen een exemplaar naar jou op. 

Land- en tuinbouwers gezocht voor 30-tal projecten

publish date
16.02.2018

Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën. De Provincie Antwerpen zoekt samen met haar praktijkbedrijven naar geschikte en haalbare praktijkoplossingen. 

 

Hiervoor werken we regelmatig samen met land- en tuinbouwers over heel Vlaanderen. Als land- of tuinbouwer kan je zo meteen aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen en volg je alles van op de eerste rij. 

Een uitdaging voor elke landbouwer

Momenteel kunnen land- en tuinbouwers instappen in een 30-tal projecten en onderzoeken. Sommige zijn gebonden aan een sector of regio, andere zijn gericht op alle land- en tuinbouwers. Er zijn projecten waarbij je zelf aan de slag gaat en projecten waar je mee kennis en ervaringen uitwisselt. Je kan werken rond de optimalisatie van je hoofdactiviteit of net je nevenactiviteiten verder uitbouwen. Kortom: de mogelijkheden zijn enorm. Voor elke land- en tuinbouwer is er een onderzoek of project waarmee hij/zij een meerwaarde kan creëren voor zijn bedrijf. 

Een greep uit projecten en onderzoeken

Op dit moment gaat de provincie Antwerpen onder meer op zoek naar:

  • Melkveehouders met voederbieten in het rantsoen
  • Pluimveehouders die aan de slag gaan met behandelstrategieën tegen bloedluizen
  • Leghennenhouders die willen meedenken rond pikkerij
  • Landbouwers die leerlingen secundair onderwijs de technologie op hun bedrijf willen laten ontdekken
  • Land- en tuinbouwers die zich weerbaarder willen maken tegen extreme natte en droge seizoen
  • Land- en tuinbouwers die nieuwe opstart overwegen
  • Landbouwers uit Retie die teeltplan onder de loep willen laten nemen 

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

publish date
15.02.2018

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters. Daarnaast konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. Dat blijkt uit de cijfers op provincies.incijfers.be, de digitale databank die de economische barometer vervangt. De Vlaamse provincies leveren via deze website sociaaleconomische data en cijfergegevens. Nu is de databank uitgebreid met economische indicatoren en 2 thematische rapporten.

Meer ondernemers in de provincie

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe. Koploper is het arrondissement Mechelen met een toename van 10,85%, gevolgd door arrondissement Antwerpen (+9,50%) en arrondissement Turnhout (+7,99%). Er is ook een duidelijke stijging in aantal starters in onze provincie de laatste jaren. Arrondissement Antwerpen steekt er met kop en schouders boven uit met een toename van 15,50% van het aantal oprichtingen tussen 2012 en 2016. Daarna volgen arrondissement Mechelen en arrondissement Turnhout met respectievelijk +13,31% en +6,45%.

Meer mensen aan het werk

De voorbije jaren konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. De werkzaamheidsgraad in onze provincie ging er licht op vooruit, terwijl de werkloosheidsgraad daalde. Zo lag de werkloosheidsgraad in de provincie Antwerpen in september 2017 lager dan het jaar daarvoor. De afname was het grootst in arrondissement Antwerpen (van 11,17% naar 10,57%). Arrondissement Turnhout en arrondissement Mechelen volgen respectievelijk met een daling van 0,52% en 0,24%.

Provincies in cijfers

Al deze cijfers en meer zijn terug te vinden op http://provincies.incijfers.be, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Via deze gratis databank kan iedereen door middel van kant-en-klare grafieken, tabellen, kaarten, datasets en fiches een correct beeld aanmaken van de economische omgeving. De gegevens kan men in een overzichtelijk rapport gieten, klaar voor gebruik.
Wie een vraag of meer ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij: barbara.vanaert@provincieantwerpen.be of data.analyse@provincieantwerpen.be.
De databank ‘provincies in cijfers’ is een samenwerking tussen de provinciale steunpunten Data & Analyse en de interprovinciale groep Economie.

Volgende