Hoe ver reikt het stedelijk gebied rond Boom?

publish date
22.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Boom is een kleinstedelijk gebied in de provincie Antwerpen, net zoals Hoogstraten, Lier, Mol, Geel, Herentals en Heist-op-den-Berg. Het is een kern met een belangrijke rol voor wonen, werken en recreatie in onze provincie. Een kleinstedelijk gebied moet ruimte voorzien voor deze toekomstige ontwikkelingen zodat de open ruimte in onze provincie open kan blijven. Al betekent dit niet dat je alles binnen het afgebakende stedelijke gebied kunt vol bouwen. Groene gebieden op fiets- en wandelafstand van het centrum zijn er ook belangrijk.

Samen met de Vlaamse overheid en de gemeenten zocht de provincie Antwerpen naar de grens tussen het stedelijke gebied van Boom en het buitengebied. Bijna de hele gemeente Boom en een stukje van Niel en Rumst liggen volgens hen in het kleinstedelijke gebied. De provincie Antwerpen schreef het allemaal uit in het ontwerp-PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Boom-Rumst dat de provincieraad voorlopig vaststelde. Het PRUP is dus niet definitief. De burger krijgt nog inspraak.

Het PRUP verandert trouwens niets aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en regels. Het bepaalt louter de afbakeningslijn, namelijk de grenslijn tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Daarna kan het stedelijke beleid verder vorm krijgen, bijvoorbeeld via andere ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Inspraak burgers

Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, mogen burgers hun mening geven. De provincie Antwerpen nodigt alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties te bezorgen aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Iedereen kan vanaf 16 april het ontwerp-PRUP inkijken op de webpagina van het PRUP, in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Boom, Rumst en Niel. Reageer ten laatste op 14 juni 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Procoro bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad die beslist over de definitieve inhoud van het PRUP.

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Als tussenliggende overheid is de provincie Antwerpen de ideale partner voor dit afbakeningsproces. Ze werkt immers vanop voldoende afstand en staat tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkte de provincie Antwerpen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werkt ze verder aan die van Boom en Herentals.
 

Fortengordel 2018: honderd jaar later

publish date
09.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Zondag 20 mei 2018 organiseert de provincie Antwerpen de 10e editie van de Fortengordel. Een ware topeditie met 29 deelnemende locaties: 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het Mastenbos openen de deuren. De Fortengordel omarmt daarbij verrassende nieuwkomers: fort Ertbrand en het Mastenbos in Kapellen, Fort Haasdonk en de schansen van Schilde en Landmolen in Kruibeke. Honderd jaar na de erfenis van 2018 zijn de forten meer dan ooit springlevend! 

Samen met vele forthouders organiseert de provincie Antwerpen de 10de Fortengordel. Een ware buitenkans voor het publiek. Heel wat forten zijn die dag exclusief geopend. Bovendien zijn de forten gratis toegankelijk.

De provincie heeft zich de voorbije jaren intensief ingezet om een draagvlak te creëren voor een zinvolle herbestemming van de forten zodat dit bijzondere erfgoed blijft leven. Met de Fortengordel als jaarlijks weerkerend evenement heeft de provincie Antwerpen de forten bij het grote publiek dan ook opnieuw bekend gemaakt. Zo bezochten in 2017 maar liefst 12.000 mensen de forten tijdens dit evenement. Bij de editie 2018 staat de organisatie klaar om minstens evenveel bezoekers te ontvangen.

Honderd jaar na 1918 hebben de forten een nieuwe uitdaging of bestemming gevonden. Elk fort brengt met een eigen stem het verhaal van de doorgemaakte evolutie tijdens de afgelopen eeuw. Interessante verhalen, tentoonstellingen, historische weetjes, wandelingen, kinderanimatie. Nooit eerder was het aanbod zo gevarieerd. Deze rijke verscheidenheid in programmatie benadrukt dat er anno 2018 een boeiende toekomst voor deze (voormalige) militaire bolwerken wenkt.

 

Workshop fietsgeschiktheid bedrijventerrein

publish date
21.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

De workshop op 4 december, rond de toolbox van de studie ‘onderzoek fietsgeschiktheid bedrijventerrein’, was enorm constructief. De provincie Antwerpen testte dit instrument uit samen met een dertigtal bedrijven en experten.

Workshop fietsgeschiktheid
Workshop fietsgeschiktheid

Om de verkeersveiligheid en het fietsklimaat binnen bedrijventerreinen, zoals de Kanaalkant, te verbeteren, werkt de provincie Antwerpen een toolbox aan maatregelen uit. Zowel ‘harde maatregelen’, die focussen op verkeerstechnische ingrepen, als ‘zachte maatregelen, die eerder een sensibiliserende werking hebben, zijn opgenomen in de toolbox.
Maar hoe sterk is deze toolbox? Is het maatregelenpakket realistisch en uitvoerbaar? Zijn er ontbrekende maatregelen? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijvenzone verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?
Vragen waarop een antwoord werd gezocht tijdens de workshop.

Het maatregelenpakket werd afgetoetst a.d.h.v. opmerkingen en aanvullingen op post-its en specifieke cases besproken tijdens tafelgesprekken.
De provincie Antwerpen verwerkt de feedback in het eindrapport van de studie maar enkele topics kwamen tijdens de workshop geregeld naar boven:

 • verkeersveiligheidheid
  Dat verkeersveiligheid het prioritair aandachtspunt is, blijkt zowel uit de post-it sessie als de groepsgesprekken. Veel bedrijven willen pas sterker inzetten op de fiets als ze ook overtuigd zijn van een verkeersveilige omgeving. In de Kanaalkant zijn de bedrijven gematigd positief en stellen vast dat het aantal fietsers onder de werknemers langzaam groeit. 
 • directe lijn tussen een contactpersoon fietsbeleid per bedrijf en de overheid
  De verantwoordelijken fietsbeleid verzamelen knelpunten van de eigen werknemers en leggen deze voor tijdens netwerkmeetings.
 • Vrachtwagenparkeren
  Verschillende bedrijven zetten reeds in om de impact van het eigen vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken of op eigen terrein op te vangen. Niet alle bedrijven zijn in de mogelijkheid dit te realiseren. 
 • Meten is weten
  Duidelijk aantonen van stressvermindering, absenteïsme, werknemerstevredenheid bij werknemers kan een hefboom zijn om sterker in te zetten op de fiets. Fiets- of mobiscans kunnen een eerste stap zijn in dit proces. 
 • Centraal (en digitaal) delen van informatie
  Wat zijn de aantrekkelijkste fietsroutes, wat zijn gevaarlijke punten voor fietsers, op welke fietspaden wordt gestrooid, waar kunnen vrachtwagens parkeren, communicatie rond het aantal fietsers en de evolutie ervan
  - …

 

De presentatie en posters die werden getoond tijdens de workshop vind je hieronder:

Provincie Antwerpen investeert in oude steenbakkerstunnel

publish date
19.12.2017

Oude steenbakkerstunnel te Niel wordt opgeknapt en opengesteld voor wandelaars

De steenbakkerstunnel te Niel grenst aan Walenhoek en gaat onder de spoorweg door. De investeringen in de tunnel zullen het gebied nog aantrekkelijker maken voor wandelaars. Hij sluit aan op de bestaande wandelpaden van het natuurgebied en op de bestaande verharde paden doorheen het Wetenschapspark. Door gebruik te maken van de tunnel bereiken bezoekers makkelijker en veiliger Walenhoek en worden wandelaars herinnerd aan het baksteenverleden van de regio. 

Daarnaast zullen ook dieren via de tunnel de weg vinden naar het gebied. De tunnel is immers gelegen in een biologisch zeer waardevol bosgebied. Een goede inrichting zorgt voor een makkelijkere migratie van dieren en versterkt rechtstreeks de natuur in de omgeving.

 

Tunnelstudie

Deze investering volgt op een inventarisatie door de provincie Antwerpen van de meer dan 40 tunnels in de Rupelstreek. Deze tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en van het steenbakkerijverleden van de streek. Ze verbonden de kleiput waar de klei werd uitgegraven met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. Gedeputeerde Rik Röttger: “Uit de 40 geïnventariseerde tunnels koos de provincie Antwerpen meteen om de tunnel te Niel ook effectief te renoveren en in te zetten als ecologische en recreatieve verbinding. De renovatie van deze tunnel kan dienen als voorbeeld voor de andere tunnels. We werken zo stelselmatig aan het versterken van het streekverhaal langs de Rupel en creëren tegelijk nieuwe kansen voor de natuur.”

Regionaal Landschap Rivierenland zal, in opdracht van de provincie Antwerpen, instaan voor de voorbereidende werken en de uitvoering van de renovatie.

Tunnel 38 - Walenhof in Niel
Tunnel 38 te Walenhof in Niel

Klei, water en landschap bouwstenen voor een gebiedsvisie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het gebiedsprogramma Rupelstreek opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupelgemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Brug van den Azijn ingevaren

publish date
18.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

De nieuw stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne, in de volksmond ‘de brug van den Azijn’ werd de voorbije maanden op de oever gemonteerd. Zondag 17 december werd de brug op haar plaats gezet.

Meer info vind je terug op de webpagina van de Vlaamse Waterweg

Voormalige baksteentunnels in de Rupelstreek in kaart gebracht

publish date
29.11.2017

De Rupelstreek dankt haar identiteit aan haar geografische ligging naast het water en aan haar steenbakkerijverleden. De meer dan 40 oude tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap. Ze verbonden de kleiputten met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. In opdracht van de provincie Antwerpen zijn die verschillende relicten in kaart gebracht. Gedeputeerde Rik Röttger: “Na de inventarisatie van de tunnels is het nu zaak om de mogelijkheden tot herbestemming te onderzoeken. Laat ons enkele oude tunnels restaureren en nadien inzetten als ecologische of recreatieve verbindingen én als unieke landmarks voor de streek.”

Tunnel Kapelstraat Polder
Tunnel Kapelstraat Polder kant Rupel

 

In opdracht van de provincie Antwerpen, voerde het studiebureau Omgeving samen met Erfgoed & Visie een grondige studie uit van de tunnels in de Rupelstreek, periode 1890-1960. De studie kadert binnen het gebiedsprogramma Rupelstreek: ze inventariseert de verschillende relicten en onderzoekt de mogelijkheden naar herbestemming.

Van studie naar visie over 10 tunnels

Tot vandaag zijn er 44 tunnels ingegeven in het GIS (gemeentelijk informatiesysteem), maar de studie focust zich op 10 tunnels in het bijzonder. De studie geeft een grondige beschrijving van de huidige toestand, formuleert welke technische ingrepen noodzakelijk zijn voor restauratie en bekijkt de mogelijkheden tot herbestemming. Deze mogelijkheden kunnen informatief, recreatief of ecologisch (bv. amfibieëntunnel) ingevuld worden. Daarnaast kan het op straatniveau zichtbaar maken van de ondergrondse tunnels de identiteit van de streek benadrukken.

Eén tunnel op de site Frateur in Boom krijgt bijzondere aandacht in het rapport, omdat deze de grootste en oudste tunnel is. Hij bevindt zich in de wijk Noeveren en vormt zo onderdeel van de beschermde erfgoedsite.

De resultaten van de tunnelstudie worden verder opgevolgd door het gebiedsprogramma van de Rupelstreek, waar de verschillende gemeentebesturen in zetelen en gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Samen nadenken over een visie en aanpak van de tunnels voor de komende jaren staat bovenaan de agenda. Het is de bedoeling dat de studie een levend document wordt, met actualisatie bij wijzigingen of bij het ontdekken van nieuwe tunnels.


Tunnel site Frateur
Tunnel site Frateur

 

Klei, water en landschap bouwstenen voor een visie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het streekverhaal van de Rupel opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupel-gemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Provincie brengt bedrijven Kanaalkant en overheidspartners samen

publish date
22.11.2017
???module.newsItem.label.themes???

Via 13 infostandjes ontvingen Provincie Antwerpen en haar partners vol enthousiasme meer dan 40 verschillende bedrijven op de infomarkt van de Kanaalkant.  

Er gebeurt heel wat in de Kanaalkant. De provincie Antwerpen organiseerde gisteren een infomarkt voor de bedrijven over wat er dit jaar in en rond de Kanaalkant op de planning staat.

De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende beleidspartners een toekomstvisie voor ‘De Kanaalkant’. Dit toekomstplan biedt een ruimtelijk kader dat oplossingen aanreikt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn. Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen en in te passen in een totaalvisie.

In de Kanaalkant zijn heel wat instanties aan het werk. Het is voor de bedrijven niet evident om van elk project op de hoogte te zijn, laat staan te weten bij wie ze terecht kunnen. Bovendien zijn er heel wat goede initiatieven die de provincie Antwerpen kenbaar wil maken aan de bedrijven. Denk maar aan Biodiva en 2 be Connect dat bedrijven stimuleert aan biodiversiteit te werken. Daarom wil de provincie Antwerpen, vanuit haar rol als coördinator, de bedrijven ondersteunen door de projectleiders, adviseurs en experten voor hen samen te brengen op één plek. Zo krijgen ze snel een volledig beeld van wat er speelt en wat de Kanaalkant kan betekenen voor hen.

De verhoging van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal, de werken aan de IJzerlaan en de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding waren slechts enkele projecten waar de bedrijven info over konden krijgen. De provincie Antwerpen heeft ook al de projecten gebundeld in een brochure en ook op een overzichtskaart. Dit is ook terug te vinden op de website.

Maar daar stopte het niet! De provincie Antwerpen trommelde de adviseurs van Slim naar Antwerpen, het provinciaal mobiliteitspunt en de bereikbaarheidsmanager van Voka op om advies op maat te geven. Ook de nutmaatschappijen, de provinciaal ontwikkelingsmaatschappij en Samen Klimaat Actief waren van de partij.

Iedereen nam de nodige tijd om met vol enthousiasme de bedrijven gericht te woord te staan. Er kwamen heel wat positieve reacties over dit initiatief van de provincie. Verschillende bedrijven gaven aan dat het concept van de infomarkt een goede aanpak vonden aangezien ze zo een snel overzicht kregen wat er allemaal speelt en gericht een 1 op 1 gesprek konden hebben. Ze hopen op een verder vervolg hierrond. Ook de overzichtskaart werd enorm goed onthaald.

De provincie Antwerpen is er van overtuigd dat via dit initiatief er weer een stap is gezet in de uitvoering van het toekomstplan voor de Kanaalkant.

 

Save the date: 4 december 2017: workshop studie fietsgeschiktheid bedrijventerrein Kanaalkant

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Met de fiets ben je in en rond de stad Antwerpen meestal zelfs sneller dan met de auto. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten?  

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Met de fiets ben je in en rond de stad Antwerpen meestal zelfs sneller dan met de auto. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten?

De dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen ontwikkelt momenteel een toolbox met maatregelen die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en het fietsklimaat specifiek in een bedrijventerrein als de Kanaalkant moet beoordelen en verbeteren. Op 4 december 2017 van 12u00 tot 14u00 organiseren we een workshop waar dit maatregelenpakket zal getest worden in samenspraak met de bedrijven Kanaalkant en externe experten. Is de toolbox realistisch en uitvoerbaar? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijventerrein als de Kanaalkant, maar ook andere bedrijventerreinen, verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?

Tijdens de infomarkt kan u aan de infostand ‘studie fietsgeschiktheid bedrijventerrein Kanaalkant’ terecht voor meer informatie over de toolbox en de geplande workshop.

Wenst u zichzelf of een collega nu alvast in te schrijven voor deze workshop? Of wenst u hierover meer informatie? Stuur een mailtje naar mobiliteit@provincieantwerpen.be.
 

Nieuwe oude bedrijventerreinen

publish date
11.05.2017
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen werkt samen met de POM Antwerpen, de gemeenten Schoten, Wijnegem en Ranst en Water-link om de bedrijventerreinen Kanaalkant (Antwerpen) en Ter Straten (Ranst) nieuw leven in te blazen. 

De herinrichting van bestaande bedrijventerreinen betekent vaak het verplaatsen en herschikken van de activiteiten. Men neemt dan nieuwe ruimte in waardoor het ‘oude’ bedrijventerrein leeg komt te staan. De provincie Antwerpen, de POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), de gemeenten Schoten, Wijnegem en Ranst en Water-link geloven dat het anders kan. Ze geloven dat de beschikbare ruimte beter anders wordt ingericht. Ze willen die gewoonte doorbreken via duurzaam ruimtegebruik en via een circulaire economie (economie die geen eindige grondstofvoorraden uitput en die reststoffen volledig opnieuw inzet).

Als voorbeeld willen ze een tweede leven geven aan de huidige bedrijventerreinen Kanaalkant in Antwerpen en Ter Straten in Ranst. Het uitwisselen van energie tussen de bedrijven en het hergebruiken van licht vervuild water maakt de bedrijven minder afhankelijk en weerbaarder. Voor het succes van het project is de aanstelling van een gebiedsmanager noodzakelijk. Die gebiedsmanager bundelt voor de beide bedrijventerreinen de noden, de zorgen en de bekommernissen van de bedrijven en speelt die door aan de betrokken overheden. In omgekeerde richting koppelt hij/zij ook de verwachtingen, de hulpmiddelen, de beperkingen en de projecten van de betrokken overheden naar de bedrijven terug.

Voor de uitvoering van dit project hebben de partners subsidies gevraagd aan het Europese subsidiefonds 'Urban Innovative Actions' (UIA). Zo kan dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen binnen de provincie Antwerpen, in andere gemeenten, in Vlaanderen, en zelfs binnen Europa.
 

Wil je meer weten over het project van de Kanaalkant? Neem dan zeker eens een kijkje op de webpagina

Fortengordels in rondje Provincie

Gedeputeerde Lemmens toont in het fort van Borsbeek hoe de provincie Antwerpen de fortengordels aanpakt. Een gebiedsgericht project zorgt met een visie en een actieplan voor een verhoogde zichtbaarheid en het hergebruik van de beide fortengordels rond Antwerpen. De gemeenten en de verenigingen die in de forten onderdak vinden, tonen zich daarbij enthousiaste partners.

 

Kempens Landschap heeft prijs!

publish date
29.09.2014
Logo Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap ontvangt prestigieuze Europese prijs tijdens Lokale Award Ceremonie EU Prijs voor Cultureel Erfgoed/ Europa Nostra Awards

Op 5 mei 2014 ontving Kempens Landschap in Wenen de ‘European Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award’ en ‘Grand Prix’ in de categorie ‘bijzondere inzet’. Op vrijdag 19 september werd Kempens Landschap opnieuw in de bloemen gezet tijdens een lokale ceremonie in aanwezigheid van gemeentebesturen en partners. De plechtigheid vond plaats in een kroonjuweel in dat Kempens Landschap: de kapel van het voormalig kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel.

Geef een toekomst aan erfgoed!

Moderator van dienst, Lieven Van Gils, interviewde doorheen de avond verschillende personen die op bijzondere wijze bijdroegen – of -dragen aan de werking van Kempens Landschap. Erevoorzitters Ludo Helsen en Jos Geuens legden in de eerste 10 jaar na de oprichting de basis voor de sterke groei van Kempens Landschap. Huidige covoorzitters en gedeputeerden Peter Bellens en Inga Verhaert benadrukten de boodschap die ze van Europa Nostra hebben meegekregen, zijnde “Give a future to heritage”. Dat koesteren en opwaarderen van cultureel en landschappelijk erfgoed willen zet ook in de toekomst met dezelfde daadkracht blijven doen met de reeds opgedane kennis, visie, inzicht, ervaring én draagkracht.

Voor de eigenlijke overhandiging namen Androulla Vasilliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken en Piet Jaspaert, bestuurder van Europa Nostra het woord. Zij beklemtoonden de waarde van ons Europees erfgoed en de voorbeeldfunctie die Kempens Landschap vervult in het behoud ervan. “Het trof de jury hoe dit ganse project gedragen wordt door een jong dynamisch team, finaal sterk gesteund door de respectieve beleidsinstanties op provinciaal en gemeentelijk niveau.” Beiden benadrukten hoe getroffen ze waren door het aanstekelijk enthousiasme van Kempens Landschap. Het was met name mevrouw Vasilliou bijgebleven hoe bij de bekendmaking in het statige Burgtheater te Wenen het team volledig en luidkeels uit zijn dak ging. Dat hadden ze op die eerder stijve bedoening nog nooit meegemaakt, maar het stoorde haar niet, integendeel.

Proficiat Winning team!

Ze beklemtoonde nogmaals het belang van deze erkenning: “This is the most prestigious prize in the cultural heritage sector in Europe, bringing under the spotlight the most inspiring examples in heritage conservation, research, dedicated service or education, training and awareness- raising” Tenslotte verwoordde ze goed hoe de werking van Kempens Landschap past binnen de visie van de Europa Nostra Awards: “I am sure partners from other European countries would very much appreciate to learn from your experience, which would be very valuable to them. Your model of governance is particularly inspiring and goes exactly in the sense of community-based approach we advocate in the European Commission.”

Surf snel naar www.kempenslandschap.be en ontdek waarom dit team deze prijs en erkenning dubbel en dik verdiend heeft.

Het winning team op foto:

Staand (vlnr): Johan Van den Mooter, Karolien Horckmans/ Philippe De Backer/ Annemie Nagels

Zittend (vlnr): Nena De Roey/ Leen Cannaerts/ Tine Van den Broeck/ Griet Limet/ Sofie Rousseau