Werken fietsostrade F11 tussen Mortsel en Boechout starten in september 2018

publish date
19.06.2018
???module.newsItem.label.themes???

De omgevingsvergunning voor het deel van de luchthaven in Deurne tot aan het station in Boechout voor de fietsotrade F11 Antwerpen-Lier is afgeleverd.

Dit betekent dat de werken in september 2018 van start gaan. De werken, die een jaar in beslag nemen, omvatten de aanleg van een fietspad van 3,5 km en de bouw van een fietsbrug over de sporten op de grens tussen Mortsel en Boechout. 

Hoe de werken zullen verlopen en welke route het vrachtverkeer volgt tijdens de werken, vind je op onderstaande afbeeldingen.

Routes vrachtverkeer voor aan- en afvoer materiaal
Routes vrachtverkeer voor aan- en afvoer materiaal
Fasering van de werken
Fasering van de werken
Fasering van de werken
Werfbord

Provincie Antwerpen start realisatie Mobiliteitsvisie Middenkempen op

publish date
30.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

In 2015 werd in de Middenkempen aan de alarmbel getrokken: de wegen slibben er dicht. De provincie Antwerpen heeft de coördinerende taak op zich genomen om samen met de betrokken steden en gemeenten de knelpunten in kaart te brengen en vervolgens mogelijke oplossingen te zoeken. Dit resulteerde in de bovenlokale Mobiliteitsvisie Middenkempen. Vandaag ondertekenden de provincie Antwerpen, de steden Geel en Herentals en de gemeenten Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven een samenwerkingsovereenkomst om het actieplan te realiseren.

Provincie en gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsvisie Middenkempen
Provincie en gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsvisie Middenkempen

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Om goed samen te werken ondertekenden de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee maken de betrokken partijen elkaar duidelijk dat ieder verder wil samenwerken om de engagementen na te komen. Hiermee is de eerste actie van de bovenlokale Mobiliteitsvisie Middenkempen een feit.

3 principes, 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties

Het mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen kan onmogelijk door één gemeente aangepakt worden. Het is ook ver van opportuun: maatregelen van de ene gemeente kunnen voor nieuwe problemen zorgen in een andere. De provincie nam daarom een coördinerende rol waar bij het uitschrijven van een gezamenlijke toekomstvisie in samenwerking met de betrokken gemeenten, Infrabel en de Vlaamse partners. Deze visie steunt op drie pijlers:

  • leefbare dorpskernen zonder doorgaand vrachtverkeer
  • inzet op openbaar vervoer met snelbuslijnen en haltes op de snelwegen
  • veilige autoluwe fietsroutes.

Vervolgens zijn 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties geformuleerd om de Mobiliteitsvisie voor de Middenkempen te realiseren. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zet hiervoor het licht op groen.

De oplevering van het eindrapport Mobiliteitsvisie Middenkempen is niet het eindstation maar eerder het startschot om de visie de komende jaren om te zetten naar tastbare realisaties op het terrein. Concreet kunnen de betrokken partners initiatief nemen om studies op te starten, ontwerpen te maken en infrastructurele maatregelen uit te voeren. Kortom, er is werk aan de winkel.

De provincie als streekmotor

Om het actieplan te realiseren zal een goede procesopvolging noodzakelijk zijn. De provincie Antwerpen zal haar rol als streekmotor waarmaken door de gemeenten en de bovenlokale mobiliteitsactoren samen aan tafel te brengen, de stuurgroep samen te brengen, voor te bereiden en op te volgen.

Mobiliteit stopt niet aan een gemeentegrens. Het is een taak van de provincie Antwerpen om samen met de gemeenten bovenlokale visies te ontwikkelen. Met een bottom-up benadering kunnen er heel wat zaken gerealiseerd worden. Infrabel en AWV starten studies op om de veiligheid en doorstroming op hun netwerk te verbeteren. De provincie Antwerpen wordt als procesbegeleider hierbij betrokken. 

De provincie als actieve partner

Met praatjes vult men geen gaatjes en dus steekt ook de provincie Antwerpen de handen uit de mouwen. Uit de mobiliteitsvisie blijkt dat de verhouding tussen verplaatsingen met de wagen versus het openbaar vervoer en fiets respectievelijk 70%-30% bedraagt. Om naar de verhouding 50%-50% te gaan moet het aantal fietser met de helft stijgen en het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdubbelen.

De provincie wil daarom het fietsostradenetwerk rond knooppunt Herentals vervolledigen:

  • Voor Herentals – Balen zijn de plannen klaar en start de realisatie.
  • Voor Herentals –Lier en Herentals – Turnhout worden studies opgestart om deze verbindingen te ontwerpen. 
  • Ook is er de ambitie om de missing link tussen station Herentals en de fietsostrade Herentals – Aarschot weg te werken.

Daarnaast zal de provincie samen met de gemeenten ook veilige autoluwe fietsroutes ontwikkelen die de dorpskernen met elkaar verbinden. Tenslotte laat de provincie een haalbaarheidsstudie voeren om de E313 in te schakelen als Hoogwaardig Openbaar Vervoer-corridor.
 

 


 

Provincie Antwerpen subsidieert broodnodige fietsenstallingen in basisscholen

publish date
08.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Al 31 scholen maakten gebruik van de extra subsidie voor fietsenstallingen van de provincie Antwerpen voor een totaalbedrag van 140 000 euro. Ondertussen werden een aantal mooie projecten gerealiseerd. Onder andere in de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar spendeerden ze deze subsidies goed.

De extra subsidie kadert in het 10op10-project van de provincie Antwerpen, die scholen ondersteunt met verkeersveiligheid en –educatie. Scholen kunnen in 3 fasen hun verkeerseducatie verbeteren. Scholen die het eerste deellabel behaalden, kunnen éénmalig een subsidie voor een fietsenstalling aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximum 5 000 euro en dient om de huidige fietsenstalling te vernieuwen of een volledig nieuwe stalling te plaatsen.


Sinds het schooljaar 2003-2004 neemt de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar deel aan het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van de provincie Antwerpen. Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de school het volledige 10op10-label gehaald. Hiervoor voldoet ze aan een aantal criteria, zoals het opstarten van een verkeerswerkgroep, de ouders betrekken, voldoende praktijklessen geven op de speelplaats en op straat. Na het behalen van het volledige 10op10-label gaat de school op eigen krachten verder met haar verkeersproject.


De subsidies worden over de hele provincie aangevraagd. Ook in scholen in de andere regio’s zijn mooie fietsenstallingen gezet.

In Nijlen heeft Vrije Basisschool De Zandloper de extra subsidie goed benut. Zij realiseerden in samenwerking met ouders en leerkrachten een aangepaste fietsenstalling voor de kleuter- en lagere school.

Ook de Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer uit Rijkevorsel kocht met provinciale subsidies een nieuwe fietsenstalling aan. Omdat er een enorme fietscultuur heerst in de school – zo'n 80% van de leerlingen fietst – was een uitbreiding van de fietsenstalling nodig. Dankzij het vernieuwde wielklemsysteem kunnen er nu 130 fietsen staan en kunnen de leerlingen gemakkelijker parkeren.

Basisschool Het Klepperke uit Balen zet heel erg in op duurzaamheid, zowel op vlak van milieu als verplaatsing. Daarom kozen zij bewust voor een fietsenstalling met een groendak. De meeste schooluitstappen gebeuren met de fiets en dankzij een goed georganiseerd systeem met pictogrammen kunnen fietsers en stappers vlot de school verlaten.

 

Weren vrachtverkeer en veilige fietsroutes moeten dorpen leefbaar houden

publish date
31.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

Tonnagebeperking in dorpskernen, veilige autoluwe fietsroutes en openbaar vervoer via de autosnelweg zijn een greep uit de maatregelen om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen te temperen. Na twee jaar studie en overleg tussen de provincie Antwerpen en de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven is er een gedegen mobiliteitsvisie op de regio Middenkempen geformuleerd. Alle partners kiezen voor een resoluut andere aanpak.

De driehoek tussen de E34, de E313 en de N19/N19 gaat steeds meer gebukt onder mobiliteitsproblemen. De provincie Antwerpen, de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven bogen zich de voorbije twee jaar over het mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen. Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskernen en het stijgend sluipverkeer tussen de E34 en E313 zorgen voor onhoudbare situaties in de dorpskernen. Gemeenten kunnen deze problemen niet binnen hun eigen grondgebied oplossen. Daarom was er nood aan een bovenlokale visie met duidelijke keuzes in de Middenkempen

De provinciale werkgroep stelde de mobiliteitsvisie Middenkempen voor aan de betrokken gemeenteraadsleden. Doelstelling is dat alle gemeenten dit voorjaar de samenwerkingsovereenkomst tekenen om daadwerkelijk over te gaan tot actie.

Ook dorpen stevenen af op verkeersinfarct in 2020

Een studie over het huidige en toekomstige verkeer in de Middenkempen toonde aan dat nieuwe weginfrastructuur niet de oplossing is. De files op de E34 en E313 worden alsmaar langer. Met gevolg dat het gebied tussen deze autosnelwegen nog meer sluipverkeer moet slikken. De mobiliteitsvisie Middenkempen stelt dat enkel een resoluut andere denkwijze een verkeersinfarct kan vermijden. Meer inzetten op openbaar vervoer, investeren in veilige fietsroutes en door een tonnagebeperking doorgaand vrachtverkeer volledig weren uit de dorpskernen zijn de belangrijkste keuzes.

Uitbreiding openbaar-vervoernet op E34 en E313

De studie legt een openbaar-vervoernet voor dat optimaal gebruik maakt van de snelwegen. Op- en afstappen van de bus zou niet gebeuren via de traditionele manier aan een op- en afrittencomplex, maar via speciaal aangelegde haltes op de snelweg. In het buitenland lopen al succesvolle projecten waarbij reizigers op de autosnelweg zelf op de bus kunnen stappen. Boven de brug is dan een park&ride waarbij je meteen naar de halte onder de brug kan gaan. Zo is er minimaal tijdverlet voor de bus en voor de reizigers waardoor dit openbaar vervoer een échte meerwaarde biedt. Uiteraard ligt de uitvoering hiervan bij de Vlaamse Overheid als wegbeheerder en bij De Lijn. Maar met deze mobiliteitsvisie Middenkempen geeft de provincie Antwerpen met tien overheden samen een belangrijk signaal.

Autoluwe fietsroutes en minder vrachtwagens in de dorpskern


Naast het bestaande beleid rond fietspaden en fietsostrades zijn er bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig is om te fietsen, zoals bijvoorbeeld tractorsluizen op sluipverkeerroutes. Wat betreft het vrachtverkeer zijn de partners het eens: wie geen lokale levering heeft, is niet welkom om via de dorpskern een sluipweg te zoeken. Daarom zouden alle dorpskernen een beperking moeten invoeren voor 3,5 ton.

De mobiliteitsvisie Middenkempen wordt toegelicht in de gemeente- en adviesraden van de betrokken overheden. De provincie Antwerpen verwacht dat alle partners de samenwerkingsovereenkomst tekenen om zich daadwerkelijk te engageren en hun toekomstig beleid af te stemmen op deze bovenlokale visie. De provincie Antwerpen zal alle betrokkenen rond de tafel brengen om een actieplan uit te werken. In de Noorderkempen werkt de provincie Antwerpen nu al samen met 15 gemeenten en daar zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Meer info op www.provincieantwerpen.be of mail mobiliteit@provincieantwerpen.be . 

Studiegebied Middenkempen
Studiegebied Middenkempen

Bovenlokale fietsroutes scoren in Arendonk 5,9 op 10

publish date
29.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in Arendonk de toestand van 25,9 kilometer bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De scores voor de bovenlokale fietsroutes in Arendonk (5,9/10) lopen gelijk met de provinciaal gemiddelden. De fietspaden scoren er iets minder op afstand tot de rijweg maar scoren iets beter op trilcomfort (4,7/10). Fietsen in gemengd verkeer scoort in Arendonk gemiddeld beter dan het provinciaal gemiddelde (5,2/10), grotendeels dankzij de knip op de Heirbaan, ter hoogte van de grens met Oud-Turnhout.

Fietspaden

De Kloosterbaan, tussen Biesputten en Schutterstraat, scoort met 7,8 op 10 relatief goed op alle criteria. De Schotelven en De Daries scoren voor Arendonk het minst met respectievelijk 1,9 op 10 en 1,8 op 10. De provincie Antwerpen vraagt bij de heraanleg van de fietspaden op Schotelven en De Daries aandacht voor breedte, afstand tot de rijweg en materiaalkeuze.
De provincie Antwerpen beveelt ook de heraanleg aan van het fietspad op de Wampenberg/Begijnhof ten zuiden van de kruising met 't Zand. Dit fietspad scoort op alle aspecten laag. Zo haalt het een 0 op 10 omwille van de afstand tot de rijweg waar een toegelaten snelheid van 50 km/u van toepassing is.
De fietspaden langs Grens halen een mooie 8,5 op 10, met topscores op breedte en afstand tot de rijweg.

Gemengd verkeer

Op 5,6 kilometer van de BFF-routes in Arendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De Heirbaan, met een 'knip' ter hoogte van de gemeentegrens met Oud-Turnhout, scoort goed met 6,4 op 10 binnen en buiten de spits. De Koeistraat en De Valken scoren laag omwille van de hoge verkeersintensiteiten en een matig trilcomfort. Een aanpassing van de weginrichting, met voldoende brede fietssuggestiestroken, en een aanpassing van het snelheidsregime kan de fietsgeschiktheid op gemengd verkeerroutes verbeteren. 

Tot slot beveelt de provincie Antwerpen aan om markeringen voor het hele netwerk uniform te maken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. 

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Arendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen krijgt F-markeringen in kunsthars

publish date
25.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

Via de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel fiets je via het station in Berchem voorlopig al tot aan het station Nekkerspoel in Mechelen. Je fietst voornamelijk langs de spoorlijn. Af en toe verander je van spoorzijde of volg je geen fietspad. Om de weg niet uit het oog te verliezen, plaatste de provincie Antwerpen borden met het blauwe F-logo voor fietsostrades. Vanaf nu begeleidt het F-logo je op je fietstocht ook via markeringen op de grond zodat twijfels aan kruisingen verleden tijd zijn.

F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen
F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Op 70 plaatsen op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel bracht de signalisatiefirma Signco F-logo's aan. Zij ontwikkelden een techniek met kunsthars. Voordeel aan kunsthars is dat het duurzaam, weer- en waterbestendig en minder glad is. Bovendien kunnen we het F-logo ook reflecterend maken. Ideaal tijdens donkere dagen.
De provincie Antwerpen ging niet over één nacht ijs bij de keuze voor kunsthars. Op de F14 Antwerpen-Essen testte de provincie Antwerpen de routetaal met borden en markeringen uit. Op die fietsostrade schilderden we het F-logo op de weg . De geschilderde F-logo's blijken niet slijtvast noch duurzaam. Een andere optie die de provincie Antwerpen onderzocht, was werken met stickers. Deze zijn mooi qua kleur maar met kans op gladheid bij nat weer.
 

Fietsostrades F14 Antwerpen-Essen en F5 Antwerpen-Hasselt via Albertkanaal

In het voorjaar van 2018 zal de firma Trafiroad, in opdracht van de provincie Antwerpen, de F14 Antwerpen-Essen bewegwijzeren. Signco vult opnieuw aan met markeringen op de weg. Voor de fietsostrade F5 Antwerpen-Hasselt langs het Albertkanaal maakt de provincie Antwerpen samen met de firma DLW de eerste signalisatieplannen op. Na bespreking met De Vlaamse Waterweg NV en de betrokken gemeenten, plaatst de provincie Antwerpen ook daar bewegwijzering om de fietsers duidelijkheid te bieden. Op beide trajecten voorziet de provincie Antwerpen ook overzichtsborden zodat je als fietser een duidelijk overzicht krijgt op de totale fietsostrade en mogelijke aansluitingen met andere fietsostrades.

F-logo

Het F-logo is ontstaan op vraag van de fietsers. De vijf Vlaamse provincies werkten samen aan een oplossing: een routetaal met een uniek nummer per fietsostrade, het F-logo, aangepaste verkeersborden en markeringen. Voor meer informatie kan je terecht op www.fietssnelwegen.be , een gezamenlijke website van de provincies.

Provincie Antwerpen subsidieerde in 2017 voor bijna 4 miljoen euro fietspaden

publish date
24.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

In 2017 keurde de provincie Antwerpen 17 dossiers ter waarde van 3,8 miljoen euro ondersteuning goed voor de aanleg van 36 kilometer fietspaden. Zo'n 3,7 miljoen euro ging naar ruim 35 kilometer bovenlokale fietsroutes voor dagdagelijkse verplaatsingen. Een resultaat waar de provincie erg tevreden over is.

De provincie Antwerpen zet zwaar in op veilige en comfortabele fietspaden voor woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer. Gemeenten kunnen bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. In 2017 keurde de provincie Antwerpen maar liefst 3,8 miljoen euro aan fietspadsubsidie goed.

Van die 3,8 miljoen euro subsidie was het merendeel bestemd voor 35 kilometer bovenlokale fietsroutes voor functionele verplaatsingen. Zo ging 800 000 euro naar de Lostraat in Heist-op-den-Berg en 700 000 euro naar de Lierbaan in Putte. Hiermee kunnen de gemeenten respectievelijk 5,2 km en 5,8 km fietspad aanleggen. Ook Lille, Kasterlee, Schelle, Aartselaar, Lint, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Putte, Boechout, Nijlen, Berlaar, Schoten, Sint-Katelijne-Waver deden beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

Het resterende bedrag werd toegekend aan toeristische fietsroutes: 46 000 euro. De som is een laatste uitbetaling in een langlopend dossier en kadert binnen een subsidie die in 2013 afgeschaft werd.

Fietspadsubsidie
Vanuit het Fietsfonds ontvingen o.a. Geel en Kasterlee subsidies voor de heraanleg van de Lichtaartseweg en Olensteenweg

Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo 80 procent Fietsfondssubsidie krijgen. De provincie en de Vlaamse overheid betalen elk 40 procent. In 2017 betaalden de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid ieder 1,85 miljoen euro. De provincie betaalt het Vlaamse deel aan de gemeente en krijgt dit achteraf terugbetaald van de Vlaamse overheid.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoort beter dan provinciaal gemiddelde

publish date
22.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

De meetfietser fietste in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de bovenlokale fietsroutes. Het gaat in totaal om 9,1 km fietspaden en 2,6 km in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10
De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10

De bovenlokale fietspaden in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren zeer goed in vergelijking met het provinciaal gemiddelde. Zij scoren 7,3 op 10 in vergelijking met 6,1 op 10 voor het provinciaal gemiddelde. De fietsroutes in gemengd verkeer in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo scoren gemiddeld 6,6 op 10, eveneens ver boven het provinciaal gemiddelde.

Fietspaden

De Bullesteeg scoort goed op alle criteria en haalt 9,1 op 10. Het is dan ook een recent aangelegde en aparte fietsweg. De Antwerpsebaan scoort het minst met slechts 5,3 op 10. Dit minder goede cijfer komt door de onvoldoende afstand tot een rijweg met (deels) 70 km/u snelheidsregime en door het gebruik van klinkers als verharding. Ook het gebruik van klinkers als verharding had een negatief effect op de score.

De fietsweg tussen Scheldelaan en Antwerpsebaan scoort met 5,5 op 10 matig. Deze fietsweg is te smal en haalt minder goede resultaten op trilcomfort. De provincie Antwerpen beveelt daarom aan om het tweerichtingsfietspad langs de Antwerpsebaan van de Oudebroekstraat tot de Nieuwe Westweg, te verbreden en in asfalt aan te leggen.

Gemengd verkeer

Het Verbrandstraatje scoort erg goed met 7,6 op 10, zowel binnen als buiten de spits. De Antwerpsebaan-Steenovenstraat scoort 3,3 op 10 zowel binnen als buiten de spits. Men rijdt er sneller dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. Daarbij is er veel verkeer. Het fietsplan van het district voorziet in fietssuggestiestroken. De provincie Antwerpen adviseert om deze stroken zeker met alternerende parkeervakken en/of bloembakken aan te vullen om voldoende optische versmalling te bereiken.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in het district Berendrecht-Zandlviet-Lillo ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

 

Ingebruikname fietsbrug uitgesteld door werken Posthofbrug

publish date
21.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

De fietsbrug in Berchem, die reeds voltooid is, kan dit jaar niet meer in gebruik genomen worden. Bij het opbreken van het voetpad en de parkeerstrook op de Posthofbrug bleek de waterdichte laag, die de brug over de Ring beschermt tegen water, aan vervanging toe. Om de veiligheid naar de toekomst te garanderen, wordt deze laag nu eerst hersteld. Hierna volgt de verbinding van de fietsbrug met de Posthofbrug.

Bij het opbreken van het voetpad en de parkeerstrook op de Posthofbrug bleek de waterdichte laag aan vervanging toe
Bij het opbreken van het voetpad en de parkeerstrook op de Posthofbrug bleek de waterdichte laag aan vervanging toe

Midden oktober plaatste en werkte de aannemer de ontbrekende delen van de fietsbrug in Berchem af. Ondertussen maakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werk van de vernieuwing van de leuning van de Posthofbrug. AWV startte ook de voorbereidende werken voor de aanleg van het fiets- en voetpad.
Bij het opbreken van het voetpad stelden de werfcontroleurs vast dat de waterdichte laag niet meer in goede staat was. Deze waterdichte laag voorkomt dat water in de brug sijpelt en zo de brugstructuur aantast. Het herstellen van deze waterdichte laag is specialistenwerk. De juiste materialen en werkwijze worden bepaald na een diepteonderzoek, dat de ernst van het probleem in kaart brengt.

Met een blik op de toekomst besloten de partners (AWV, NMBS, de stad Antwerpen en provincie Antwerpen) de herstelling onmiddellijk te laten uitvoeren met de beste garantie op jarenlang, veilig en kwalitatief fietsplezier.

Timing

In de loop van de volgende weken vlakt de aannemer de Posthofbrug uit en brengt een waterdichte coating aan. Na afloop van deze werken staat de afwerking van het fietspad, de verbindingen met de fietsbrug en het Ringfietspad op de agenda. De asfaltlaag kan pas aangebracht worden vanaf het moment dat de asfaltcentrales terug opengaan. De werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleidingsroute

Voor de fietsers is een omleidingsroute voorzien op het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de Posthofbrug. Om de veiligheid te garanderen werden ondertussen alle obstakels zoals biggenruggen en verkeersborden verwijderd.

EFRO-subsidies

De provincie Antwerpen krijgt voor de bouw van de fietsbrug in Berchem EFRO-subsidies omdat deze brug belangrijk is voor de regionale en economische ontwikkeling. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid investeren mee in het project.
 

Provincie Antwerpen investeert in oude steenbakkerstunnel

publish date
19.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

Oude steenbakkerstunnel te Niel wordt opgeknapt en opengesteld voor wandelaars

De steenbakkerstunnel te Niel grenst aan Walenhoek en gaat onder de spoorweg door. De investeringen in de tunnel zullen het gebied nog aantrekkelijker maken voor wandelaars. Hij sluit aan op de bestaande wandelpaden van het natuurgebied en op de bestaande verharde paden doorheen het Wetenschapspark. Door gebruik te maken van de tunnel bereiken bezoekers makkelijker en veiliger Walenhoek en worden wandelaars herinnerd aan het baksteenverleden van de regio. 

Daarnaast zullen ook dieren via de tunnel de weg vinden naar het gebied. De tunnel is immers gelegen in een biologisch zeer waardevol bosgebied. Een goede inrichting zorgt voor een makkelijkere migratie van dieren en versterkt rechtstreeks de natuur in de omgeving.

 

Tunnelstudie

Deze investering volgt op een inventarisatie door de provincie Antwerpen van de meer dan 40 tunnels in de Rupelstreek. Deze tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en van het steenbakkerijverleden van de streek. Ze verbonden de kleiput waar de klei werd uitgegraven met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. Gedeputeerde Rik Röttger: “Uit de 40 geïnventariseerde tunnels koos de provincie Antwerpen meteen om de tunnel te Niel ook effectief te renoveren en in te zetten als ecologische en recreatieve verbinding. De renovatie van deze tunnel kan dienen als voorbeeld voor de andere tunnels. We werken zo stelselmatig aan het versterken van het streekverhaal langs de Rupel en creëren tegelijk nieuwe kansen voor de natuur.”

Regionaal Landschap Rivierenland zal, in opdracht van de provincie Antwerpen, instaan voor de voorbereidende werken en de uitvoering van de renovatie.

Tunnel 38 - Walenhof in Niel
Tunnel 38 te Walenhof in Niel

Klei, water en landschap bouwstenen voor een gebiedsvisie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het gebiedsprogramma Rupelstreek opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupelgemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Fietsbarometer gaat online

publish date
29.11.2017
???module.newsItem.label.themes???

In 2014 pakte de provincie Antwerpen uit met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongevalcijfers open en beschikbaar in een online platform.

De provinciale Fietsbarometer kwam er uit nood aan objectieve cijfers. De fiets won aan terrein, het besef naar het belang van gerichte investeringen groeide maar veel investeringen gebeurden vanuit het buikgevoel. De provinciale Fietsbarometer is hiervoor dé ideale oplossing. Het brengt alle gegevens samen, zowel meetgegevens van de infrastructuur als fietstellingen en fietsongevallen, op kaart, tabel en grafiek. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die de provincie Antwerpen deelt met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Transparantie

De afgelopen drie jaar verzamelde de provincie Antwerpen enorm veel cijfermateriaal. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij het online platform. Dit zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen een nog beter en completer overzicht zal hebben over het fietsgebeuren en dat het de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens.

Uniek

Uniek aan het platform van de fietsbarometer is dat de gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor gemeente- of stadsbesturen. Iedere inwoner kan de informatie raadplegen. Benieuwd naar een BFF-route in je dorp? Of wil je een minder goede situatie op het BFF aankaarten bij je gemeente? Neem dan zeker de objectieve cijfers van het platform mee. Het platform werd zo ontwikkeld dat je in één oogopslag kunt zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden, waar een BFF-route juist goed scoort of hoe het komt dat een bepaalde route in gemengd verkeer maar 5/10 haalt.
Het platform is toegankelijk via de website van de provincie Antwerpen (via zoekfunctie 'Fietsbarometer').

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkte voor het digitaal platform samen met Siggis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). Dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld voor gebruikers zonder enige GIS-kennis. Siggis ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform samen met de provincie Antwerpen.
Daarnaast is de Fietsersbond van bij de start van de provinciale Fietsbarometer betrokken partij. Zij voert de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op meer dan 3000 km fietsroutes.
 

6 000 fietsers per dag langs Grote Steenweg

publish date
28.11.2017
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen plaatste in september op 8 plaatsen rond de stad Antwerpen telslangen om het aantal fietsers gedurende 2 weken op het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) in kaart te brengen. Ze goot de cijfers in grafieken en vergeleek waar mogelijk met andere jaren.

Op de Posthofbrug registreert de provincie Antwerpen al 4 jaar de fietsers tijdens de maand september. In 2013 fietsten er tijdens weekdagen gemiddeld 2 843 fietsers per dag over de brug. Twee jaar later waren dat er 3 258 en vorig telden we 4 051 fietsers. Dit jaar daalde dit aantal naar 3 310. De werken aan de fietsbrug over de Singel spelen hier een grote rol.
Deze werken zorgen voor een verschuiving naar de Grote Steenweg. Fietsers zoeken naar de meest ideale alternatieve fietsroute. Veel fietsers gebruiken de brug over de Ring (aan de Grote Steenweg) om Antwerpen te bereiken of te verlaten. Op weekdagen passeerden er gemiddeld 6 017 fietsers per dag of 800 à 900 fietsers per uur tijdens de ochtendspits.
De cijfers tonen dat de Borsbeekbrug op 20 september een topdag was met gemiddeld 2040 fietsers richting Antwerpen. Richting Borsbeek telden we een dag later zelfs 1 000 fietsers meer met een daggemiddelde van 3 695.


Ochtend- en avondspits

Ook het fietsverkeer kent een ochtend- en avondspits. Uit de cijfers op de verschillende telpunten blijkt dat de ochtendspits korter is en meer geconcentreerd dan de passages in de avondspits, die meer gespreid verloopt.
De Grote Steenweg telt op een weekdag rond 8 u gemiddeld 800 fietsers per uur. Op een mooie zonnige dag loopt dit aantal zelfs op tot 1 100 fietsers per uur.


BFF

De telgegevens bevestigen dat het BFF effectief functioneel gebruikt wordt als fietsroute die woonkernen, winkelcentra, scholen, bedrijventerreinen met elkaar verbinden en minder als toeristische route. Aan de Posthofbrug fietsten tijdens het weekend gemiddeld 1 820 fietsers voorbij, in vergelijking met 3 310 tijdens weekdagen. Ook een groot verschil aan de Grote Steenweg met gemiddeld 3 362 fietsers in het weekend en 6 017 tijdens de week.

Volgende