Arendonk als uitvalsbasis om natuur- en landbouwgebieden te ontdekken

publish date
04.06.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen investeert 30.000 euro in trage wegen in de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO). De dorpskern van Arendonk zal de toegangspoort vormen tot de openruimte in het gebied. De trage wegen verhogen de beleving en maken de verbinding met een aantal groengebieden, zoals de gewestbossen van Ravels en de Liereman in Oud-Turnhout en Arendonk. Lokale inwoners en toeristen kunnen de trage verbindingen inzetten voor zowel functioneel als recreatief gebruik. 

Het project trage wegen kadert binnen de overkoepelende doelstelling van ARO, een gebiedsprogramma van de drie gemeenten en de provincie. Gedeputeerde Inga Verhaert: “Met ARO willen we de open ruimte economisch en maatschappelijk benutten. Trage wegen zien we als een hefboom om de open ruimte beleefbaar te maken. Het landelijke en verkeersarme karakter van trage wegen maakt dat lokale inwoners zich veilig en op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Recreanten kunnen fietsen, wandelen of paardrijden langs deze wegen en genieten van het mooie landschap. De kern van Arendonk vormt een mooie uitvalsbasis om via trage wegen de uitgestrekte natuur- en landbouwgebieden in het ARO-gebied te ontdekken.”

Trage wegen in kaart brengen

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete trekt het project. Samen met vrijwilligers brengt de organisatie gedurende één jaar de trage wegen in kaart. Deze trage wegen leggen de verbinding tussen een aantal groengebieden in het ARO-gebied, zoals de gewestbossen van Ravels en De Liereman in Oud-Turnhout en Arendonk. De oefening spoort ook de missing links op tussen de kern van Arendonk en de open ruimtegebieden. Daarnaast neemt het Regionaal Landschap eveneens de mogelijke verbindingen tussen woongebieden en de Hoge Vijverbossen, het kanaal en de Rode Del onder de loep. 

Beleefbare open ruimte voor ARO

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en oost); de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). De provincie Antwerpen en de drie gemeenten slaan de handen in elkaar om de open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Samen met vele partners op het terrein werken we binnen ARO projecten uit rond landbouw, landgoederen en natuur.  Meer info vind je op de pagina van ARO.

Startschot voor sanering én inspraaktraject toekomstige inrichting Kleiputten Terhagen

publish date
04.06.2018
???module.newsItem.label.themes???

Het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen werd in het verleden gebruikt als stortplaats. Door deze historische verontreiniging is een sanering noodzakelijk. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst maken samen werk van deze verplichte sanering. Tegelijk werd het startschot gegeven voor het participatietraject waarbij inwoners en gebruikers mee de toekomstige inrichting van het gebied kunnen bepalen.

De kleiputten Terhagen werden in het verleden gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Om de verontreiniging van dit gebied structureel aan te pakken moet dit gebied verplicht gesaneerd worden. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst, willen samen deze sanering zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Buurtbewoners en andere gebruikers hebben terechte vragen rond herbestemming, gebruik en toegankelijkheid van het gebied na de saneringswerken. Daarom spraken de projectpartners af om een participatietraject op te starten voor de toekomstige inrichting van het gebied. Doel is om samen met omwonenden en gebruikers van het gebied te komen tot een gedragen visie voor de invulling van de kleiputten Terhagen als een waardevol stuk groen waarbij recreatie mogelijk blijft. Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op woensdag 6 juni doorlopend van 19u tot 21u in De Schorre. Iedereen is welkom.

 

Samenwerking Kleiputten Terhagen
Samenwerking Kleiputten Terhagen

 

Gedeputeerden Rik Röttger, Ludwig Caluwé en Jan De Haes benadrukken dat de provincie met een sterk partnerschap wil werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. “Op een relatief korte periode zullen we niet alleen een asbeststort en een huisvuilstort saneren maar ook gaan we op 6 juni in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uitzetten voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom en de actieve kleiontginning en het Natuurpuntgebied te Rumst.

"Samen met de Provincie Antwerpen en de andere partners nemen we onze verantwoordelijkheid op om de stortplaatsen in het gebied definitief te saneren. De ligging van het projectgebied vlakbij de Rupel, biedt een unieke kans om de opvulgronden die nodig zijn om het project te realiseren, uitsluitend via de waterweg aan te voeren" zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Dankzij het transport via de waterweg vermijden we dat vrachtwagens door woonwijken moeten rijden. Scheepvaart op de Rupel is mogelijk met binnenschepen die tot 2.000 ton kunnen transporteren; met één schip kunnen 140 vrachtwagenritten vermeden worden. In totaal worden zo meer dan 400.000 vrachtwagenritten uitgespaard. Ook het jaagpad langs de Rupel, waar heel wat buurtbewoners en recreanten gebruik van maken, zal tijdens de werken steeds beschikbaar blijven. 

Ook BAM ziet belangrijke maatschappelijke meerwaarde in de samenwerking. Jan Van Rensbergen verduidelijkt: “Door tijdens de Oosterweelwerken de Antwerpse Ring in de diepte aan te leggen, verhogen we niet alleen de leefbaarheid in de ringzone. Door een deel van de grondvolumes die daar beschikbaar komen te gebruiken voor de noodzakelijke sanering van de kleiputten in Rumst en Boom, draagt BAM ook hier bij aan de realisatie van een gezondere omgeving, waarvan de omwonenden en gebruikers van het gebied dankzij het participatietraject zelf mee de toekomstige invulling kunnen bepalen.

Voor Geert Antonio, burgemeester van Rumst is het belangrijk dat het traject past binnen de huidige plannen van de deelgemeente: “Terhagen staat de volgende jaren met verschillende projecten in de steigers. Deze samenwerking is belangrijk om er een Terhagen aan de steiger van te maken. Wij hebben  voor onze inwoners bekomen dat alle grondaanvoer voor de verplichte sanering via schip zal gebeuren en niet jarenlang via vrachtwagens door onze dorpskernen. Wij hebben ook gevraagd dat onze inwoners meebepalen hoe dit gebied na de sanering een groen gebied kan blijven dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal Terhagen een steiger aan de Rupel hebben.

 

Gebiedsprogramma Rupelstreek
De Rupelstreek bestaat uit de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst en is een streek met een zichtbaar gemeenschappelijk verleden. De industriële ontwikkeling, gekoppeld aan de baksteennijverheid en de Rupel, legde de streek in een bepalende plooi, letterlijk. De uitdagingen waarvoor de streek staat, zijn divers en verschillend tussen de gemeenten, maar er liggen ook heel wat gemeenschappelijke problematieken én potenties.
Meer info vind je op de pagina van de Rupelstreek.

Burgerparticipatie voor invulling oude elektriciteitscentrale

publish date
09.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Duurzame energie of recreatie en cultuur? Het zijn twee voorbeelden voor de herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle. De provincie Antwerpen zet volop in op burgerparticipatie. Bij het voorbereidende onderzoek werkte ze samen met de omwonenden en gebruikers aan een visie over de herontwikkeling van de oude elektriciteitscentrale. Ook voor het omzetten van die visie in een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRUP) doet de provincie Antwerpen een beroep op geïnteresseerden.

In Schelle, bij de monding van de Rupel in de Schelde, ligt een terrein met een oude elektriciteitscentrale van Electrabel. Het gaat om maar liefst 82,5 ha dat momenteel bestemd is als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. In het oosten ligt een woonwijk en de vissersclub Pennenkenvolt. De elektriciteitscentrale is al een tijdje buiten gebruik maar er staan wel drie windmolens. Aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap.

Herontwikkeling

Tijden het voorbereidend onderzoek organiseerde de provincie Antwerpen voor de omwonenden twee workshops. Samen onderzochten we welke nieuwe invullingen van de Electrabelsite mogelijk zijn. Ook de gemeentebesturen van Schelle en Niel, de eigenaars en Vlaamse instanties zoals de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos, werden betrokken.

De analyse heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor een nieuwe invulling van de Electrabelsite. De eerste legt de nadruk op recreatie en cultuur. De tweede op de ontwikkeling van duurzame energie. Wat het uiteindelijk wordt, onderzoeken we opnieuw samen met alle geïnteresseerden. De uitgangspunten daarbij zijn een compacte ontwikkeling met behoud van het landschappelijke karakter, oog voor het cultuurhistorische erfgoed en uitbreiding van het netwerk aan trage wegen. Het eindresultaat van deze burgerparticipatie is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Meewerken?
Heb jij een mening over de herontwikkeling van deze oude elektriciteitscentrale? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Bezoek dan de Electrabelsite in Schelle op woensdag 23 mei aanstaande. De provincie Antwerpen organiseert er een infomarkt. Je komt langs wanneer het jou past tussen 19 en 21.30 uur. Meer informatie vind je in het kalenderitem en op de webpagina van de Electrabelsite.

De provincie als streekmotor

Het PRUP Electrabelsite is één van de acties uit het gebiedsprogramma Rupelstreek. Dat wil de hele Rupelstreek positioneren als een ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijk verleden. Meer informatie vind je op de webpagina van het gebiedsprogramma Rupelstreek.

De provincie Antwerpen werkt niet alleen. We zijn de intergemeentelijke motor die de oplossing in gang trapt. Meer info op www.streekmotor.be.
 

Nieuwe brug van Den Azijn moet Antwerpse files verlichten

publish date
02.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne – in de volksmond: ‘de brug van den Azijn’ – is officieel ingehuldigd. Er is in totaal 15 miljoen euro geïnvesteerd in een betere brug: er kunnen nu grotere schepen onder varen en De Lijn-reizigers en fietsers kunnen er vlotter en veiliger overheen. Ze versterkt de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen.

De Vlaamse Regering wil vrachtwagens van de weg halen en investeert daarom in de binnenvaart, het aantrekkelijke alternatief voor de file. De belangrijkste watersnelweg in Vlaanderen is het Albertkanaal, waarover jaarlijks wel 40 miljoen ton vervoerd wordt. Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens. Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden er in 2017 elke dag 8000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben. 

De Vlaamse Overheid investeert nu in een grotere capaciteit voor het Albertkanaal. Concreet: door alle bruggen over het kanaal te verhogen tot een doorvaarhoogte van minstens 9,10 meter verhoogt ook de capaciteit van het Albertkanaal met maar liefst +25%. Schepen met wel 4 lagen containers kunnen dan gebruik maken van deze watersnelweg. Zo wordt het voor ondernemers en transporteurs nog veel aantrekkelijker om de weg te ruilen voor de waterweg.

De ‘brug van den Azijn’ in Deurne werd volledig vervangen in het kader van dit grote investeringsproject. Er kwam een gloednieuwe stalen boogbrug op de plaats van de voormalige brug. De nieuwe brug heeft een overspanning van 123 m en een breedte van 15,60 m. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de Vaartkaai (zijde Merksem), de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en de jaagpaden/fietspaden onder de brug. De nieuwe brug is bovendien goed afgestemd op de noden van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo zijn in beide richtingen vrije busbanen voorzien en vrijliggende éénrichtingsfietspaden en voetpaden.

De Kanaalkant

De omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Deze combinatie genereert divers verkeer. De provincie werkt samen met haar vele partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, aan een toekomstplan: ‘De Kanaalkant’. Dit heeft als doel om het gebied te transformeren tot een aangename woonplek waarbij bedrijven goed bereikbaar zijn. Deze brug is één van de acties rond wonen, werken, verkeer en een groene kwalitatieve omgeving die door verschillende overheden op het terrein uitgevoerd worden en bijdragen aan de realisatie van de toekomstvisie van de kanaalkant. Meer informatie vind je op de webpagina's van De Kanaalkant.

Aankondiging administratieve afpaling waterloop Binnenbeek

publish date
30.03.2018

De provincie Antwerpen wil de Binnenbeek opnieuw openleggen, ter hoogte van de Hooistraat te Hulshout. Het project kadert in een groter plan om wateroverlast te beperken. 

De grenzen van de waterloop moeten exact worden bepaald, wat zal gebeuren door afpaling. De administratieve voorprocedure tot afpaling werd opgestart. De eigenaars van de betrokken gronden zijn op de hoogte.

Wie dat wenst, kan het dossier komen inkijken van 30 maart tot en met 5 juni 2018, in het Provinciehuis aan de Singel op de Desguinlei 100 in Antwerpen. Graag vooraf een seintje aan Tessa Schellens van het team Vastgoed van de provincie Antwerpen op het telefoonnummer 03 240 66 39 of per e-mail: juridische.ondersteuning@provincieantwerpen.be.

Workshop fietsgeschiktheid bedrijventerrein

publish date
21.12.2017

De workshop op 4 december, rond de toolbox van de studie ‘onderzoek fietsgeschiktheid bedrijventerrein’, was enorm constructief. De provincie Antwerpen testte dit instrument uit samen met een dertigtal bedrijven en experten.

Workshop fietsgeschiktheid
Workshop fietsgeschiktheid

Om de verkeersveiligheid en het fietsklimaat binnen bedrijventerreinen, zoals de Kanaalkant, te verbeteren, werkt de provincie Antwerpen een toolbox aan maatregelen uit. Zowel ‘harde maatregelen’, die focussen op verkeerstechnische ingrepen, als ‘zachte maatregelen, die eerder een sensibiliserende werking hebben, zijn opgenomen in de toolbox.
Maar hoe sterk is deze toolbox? Is het maatregelenpakket realistisch en uitvoerbaar? Zijn er ontbrekende maatregelen? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijvenzone verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?
Vragen waarop een antwoord werd gezocht tijdens de workshop.

Het maatregelenpakket werd afgetoetst a.d.h.v. opmerkingen en aanvullingen op post-its en specifieke cases besproken tijdens tafelgesprekken.
De provincie Antwerpen verwerkt de feedback in het eindrapport van de studie maar enkele topics kwamen tijdens de workshop geregeld naar boven:

 • verkeersveiligheidheid
  Dat verkeersveiligheid het prioritair aandachtspunt is, blijkt zowel uit de post-it sessie als de groepsgesprekken. Veel bedrijven willen pas sterker inzetten op de fiets als ze ook overtuigd zijn van een verkeersveilige omgeving. In de Kanaalkant zijn de bedrijven gematigd positief en stellen vast dat het aantal fietsers onder de werknemers langzaam groeit. 
 • directe lijn tussen een contactpersoon fietsbeleid per bedrijf en de overheid
  De verantwoordelijken fietsbeleid verzamelen knelpunten van de eigen werknemers en leggen deze voor tijdens netwerkmeetings.
 • Vrachtwagenparkeren
  Verschillende bedrijven zetten reeds in om de impact van het eigen vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken of op eigen terrein op te vangen. Niet alle bedrijven zijn in de mogelijkheid dit te realiseren. 
 • Meten is weten
  Duidelijk aantonen van stressvermindering, absenteïsme, werknemerstevredenheid bij werknemers kan een hefboom zijn om sterker in te zetten op de fiets. Fiets- of mobiscans kunnen een eerste stap zijn in dit proces. 
 • Centraal (en digitaal) delen van informatie
  Wat zijn de aantrekkelijkste fietsroutes, wat zijn gevaarlijke punten voor fietsers, op welke fietspaden wordt gestrooid, waar kunnen vrachtwagens parkeren, communicatie rond het aantal fietsers en de evolutie ervan
  - …

 

De presentatie en posters die werden getoond tijdens de workshop vind je hieronder:

Provincie Antwerpen investeert in oude steenbakkerstunnel

publish date
19.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

Oude steenbakkerstunnel te Niel wordt opgeknapt en opengesteld voor wandelaars

De steenbakkerstunnel te Niel grenst aan Walenhoek en gaat onder de spoorweg door. De investeringen in de tunnel zullen het gebied nog aantrekkelijker maken voor wandelaars. Hij sluit aan op de bestaande wandelpaden van het natuurgebied en op de bestaande verharde paden doorheen het Wetenschapspark. Door gebruik te maken van de tunnel bereiken bezoekers makkelijker en veiliger Walenhoek en worden wandelaars herinnerd aan het baksteenverleden van de regio. 

Daarnaast zullen ook dieren via de tunnel de weg vinden naar het gebied. De tunnel is immers gelegen in een biologisch zeer waardevol bosgebied. Een goede inrichting zorgt voor een makkelijkere migratie van dieren en versterkt rechtstreeks de natuur in de omgeving.

 

Tunnelstudie

Deze investering volgt op een inventarisatie door de provincie Antwerpen van de meer dan 40 tunnels in de Rupelstreek. Deze tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en van het steenbakkerijverleden van de streek. Ze verbonden de kleiput waar de klei werd uitgegraven met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. Gedeputeerde Rik Röttger: “Uit de 40 geïnventariseerde tunnels koos de provincie Antwerpen meteen om de tunnel te Niel ook effectief te renoveren en in te zetten als ecologische en recreatieve verbinding. De renovatie van deze tunnel kan dienen als voorbeeld voor de andere tunnels. We werken zo stelselmatig aan het versterken van het streekverhaal langs de Rupel en creëren tegelijk nieuwe kansen voor de natuur.”

Regionaal Landschap Rivierenland zal, in opdracht van de provincie Antwerpen, instaan voor de voorbereidende werken en de uitvoering van de renovatie.

Tunnel 38 - Walenhof in Niel
Tunnel 38 te Walenhof in Niel

Klei, water en landschap bouwstenen voor een gebiedsvisie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het gebiedsprogramma Rupelstreek opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupelgemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Brug van den Azijn ingevaren

publish date
18.12.2017

De nieuw stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne, in de volksmond ‘de brug van den Azijn’ werd de voorbije maanden op de oever gemonteerd. Zondag 17 december werd de brug op haar plaats gezet.

Meer info vind je terug op de webpagina van de Vlaamse Waterweg

Verborgen schatten in Sint-Romboutskathedraal blootgelegd

publish date
11.12.2017
???module.newsItem.label.themes???

In de Mechelse Sint-Romboutskathedraal wordt een groot vooronderzoek naar de afwerkingslagen van het interieur uitgevoerd. Dat monnikenwerk geeft onderzoekers de kans om lang vergeten geheimen van dit monumentale gebouw te ontsluieren. Dankzij nieuwe media kunnen bezoekers vanop afstand over de schouders van de onderzoekers meekijken. 

Sint-Romboutskathedraal - Schoonjanskapel

Een geslaagde restauratie start met een goede voorbereiding. Het Antwerpse provinciebestuur gaf eerder al de opdracht tot een grondig historisch onderzoek van de steenconstructie en de houten dakkappen. In september 2017 startte het vooronderzoek van de afwerkingslagen van het interieur.

Het kathedraalinterieur is het resultaat van verschillende bouwcampagnes waarvan de belangrijkste zich uitstrekken tussen 1217 en 1502. Dat betekent dat het pleisteren en schilderen van het interieur ook in verschillende fases plaatsvond. Het onderzoeksteam zal de pleister- en verflagen registreren en in kaart brengen, hun bewaringstoestand vaststellen, testen uitvoeren en een behandelingsvoorstel opmaken. De bevindingen zullen in een latere fase de aanzet vormen voor een interieurrestauratie.

Schatten achter het altaar

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Met behulp van een scalpel en vergrotingsbril is achter het altaar in de Sacramentskapel een schildering met verschillende personages vrijgelegd. Ook is de aflijning van een ouder altaar teruggevonden. De blindnissen in deze kapel waren ooit kleurrijk geschilderd in rood en lichtpaars, waar nu vooral gebroken wit te zien is. 

In de Schoonjanskapel zijn op de oostwand en het gewelf helmtekens en een mannelijk figuur in profiel met eronder een wapenschild teruggevonden. Die schilderingen zijn een duidelijke verwijzing naar de familie Schoonjans, die in deze kapel haar erediensten hield. De spannende zoektocht in de sacristiekasten, waarbij de onderzoekers zich in kleine ruimtes wrongen, hebben verschillende schilderingen blootgelegd die zich op de muren achter die kasten bevinden.

Bezoeker krijgt online blik achter de schermen

Tot september 2018 zijn opeenvolgende zones van de kathedraal voor het publiek afgesloten. De onderzoekers gunnen geïnteresseerden daarom graag een blik achter de schermen, door gebruik van nieuwe media. 

Wanneer: september 2017 – september 2018

Waar: Sint-Romboutskathedraal, Onder den Toren, 2800 Mechelen

Nieuwsgierigen kunnen het hele onderzoek ook online volgen via Facebook en via de website van de Sint-Romboutskathedraal

Voormalige baksteentunnels in de Rupelstreek in kaart gebracht

publish date
29.11.2017

De Rupelstreek dankt haar identiteit aan haar geografische ligging naast het water en aan haar steenbakkerijverleden. De meer dan 40 oude tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap. Ze verbonden de kleiputten met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. In opdracht van de provincie Antwerpen zijn die verschillende relicten in kaart gebracht. Gedeputeerde Rik Röttger: “Na de inventarisatie van de tunnels is het nu zaak om de mogelijkheden tot herbestemming te onderzoeken. Laat ons enkele oude tunnels restaureren en nadien inzetten als ecologische of recreatieve verbindingen én als unieke landmarks voor de streek.”

Tunnel Kapelstraat Polder
Tunnel Kapelstraat Polder kant Rupel

 

In opdracht van de provincie Antwerpen, voerde het studiebureau Omgeving samen met Erfgoed & Visie een grondige studie uit van de tunnels in de Rupelstreek, periode 1890-1960. De studie kadert binnen het gebiedsprogramma Rupelstreek: ze inventariseert de verschillende relicten en onderzoekt de mogelijkheden naar herbestemming.

Van studie naar visie over 10 tunnels

Tot vandaag zijn er 44 tunnels ingegeven in het GIS (gemeentelijk informatiesysteem), maar de studie focust zich op 10 tunnels in het bijzonder. De studie geeft een grondige beschrijving van de huidige toestand, formuleert welke technische ingrepen noodzakelijk zijn voor restauratie en bekijkt de mogelijkheden tot herbestemming. Deze mogelijkheden kunnen informatief, recreatief of ecologisch (bv. amfibieëntunnel) ingevuld worden. Daarnaast kan het op straatniveau zichtbaar maken van de ondergrondse tunnels de identiteit van de streek benadrukken.

Eén tunnel op de site Frateur in Boom krijgt bijzondere aandacht in het rapport, omdat deze de grootste en oudste tunnel is. Hij bevindt zich in de wijk Noeveren en vormt zo onderdeel van de beschermde erfgoedsite.

De resultaten van de tunnelstudie worden verder opgevolgd door het gebiedsprogramma van de Rupelstreek, waar de verschillende gemeentebesturen in zetelen en gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Samen nadenken over een visie en aanpak van de tunnels voor de komende jaren staat bovenaan de agenda. Het is de bedoeling dat de studie een levend document wordt, met actualisatie bij wijzigingen of bij het ontdekken van nieuwe tunnels.


Tunnel site Frateur
Tunnel site Frateur

 

Klei, water en landschap bouwstenen voor een visie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het streekverhaal van de Rupel opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupel-gemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Provincie brengt bedrijven Kanaalkant en overheidspartners samen

publish date
22.11.2017

Via 13 infostandjes ontvingen Provincie Antwerpen en haar partners vol enthousiasme meer dan 40 verschillende bedrijven op de infomarkt van de Kanaalkant.  

Er gebeurt heel wat in de Kanaalkant. De provincie Antwerpen organiseerde gisteren een infomarkt voor de bedrijven over wat er dit jaar in en rond de Kanaalkant op de planning staat.

De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende beleidspartners een toekomstvisie voor ‘De Kanaalkant’. Dit toekomstplan biedt een ruimtelijk kader dat oplossingen aanreikt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn. Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te stemmen en in te passen in een totaalvisie.

In de Kanaalkant zijn heel wat instanties aan het werk. Het is voor de bedrijven niet evident om van elk project op de hoogte te zijn, laat staan te weten bij wie ze terecht kunnen. Bovendien zijn er heel wat goede initiatieven die de provincie Antwerpen kenbaar wil maken aan de bedrijven. Denk maar aan Biodiva en 2 be Connect dat bedrijven stimuleert aan biodiversiteit te werken. Daarom wil de provincie Antwerpen, vanuit haar rol als coördinator, de bedrijven ondersteunen door de projectleiders, adviseurs en experten voor hen samen te brengen op één plek. Zo krijgen ze snel een volledig beeld van wat er speelt en wat de Kanaalkant kan betekenen voor hen.

De verhoging van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal, de werken aan de IJzerlaan en de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding waren slechts enkele projecten waar de bedrijven info over konden krijgen. De provincie Antwerpen heeft ook al de projecten gebundeld in een brochure en ook op een overzichtskaart. Dit is ook terug te vinden op de website.

Maar daar stopte het niet! De provincie Antwerpen trommelde de adviseurs van Slim naar Antwerpen, het provinciaal mobiliteitspunt en de bereikbaarheidsmanager van Voka op om advies op maat te geven. Ook de nutmaatschappijen, de provinciaal ontwikkelingsmaatschappij en Samen Klimaat Actief waren van de partij.

Iedereen nam de nodige tijd om met vol enthousiasme de bedrijven gericht te woord te staan. Er kwamen heel wat positieve reacties over dit initiatief van de provincie. Verschillende bedrijven gaven aan dat het concept van de infomarkt een goede aanpak vonden aangezien ze zo een snel overzicht kregen wat er allemaal speelt en gericht een 1 op 1 gesprek konden hebben. Ze hopen op een verder vervolg hierrond. Ook de overzichtskaart werd enorm goed onthaald.

De provincie Antwerpen is er van overtuigd dat via dit initiatief er weer een stap is gezet in de uitvoering van het toekomstplan voor de Kanaalkant.

 

Save the date: 4 december 2017: workshop studie fietsgeschiktheid bedrijventerrein Kanaalkant

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Met de fiets ben je in en rond de stad Antwerpen meestal zelfs sneller dan met de auto. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten?  

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Met de fiets ben je in en rond de stad Antwerpen meestal zelfs sneller dan met de auto. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten?

De dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen ontwikkelt momenteel een toolbox met maatregelen die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en het fietsklimaat specifiek in een bedrijventerrein als de Kanaalkant moet beoordelen en verbeteren. Op 4 december 2017 van 12u00 tot 14u00 organiseren we een workshop waar dit maatregelenpakket zal getest worden in samenspraak met de bedrijven Kanaalkant en externe experten. Is de toolbox realistisch en uitvoerbaar? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijventerrein als de Kanaalkant, maar ook andere bedrijventerreinen, verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?

Tijdens de infomarkt kan u aan de infostand ‘studie fietsgeschiktheid bedrijventerrein Kanaalkant’ terecht voor meer informatie over de toolbox en de geplande workshop.

Wenst u zichzelf of een collega nu alvast in te schrijven voor deze workshop? Of wenst u hierover meer informatie? Stuur een mailtje naar mobiliteit@provincieantwerpen.be.
 

Volgende