Ambtenaar noodplanning

Doelgroep

De ambtenaar noodplanning is verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning binnen zijn/haar gemeente. Als lid van de veiligheidscel is hij/zij belast met het actualiseren van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen en het opmaken van risico-inventaris en –analyse.

De opleiding richt zich tot:

 • leidinggevenden verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning binnen de gemeente en provincie

 • personen die belangen hebben in de nood- en interventieplanning van de verschillende bestuursniveaus 

Data

We organiseren de cursus onder de vorm van workshops, studiedagen of opleidingen van meerdere dagen of op regelmatige tijdstippen.

Meer info?

Bedrijfshulpverlener opfrissing

Doelgroep

Je volgde al een basisopleiding bedrijfshulpverlener en je wil je competenties behouden.

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent al in het bezit van een brevet bedrijfshulpverlener.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je herhaalt alle vaardigheden die je in de vingers moet hebben om bij een ongeval of bij een ziekte op te treden als eerstelijnshulpverlener. De bijscholing leidt tot een officieel erkend brevet.

Programma

De opleiding duurt minimum 4 uur. Je krijgt een opfrissing over hoe je noodsituaties adequaat benadert. 

Praktisch

o Kostprijs 55 euro
o 4 uur waarna attest

o Data:

 • 29 oktober 2020 van 8 tot 12 uur
  Opfrissing traumatologie
 • 22 maart 2021 van 13 tot 17 uur
  Opfrissing inwendige ziekten 

Andere data in gedachten of de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.

Meer info?

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Communicatie voor hulpverleners

Prijs

De prijs varieert afhankelijk van je opleidingsnoden en van waarop de klemtonen worden gelegd. Je kunt er bovendien voor kiezen om uiteenlopende realistische rollenspelen in te lassen. De opleiding kan plaatsvinden op Campus Vesta (bijvoorbeeld in de ziekenhuisvleugel) of op locatie.

Doelgroep

Hulpverleners, artsen, verplegend personeel, apothekers, mantelzorgers, thuisverplegers,...

Docent

Multidisciplinaire professionals en experten communicatie delen hun praktische knowhow.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener beland je soms in de meest onvoorspelbare situaties en altijd opnieuw is hoe je communiceert met patiënten, familie en omstaanders bepalend voor de werksfeer. Je leert in deze opleiding een aantal basistechnieken om beter te communiceren.

Inhoud

 • psychosociale omgangsvormen
 • processen van ziekteacceptatie en rouwverwerking
 • slechtnieuwsgesprekken
 • motivatiegesprekken
 • omgaan met weerstand
 • patiënten en familie geruststellen en met hen communiceren in stresssituaties
 • omgaan met diversiteit en taalbarrières
 • anticiperen op psychiatrisch gedrag

 

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Rampenopleiding burgemeester

In samenwerking met de dienst Noodplanning van de provincie Antwerpen.

Doelgroep

Voor burgemeesters van gemeenten.

Leerdoelstellingen

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Als voorzitter van de veiligheidscel is hij/zij belast met het actualiseren van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen en het opmaken van een risico-inventaris en –analyse. Het doel van deze opleiding is vooral inzicht te geven in de wetgeving.

Wanneer

Deze cursus wordt om de twee jaar gegeven.

Lesprogramma

Het programma omvat een algemene benadering van de regelgeving en wetgeving over noodsituaties, met een ruime aandacht voor de praktijk. 

Meer info?

Postgraduaat rampenmanagement

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenleving worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede ‘situational awareness’ en een snelle besluitvorming zijn essentieel voor het vermijden van een verdere escalatie en voor het beheersen van de crisis en de schade.

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) laat deelnemers toe te ontdekken hoe je op beleidsmatig en operationeel vlak een grootschalig incident vanuit een multidisciplinair kader kunt aanpakken en bestrijden. De focus ligt hierbij op de daadwerkelijke uitvoering van een complexe en zware opdracht: instaan voor de veiligheid van burgers, bedrijven en organisaties waarbij de eventuele schade aan mens en milieu zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

De opleiding bestrijkt de volledige risicobeheercyclus: het nemen van preventieve maatregelen, het beperken van de gevolgen, het behouden van een helikopterzicht tijdens de responsfase van een crisissituatie of bij een grootschalig incident tot en met de nafase en de langetermijneffecten. Het gaat hierbij om een breed palet van inhoudelijke kennis, het kennen van mandaten en werkwijze van andere actoren, persoonlijke vaardigheden, technische competenties, het gebruik van tools, enzovoort. 

De opleiding is heel gelaagd en bestaat uit verschillende modules zodat deelnemers een pakket kunnen samenstellen dat aansluit bij hun interesses en professionele achtergrond. Na het behalen van het getuigschrift moet je in staat zijn een coördinerende rol op te nemen bij een van de disciplines of overheden in een multidisciplinair kader. Door een mix van theoretische lessen, case studies, uitdagende opdrachten en practica in een realistische setting wil de opleiding de deelnemers aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen en hun professionele vaardigheden verder uit te diepen.

Multidisciplinair en interuniversitair

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV).

De opleiding is in 1988 in Leuven ontstaan vanuit de faculteit Geneeskunde. Vanaf het academiejaar 2005 bood de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta een eigen postgraduaat aan met een duidelijke operationele focus. In 2018 besloten de twee opleidingen samen te smelten tot een interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement en sloten de faculteiten van de universiteiten van Gent en Brussel aan.

Nieuw logo en nieuwe website

Op zaterdag 5 oktober 2019 werd in het Vlaams Parlement de vernieuwde Vlaamse opleiding officieel voorgesteld. Campus Vesta blijft instaan voor de administratieve organisatie van PGRM. De samenwerking van zeven partners in één Vlaamse opleiding vertaalt zich in een nieuw logo (het bovenaanzicht van een ontploffing met een paarse, multidisciplinaire kern en daarrond de vijf disciplines).

Alle informatie over deze vernieuwde Vlaamse opleiding vind je op www.rampenmanagement.be.

Meer info?

Omgaan met verbaal geweld

Een opleiding op maat van uw bedrijf

Doelgroep

Diensten uit de openbare en private sector: loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal,...) bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten, gerechtsdeurwaarders, leerkrachten, verkopers,...

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Je ontdekt je eigen "triggers". Je bespreekt met de andere cursisten je eigen ervaringen met verbale agressie op de werkvloer. Je leert uiteenlopende soorten agressie in te schatten en bekijkt de opbouw van de-escalatie. De aanpak is zeer praktijkgericht en uit de rollenspelen haal je heel wat tips & tricks.

Inhoud
 

 • inzicht in opbouw van agressie, achtergrond van verbale agressie en de meest passende benadering
 • psychologische geweldspiraal beheersen en inzicht krijgen in het gedrag van de verbale agressor
 • het gebruiken van geweldloze verweervormen
 • provocatie en manipulatie
 • het maken van een risico-inschatting
 • omgaan met stress
 • overredingstechnieken
 • ombuigen van verbaal geweld tot een begrijpelijk gespreksniveau
 • praktijkvoorbeelden en rollenspelen
 • werken in een meertalige context
 • omgaan met groepsconflicten


Meer info?


Permanente vorming voor hulpverlener - ambulancier

Doelgroep

Je hebt het brevet van hulpverlener-ambulancier en je beschikt al over een geldige badge-100. Ook hulpverleners die zich specialiseren in rampenbestrijding of militaire hulpverleners komen na goedkeuring van de federale gezondheidsinspecteur in aanmerking voor deze voortgezette opleiding.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener-ambulancier moet je jaarlijks 24 lesuren volgen rond verschillende items. Na vijf jaar is elk hoofdstuk van het handboek herhaald, volgde je minstens 120 uur bijscholing en moet je een centrale eindevaluatie afleggen. Is deze positief, dan wordt de geldigheid van je brevet DGH met vijf jaar verlengd.

Lesprogramma

Als hulpverlener-ambulancier ben je wettelijk verplicht om jaarlijks 24 lesuren te volgen rond verschillende topics om de nieuwste ontwikkelingen in de medische sector op gepaste wijze toe te passen en je medische kennis aan te scherpen.

De startdatum van je bijscholingstraject is gelijk aan de startdatum van je badge-100. Dus exact één jaar na de startdatum van je badge moet je 24 lesuren gevolgd hebben. Twee jaar na de startdatum moet je dus 48 lesuren gevolgd hebben, ... De geldigheid van je brevet en badge-100 werd wettelijk vastgelegd op vijf jaar. Exact vijf jaar na de startdatum moet je dus 120 lesuren hebben gevolgd. Bij jouw deelname aan een centrale eindevaluatie krijg je drie lesuren toebedeeld.

Wanneer

De permanente vorming vindt jaarlijks op verschillende locaties in de provincie Antwerpen plaats. Dat kan centraal op Campus Vesta of decentraal in diverse opleidingscentra. Je kunt kiezen tussen weekdag-, avond- of weekendonderwijs.
Hieronder vind je de geplande opleidingsdata.

Voor de lessen op Campus Vesta werd een wijziging doorgevoerd. De vrije lesuren werden onttrokken aan de vaste permanente vormingen en worden slechts enkele keren per jaar georganiseerd. Aan de ambulancediensten wordt gevraagd om jaarlijks een bijscholing voor hun leden te organiseren. Uiteraard kan je nog steeds deelnemen aan een erkende bijscholing, een erkend symposium of een erkende rampoefening.

Campus Vesta organiseert jaarlijks 25 centrale en decentrale opleidingen.

Elke opleiding volgt een vooropgesteld traject van lessen dat werd vastgelegd in modules. Samen met de geldigheid van de badge werd de leerstof opgesplitst over 5 jaar. Jaarlijks volg je een andere module. Er zijn er vijf verschillende. Na deze periode wordt de volledige cyclus herhaald.

Je kunt op elk moment starten in de opleidingscyclus. Je moet dus niet eerst module 1 volgen, daarna module 2, enz.

Extra lessen?

Uiteraard mag je als enthousiaste hulpverlener extra lesuren (meer dan 120 uur) volgen. Hou er wel rekening mee dat deze lesuren niet kunnen worden overgedragen naar een volgende brevetverlenging. 

Check zelf je opleidingsuren

Wil je graag weten hoeveel opleidingsuren je als hulpverlener-ambulancier al hebt gevolgd sinds 2012? Ga dan snel naar www.permanentevorming.campusvesta.org. Inloggen doe je met je rijksregister- en badgenummer.

Inschrijven

Inschrijven voor de permanente vorming kan via onze Paspoort App. Je kan na het ontvangen van je nieuwe badge je gegevens doorgeven via dit formulier om een login te bekomen. Ook bij adreswijzigingen of veranderingen van dienst geef je je gegevens opnieuw door via het formulier.

Handleiding

Meer info?

Bedrijfs­hulpverlener basisopleiding

Doelgroep

Je bedrijf of organisatie is betrokken bij het welzijn van zijn/haar werknemers en volgt de wettelijke opleidingsverplichtingen. Ook elke werknemer waakt tijdens de uitvoering van zijn professionele activiteiten mee over veiligheid en preventie. Zodra er iets misloopt, is de bedrijfshulpverlener het eerste aanspreekpunt om de flow van de te volgen acties te coördineren.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex 'welzijn op het werk' zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je leert tijdens deze opleiding de noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een ziektetoestand te beperken.

Programma

Het programma omvat mimimaal 18 lesuren en is opgedeeld in:

 • anatomie van het menselijk lichaam
 • evacuatietechnieken 
 • algemene slachtofferbenadering
 • opvang van een trauma slachtoffer
 • opvang van een zieke persoon
 • besmettelijke ziekten
 • reanimatietechnieken volgens de meest recente Europese CPR-richtlijnen, dus ook met 
  AED

De inhoud van de opleiding is bespreekbaar en aanpasbaar aan jouw wensen. De opleiding kan worden afgestemd op de risico’s die eigen zijn aan jouw bedrijf of sector.

Praktisch

o kostprijs 220 euro
o 18 lesuren, gespreid over 3 dagen van telkens 6 uur
o opleidingsuren telkens van 9 tot 16 uur
o handboek inbegrepen in kostprijs

Data

Basisopleiding 3 dagen

maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 september 2020 van 9 tot 16 uur

Andere data in gedachten of wil je de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.  

Meer info?

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Levensreddend handelen bij baby's en kinderen tot 12 jaar

Doelgroep

Deze praktische opleiding van 3 uur is bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt. Dat kunnen kinderbegeleidsters en onthaalouders zijn, maar even goed vrijwilligers bij een vereniging of gewoon geïnteresseerden. De opleiding is erkend door Kind & Gezin.

Deelnemingsvoorwaarden

Er is geen specifieke basiskennis vereist.

Leerdoelstellingen

In deze praktische hands-on opleiding van 3 uur zitten de volgende lesonderdelen:

 • Theorie

Typische gevaren bij baby’s en peuters, de basisprincipes van de eerste hulp, het stappenplan reanimatie (volgens de geldende richtlijnen van de Europese Reanimatieraad) en het bewustzijn, de ademhaling en de bloedcirculatie van baby’s en peuters.

 • Praktijk

Inoefenen van reanimatie bij baby’s en peuters op baby- en peuterreanimatiepoppen, de handelingen bij verslikken en stikken, en de veiligheidshouding.

Na deze opleiding krijg je een geldig attest 'levensreddend handelen bij baby’s en kinderen van 0 tot 12 jaar'. Dit attest heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Inschrijven

Inschrijven is alleen mogelijk voor groepen vanaf zes deelnemers. Heb je interesse in deze opleiding? Zorg dan dat je een groep belangstellenden bijeenkrijgt en stuur een e-mail naar medische@campusvesta.be. We proberen dan samen een datum te prikken.

Meer info

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Warmtebeeldcamera

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je beschikt over een schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt een brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Je komt alles te weten over de werking van een thermische camera en je bekijkt de verschillende toepassingsmogelijkheden. Je staat stil bij de hindernissen en valkuilen van het werken met een thermische camera. Je kunt de resultaten van metingen analyseren en je warmtecamera maximaal en correct inzetten. Je bent in staat om slachtoffers en brandhaarden sneller op te sporen.

Programma

2 uur theorie en 4 uur praktijk

 • warmtebeeldcamera bedienen
 • resultaten van metingen analyseren
 • meetstrategie en toepassen van verschillende meettechnieken
 • gecombineerde oefeningen van verschillende scenario's met stijgende moeilijkheidsgraad in een speciaal hiervoor uitgeruste oefeninfrastructuur
 • warme oefeningen met warmtebeeldcamera

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen is een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Maximum aantal deelnemers

12

Datum

op aanvraag

Meer info?

BO1 (brandweerman)

Of je nu vrijwilliger wordt of als beroeps aan de slag gaat: de basisopleiding BO1 (brandweerman) is voor iedereen van hetzelfde niveau.

Hoe word je BO1 (brandweerman)?

Je kunt brandweerman worden van zodra je wordt aangenomen door een brandweerkorps (of bedrijf met een bedrijfsbrandweerwacht). Je kunt dus niet zelf aan een opleiding tot brandweerman beginnen en dan pas solliciteren in de sector.

Om bij de brandweer te solliciteren, moet je eerst het federaal geschiktheidsattest op zak hebben. De proeven om dit brevet te halen kun je bij Campus Vesta of bij elke andere brandweerschool in het land afleggen. De data van de proeven variëren afhankelijk van de rekruteringsnoden van de brandweerzones binnen onze provincie. Wijzelf hebben niet in de hand wanneer er nieuwe data zijn om je in te schrijven.

Vacatures voor vrijwiligers en beroeps worden gepubliceerd op websites en sociale media van brandweerzones, brandweerposten, gemeentebesturen, eventueel via jobsites,... Soms zoeken ze ook brandweermannen die na hun opleiding als ambulancier willen gaan rijden of zich in iets anders willen specialiseren. Meestal roepen brandweerzones op dat ze gaan rekruteren en delen ze je mee op welke dagen je op Campus Vesta kunt deelnemen aan de proeven om het federaal geschiktheidsattest te behalen.

Waar en wanneer vinden de brandweerproeven plaats?
Check www.ikwordbrandweer.be. Op deze overzichtelijke website vind je de data van de toegangsproeven en kun je je ineens inschrijven om deel te nemen.

Leerdoelstellingen

Het is een pittige opleiding. Je leert de werking en organisatie van de brandweer kennen. Je leert omgaan met verschillende branden en het brandweermaterieel. Je krijgt inzicht in de verschillende soorten beschermingsmiddelen die de brandweer gebruikt. Je leert valbeveiligingsmaterieel gebruiken.

De gevarieerde oefeningen met het ademluchttoestel zorgen ervoor dat je vertrouwd raakt met het bewegen, zich oriënteren en communiceren met het ademluchttoestel aan. Tijdens de geïntegreerde praktijkoefeningen kun je de opgedane kennis in de praktijk omzetten.

Cursus BO1 duurt 264 uur en bevat 11 modules

1. Administratieve cultuur
2. Individuele bescherming
3. Brandbestrijding deel I
4. Hulpverlening deel I
5. Fysieke paraatheid
6. Geïntegreerde praktijkoefeningen deel I
7. Brandbestrijding deel II
8. Hulpverlening deel II
9. Gevaarlijke stoffen
10. Levensreddende handelingen
11. Geïntegreerde praktijkoefeningen deel II

Startdata in 2020

 •  5 september

Meer info?

Werken met onafhankelijke adem­bescherming – basis

Leerdoelstellingen

De nodige kennis en vaardigheden verwerven om op een veilige manier omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te gebruiken.

Doelgroep        

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

 • op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud zijn
 • over een verklaring van medische geschiktheid beschikken
 • een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei in het gelaat. Dit om veiligheidsredenen: haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.

Programma

Theoretisch gedeelte van het programma

 • wettelijke aspecten betreffende het dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van een ademluchttoestel
 • onderdelen van een ademluchttoestel
 • regeling van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming
 • het voortbewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe hierop reageren
 • persoonlijke ontsmetting

Praktisch gedeelte van het programma

 • gereedmaken ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • lopen met adembescherming (verscheidene parcours)
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. De opleiding duurt een volledige dag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

We organiseren deze opleiding vanaf 4 deelnemers. Er kunnen maximum 8 deelnemers tegelijk de opleiding volgen.

Meer info?

Volgende van de detaillijst