Assertiviteit en conflicthantering – niveau C

Doelgroep

Je werkt al als Calog-personeel op niveau C. Dit is 'burgerpersoneel' en staat voor Cadre Administrative & Logistique/Logistiek Administratief Kader. Je kunt je enkel inschrijven via DSE (directie van de opleidingen) Brussel.

Leerdoelstellingen

Je frist je kennis over de de basisprincipes van communicatie op. Je leert de verschillen tussen assertieve, agressieve en subassertieve reacties. Je krijgt constant feedback over je eigen aanpak.

Programma

De opleiding duurt 24 uur en de theorie wordt gegeven met PowerPoint-presentaties. Nadien volgt er een interactief dialoogmoment.

 • basiscommunicatie
 • interactieve oefeningen (spreken/luisteren)
 • non- verbale communicatie
 • geven en krijgen van feedback
 • veranderende politie in een veranderende maatschappij
 • wat ergert je aan het gedrag van de burger en omgekeerd
 • theorie conflicthantering
 • escalatie en 'desescalatie' van een conflict
 • oorzaken en uitingen van agressie 

Meer info?

 

Dierenbescherming

Erkenningsnummer 3283

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Leerdoelstellingen

Je leert de wettelijke basis voor het houden van dieren, je kunt mogelijke inbreuken hierbij vaststellen en de eerste en dringende verrichtingen uitvoeren.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

 • wettelijk kader en wetgeving 
 • dierenbescherming en dierenwelzijn
 • identificatie van honden, katten en paarden 
 • circussen en rondreizende tentoonstellingen
 • erkenningsvoorwaarden van inrichtingen
 • politiereglementen, lokale richtlijnen en samenwerking met dierenasielen

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

Bijzondere veldwachter – verkorte opleiding

Doelgroep

Je bent als bijzondere veldwachter aan de slag en moet je competenties behouden door je geregeld bij te scholen. Je hebt een geldige legitimatiekaart.

Leerdoelstellingen

Als bijzondere veldwachter ben je een officier van gerechtelijke politie met beperkte politiebevoegdheid. Je moet erop toezien dat iedereen de geldende wetten eerbiedigt en je spoort misdrijven op binnen de grenzen van het gebied waarvoor je beëdigd bent. Om de vijf jaar volg je deze opleiding, zodat je op de hoogte bent van alle evoluties op het vlak van wetgeving, milieubeheer, enz.

Programma

De verkorte opleiding duurt 16 uur.

Je frist je kennis op over je bevoegdheden, opsporing- en vaststellingsbevoegdheid, samenwerking met de politie, het opstellen van een proces-verbaal, de inbeslagneming en het bewaren van voorwerpen en het recht om weggenomen voorwerpen te volgen, communicatievaardigheden, enz. Het herkennen en beheersen van een crisissituatie komen ook aan bod.

Aangezien je ook bepaalde bevoegdheden hebt op het vlak van fauna en milieubeheer, ga je ook voor deze materie stilstaan bij de laatste tendensen. Daarnaast krijg je een update van de laatste wetswijzigingen.

Meer info?

Bijzondere veldwachter - basisopleiding

Doelgroep

Je bent aangesteld als bijzondere veldwachter en je mag aan de opleiding beginnen.

Leerdoelstellingen

Als bijzondere veldwachter ben je een officier van gerechtelijke politie met beperkte politiebevoegdheid. Je moet erop toezien dat iedereen de geldende wetten eerbiedigt en je spoort misdrijven op binnen de grenzen van het gebied waarvoor je beëdigd bent.

Programma

De basisopleiding duurt 80 uur.

De leert de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter om ze zo goed mogelijk toe te passen in de praktijk. Je verdiept je in opsporing- en vaststellingsbevoegdheid, wanneer je bijstand vraagt aan de politie, hoe je een proces-verbaal opstelt, de inbeslagneming en het bewaren van voorwerpen en het recht om weggenomen voorwerpen te volgen, enz. Communicatievaardigheden komen ook aan bod.

Je kunt als OGP (officier gerechtelijke politie) een persoon vatten die op heterdaad wordt betrapt. Daarnaast heb je ook bepaalde bevoegdheden op het vlak van fauna en milieubeheer. Op elk moment kun je je houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeer je gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben. Vandaar heb je na de opleiding ook kennis van de statutaire en administratieve regels binnen jouw vakdomein.

Meer info?

Ambtenaar noodplanning

Doelgroep

De ambtenaar noodplanning is verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning binnen zijn/haar gemeente. Als lid van de veiligheidscel is hij/zij belast met het actualiseren van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen en het opmaken van risico-inventaris en –analyse.

De opleiding richt zich tot:

 • leidinggevenden verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning binnen de gemeente en provincie

 • personen die belangen hebben in de nood- en interventieplanning van de verschillende bestuursniveaus 

Data

We organiseren de cursus onder de vorm van workshops, studiedagen of opleidingen van meerdere dagen of op regelmatige tijdstippen.

Meer info?

Bedrijfshulpverlener opfrissing

Doelgroep

Je volgde al een basisopleiding bedrijfshulpverlener en wilt je competenties behouden.

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent al in het bezit van een brevet bedrijfshulpverlener.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je herhaalt alle vaardigheden die je in de vingers moet hebben om bij een ongeval of bij een ziekte op te treden als eerstelijnshulpverlener. De bijscholing leidt tot een officieel erkend brevet.

Programma

De opleiding duurt minimum 4 uur. Je krijgt een opfrissing over hoe je noodsituaties adequaat benadert. Onder andere twee uur CPR met het AED-toestel. Afhankelijk van jouw noden of de sector waarin je actief bent, kan de klemtoon anders liggen in de daarop volgende twee uur.

Praktisch

o Kostprijs 55 euro
o 4 uur waarna attest

o Data:

 • dinsdag 26 februari 2019 van 8 tot 12 uur
  Opfrissing benadering noodsituatie en CPR/AED + evacuatietechnieken en brandwonden
 • donderdag 23 mei 2019 van 8 tot 12 uur
  Opfrissing benadering noodsituatie en CPR/AED + vaak voorkomende ziektebeelden 

Andere data in gedachten of de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.

Meer info?

Mathijs Aerts

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Omgaan met agressie en fysieke bedreigingen op de werkvloer

Een opleiding op maat van uw bedrijf

Prijs

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, de intensiteit van de scenariotraining en de locatie. De opleiding vindt plaats op Campus Vesta zelf of op locatie. Op Campus Vesta zelf is het zelfs mogelijk om te trainen in een ziekenhuisvleugel, keuken, treinstel,...

Doelgroep

Diensten uit de openbare en privésector: loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal,...), bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, cipiers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten,...

Docent

Specialisten geweldbeheersing leren je hun tips & tricks.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke basiskennis hebben.

Leerdoelstellingen

Je bekijkt hoe je risico's tijdig kunt inschatten en hoe je anticipeert op geweld. Je krijgt de basisprincipes van zelfverdediging onder de knie (hoe kom ik er met minimale schade uit?) en je traint bovendien op adequaat hulp inroepen.

Mogelijke klemtonen
 

 • de eigenschappen van crisisinterventies en de theoretische omkadering
 • de vormen en soorten van een crisissituatie met betrekking tot agressieve context
 • basisbegrippen van het crisisonderhandelingstechnieken bij plots escalerende situaties
 • elementaire basisbegrippen met betrekking tot radioprocedures en veiligheidsprotocollen
 • ethisch en wettelijk kader van zelfverdediging
 • crisissituaties inschatten en interveniëren tijdens verbale en fysieke agressie
 • de fysieke interventietechnieken (die in staat stellen om zichzelf terug te trekken uit een gevaarlijke
  situatie, om zich te beschermen en om de agressieve persoon of groepssituatie te controleren)
 • primaire gesprekstechnieken bij crisissituaties
 • praktisch toepassen van de aangeleerde procedures en communicatievaardigheden
 • correct gebruik van communicatiemiddelen
 • aangepaste communicatieve vaardigheden gebruiken bij specifieke crisissituaties zoals personen onder
  invloed van drank of drugs, dreiging, plots wapenvertoon
 • de manieren om de patiënt en het personeel tegen lichamelijke schade te beschermen
 • de noodprocedures (verzoek om interne en externe assistentie
 • de zorg na een incident voor de patiënt en het personeel


Meer info?

Communicatie voor hulpverleners

Prijs

De prijs varieert afhankelijk van je opleidingsnoden en van waarop de klemtonen worden gelegd. Je kunt er bovendien voor kiezen om uiteenlopende realistische rollenspelen in te lassen. De opleiding kan plaatsvinden op Campus Vesta (bijvoorbeeld in de ziekenhuisvleugel) of op locatie.

Doelgroep

Hulpverleners, artsen, verplegend personeel, apothekers, mantelzorgers, thuisverplegers,...

Docent

Multidisciplinaire professionals en experten communicatie delen hun praktische knowhow.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener beland je soms in de meest onvoorspelbare situaties en altijd opnieuw is hoe je communiceert met patiënten, familie en omstaanders bepalend voor de werksfeer. Je leert in deze opleiding een aantal basistechnieken om beter te communiceren.

Inhoud

 • psychosociale omgangsvormen
 • processen van ziekteacceptatie en rouwverwerking
 • slechtnieuwsgesprekken
 • motivatiegesprekken
 • omgaan met weerstand
 • patiënten en familie geruststellen en met hen communiceren in stresssituaties
 • omgaan met diversiteit en taalbarrières
 • anticiperen op psychiatrisch gedrag

 

Mathijs Aerts

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Rampenopleiding burgemeester

In samenwerking met de dienst Noodplanning van de provincie Antwerpen.

Doelgroep

Voor burgemeesters van gemeenten.

Leerdoelstellingen

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Als voorzitter van de veiligheidscel is hij/zij belast met het actualiseren van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen en het opmaken van een risico-inventaris en –analyse. Het doel van deze opleiding is vooral inzicht te geven in de wetgeving.

Wanneer

Deze cursus wordt om de twee jaar gegeven.

Lesprogramma

Het programma omvat een algemene benadering van de regelgeving en wetgeving over noodsituaties, met een ruime aandacht voor de praktijk. 

Meer info?

Postgraduaat rampenmanagement

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede ‘situational awareness’ en een snelle besluitvorming zijn essentieel in het vermijden van een verdere escalatie en in het beheersen van de crisis en de schade.

De opleiding Postgraduaat Rampenmanagement (PRGM) geeft vanuit onderzoek en praktijk een beeld van de hedendaagse principes en technieken.

Een interuniversitair programma

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV). De opleiding is in 1988 in Leuven ontstaan vanuit de faculteit Geneeskunde. Vanaf het academiejaar 2005 bood de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen een eigen postgraduaat aan met een duidelijke operationele focus. In 2018 besloten de twee opleidingen samen te smelten tot een interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement en sloten de faculteiten van de universiteiten van Gent en Brussel aan.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines:

 • Bevelvoerders brandweer en politie
 • Artsen en verpleegkundigen
 • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven
 • Ambtenaren noodplanning
 • Beleidsverantwoordelijken
 • Vrijwilligers en medewerkers met een coördinerende rol binnen crisisbeheer

Programma van dit academiejaar 2019-2020

Een academische verantwoordelijke en een vertegenwoordiger vanuit het werkveld geven elke module inhoudelijk vorm. Daarnaast staan een academisch coördinator en een administratief coördinator voor het volledige postgraduaat in voor de samenhang en organisatie:

 • Academisch coördinator voor de opleiding: Marc Sabbe (KU Leuven)
 • Administratief coördinator: Ronald Ackermans (Campus Vesta)

Zoals vastgelegd in het examenreglement kan men het getuigschrift postgraduaat rampenmanagement behalen indien men met goed gevolg module 1, module 2 en twee keuzemodules aflegt (telkens min. 50% van de punten per module). Het postgraduaat bedraagt 20 studiepunten. De opleiding wordt opgedeeld in 10 afzonderlijke modules. Je kan het volledige pakket van je opleiding spreiden over verschillende academiejaren. Tijdens de opleiding of nadien kan je bijkomende modules volgen. 

De modules die worden georganiseerd in academiejaar 2019-2020 zijn:

Inschrijven

Je kan je kandidaat stellen en inschrijven voor de opleiding in enkele eenvoudige stappen. Hiertoe beschik je minstens over een bachelordiploma.

Je kan het inschrijvingsformulier hieronder downloaden. Gelieve dit volledig en correct in te vullen.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je een gemotiveerde aanvraag indienen om deel te kunnen nemen. De examencommissie voorziet dan een toelatingsproef. Een beperkte basiskennis is vereist. Bij een positieve evaluatie kan je nadien inschrijven.

Uw motivatiebrief dien je voor 7 september 2019 te richten aan: rampenmanagement@campusvesta.be. Bij ontvangst van de motivatiebrief zullen de nodige documenten toegestuurd worden die je toelaten uw basiskennis te verruimen.

Voor meer info: christine.vandenbroeck@campusvesta.be of bel naar 0473 67 04 30 (Chris).

Als je kandidaatstelling goedgekeurd wordt en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je via Campus Vesta ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in latere fase meegedeeld. Het postgraduaat wordt uit naam van alle deelnemende universiteiten uitgereikt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is voor alle modules gelijk en bedraagt €600 per module. Voor je inschrijving, je verzekering als deelnemer en voor andere administratieve zaken vragen we eenmalig €100. 

Voor een postgraduaatsopleiding heb je geen recht op een studietoelage. Je kan wel gebruik maken van de KMO-portefeuille. De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Je kan ook als vrij student aan een module deelnemen (behalve aan module 1). Je betaalt dan voor één module en de administratieve kost indien dat je eerste inschrijving is voor deze opleiding.

Meer info?

Omgaan met verbaal geweld

Een opleiding op maat van uw bedrijf

Doelgroep

Diensten uit de openbare en private sector: loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal,...) bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten, gerechtsdeurwaarders, leerkrachten, verkopers,...

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Je ontdekt je eigen "triggers". Je bespreekt met de andere cursisten je eigen ervaringen met verbale agressie op de werkvloer. Je leert uiteenlopende soorten agressie in te schatten en bekijkt de opbouw van de-escalatie. De aanpak is zeer praktijkgericht en uit de rollenspelen haal je heel wat tips & tricks.

Inhoud
 

 • inzicht in opbouw van agressie, achtergrond van verbale agressie en de meest passende benadering
 • psychologische geweldspiraal beheersen en inzicht krijgen in het gedrag van de verbale agressor
 • het gebruiken van geweldloze verweervormen
 • provocatie en manipulatie
 • het maken van een risico-inschatting
 • omgaan met stress
 • overredingstechnieken
 • ombuigen van verbaal geweld tot een begrijpelijk gespreksniveau
 • praktijkvoorbeelden en rollenspelen
 • werken in een meertalige context
 • omgaan met groepsconflicten


Meer info?


Permanente vorming voor hulpverlener - ambulancier

Doelgroep

Je hebt het brevet van hulpverlener-ambulancier en je beschikt al over een geldige badge-100. Ook hulpverleners die zich specialiseren in rampenbestrijding of militaire hulpverleners komen na goedkeuring van de federale gezondheidsinspecteur in aanmerking voor deze voortgezette opleiding.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener - ambulancier moet je jaarlijks 24 lesuren volgen rond verschillende items. Na vijf jaar is elk hoofdstuk van het handboek herhaald, volgde je minstens 120 uur bijscholing en moet je een centrale eindevaluatie afleggen. Is deze positief, dan wordt de geldigheid van je brevet DGH met vijf jaar verlengd.

Lesprogramma

Als hulpverlener-ambulancier ben je wettelijk verplicht om jaarlijks 24 lesuren te volgen rond verschillende topics om de nieuwste ontwikkelingen in de medische sector op gepaste wijze toe te passen en je medische kennis aan te scherpen.

De startdatum van je bijscholingstraject is gelijk aan de startdatum van je badge-100. Dus exact één jaar na de startdatum van je badje moet je 24 lesuren gevolgd hebben. Twee jaar na de startdatum moet je dus 48 lesuren gevolgd hebben, ... De geldigheid van je brevet en badge-100 werd wettelijk vastgelegd op vijf jaar. Exact vijf jaar na de startdatum moet je dus 120 lesuren hebben gevolgd. Bij jouw deelname aan een centrale eindevaluatie krijg je drie lesuren toebedeeld.

Wanneer

De permanente vorming vindt jaarlijks op verschillende locaties in de provincie Antwerpen plaats. Dat kan centraal op Campus Vesta of decentraal in diverse opleidingscentra. Je kunt kiezen tussen weekdag-, avond- of weekendonderwijs.
Hieronder vind je de geplande opleidingsdata.

Voor de lessen op Campus Vesta werd een wijziging doorgevoerd. De vrije lesuren werden onttrokken aan de vaste permanente vormingen en worden slechts enkele keren per jaar georganiseerd. Aan de ambulancediensten wordt gevraagd om jaarlijks een bijscholing voor haar leden te organiseren. Uiteraard kan je nog steeds deelnemen aan een erkende bijscholing, een erkend symposium of een erkende rampoefening.

Campus Vesta organiseert jaarlijks 25 centrale en decentrale opleidingen.

Elke opleiding volgt een vooropgesteld traject van lessen dat werd vastgelegd in modules. Samen met de geldigheid van de badge werd de leerstof opgesplitst over 5 jaar. Jaarlijks volg je een andere module. Er zijn er vijf verschillende. Na deze periode wordt de volledige cyclus herhaald.

Je kunt op elk moment inspringen in de opleidingscyclus. Je moet dus niet eerst module 1 volgen, daarna module 2, enz.

Extra lessen?

Uiteraard mag je als enthousiaste hulpverlener extra lesuren (meer dan 120 uur) volgen. Hou er wel rekening mee dat deze lesuren niet kunnen worden overgedragen naar een volgende brevetverlenging. 

Check zelf je opleidingsuren

Wil je graag weten hoeveel opleidingsuren je als hulpverlener-ambulancier al hebt gevolgd sinds 2012? Ga dan snel naar www.permanentevorming.campusvesta.org. Inloggen doe je met je rijksregister- en badgenummer.

Inschrijven

Inschrijven voor de permanente vorming kan via onze Paspoort App. Je kan na het ontvangen van je nieuwe badge je gegevens doorgeven via dit formulier om een login te bekomen. Ook bij adreswijzigingen of veranderingen van dienst geef je je gegevens opnieuw door via het formulier.

Handleiding

Meer info?

Volgende van de detaillijst