Duiker module I

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent al brandweerman bij een openbare dienst.
 • Je slaagt voor de ingangsproef. Die omvat een zwemproef van 200 meter zonder materiaal, 18 meter apnea zonder materiaal en het opduiken en 15 meter slepen van een pop. We vragen geen atleten, maar een brandweerduiker moet wel over een goede fysieke conditie beschikken.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid, opgesteld door een arts met ervaring in hyperbare duikgeneeskunde.

Leerdoelstellingen

Je wordt opgeleid om in uiteenlopende omstandigheden veilig te duiken.

Programma

Theorie

 • materiaal
 • fysica
 • decompressieongevallen
 • hypothermie
 • tabellen + nieuwe decompressietechnieken
 • barotrauma

Praktijk

Na elke theorieles zet je de nieuw verworven kennis meteen in de praktijk om. Je voert acht duiken in open water uit onder begeleiding van een instructeur van de brandweerschool. Hierbij train je op uiteenlopende duikscenario’s.

Aantal deelnemers

Maximum 20

Datum

Voorjaar 2020

Downloads

Meer info?

Postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen

De postgraduaatsopleiding ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ (Universiteit Antwerpen/Campus Vesta) heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodat een ramp, die een impact kan hebben op mens en milieu, kan vermeden worden.

De inhoud van de opleiding wordt aangebracht door drie partijen:

 • Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan.
 • Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen.
 • Chemische bedrijven leveren bijzondere expertise.

 

Leerdoelstellingen

Deze opleiding heeft pedagogische doelstellingen die betrekking hebben op:

 • het bieden van een wetenschappelijke basis die toelaat om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia in uiteenlopende situaties
 • het aanleren van een veilige benadering van diverse soorten incidenten met hoger vermelde agentia bij zowel transport als opslag, waarbij de relevante aspecten van de van toepassing zijnde reglementering bekend zijn
 • het verwerven van adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

Hoewel de primaire opdracht van de AGS erin bestaat efficiënt op te treden bij incidenten, wordt hij/zij een belangrijk aanspreekpunt voor adviesverlening aan wie behoefte heeft aan informatie betreffende het veilig stockeren, behandelen, transporteren, … van gevaarlijke producten.

Cursusinhoud

De totale opleiding behelst 306 contacturen en 34 studiepunten

Het postgraduaat bestaat uit 5 opleidingsonderdelen.

1. Opleidingsonderdeel ‘Chemische, explosieve en radioactieve agentia’ (82 contacturen; 8 studiepunten)

 • Keuze uit één inlooptraject
  • Traject ‘chemie’ (spijkert chemische kennis in sneltempo bij)
  • Traject ‘incidentbestrijding’ (brengt niet-brandweerpersoneel in contact met de organisatie van de openbare brandweer, grootschalige incidenten en noodplanning)
 • Partim chemie
 • Partim explosieven
 • Partim radioactiviteit

2. Opleidingsonderdeel ‘Toxische en biologische agentia’ (36 contacturen; 4 studiepunten)

 • Partim toxische stoffen
 • Partim biologische agentia

3. Opleidingsonderdeel ‘Incidentbeoordeling en repressie’ (98 contacturen; 10 studiepunten)

 • Partim productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen
 • Partim effectinschatting
 • Partim meten en modelleren
 • Partim ongevalsbestrijding

4. Opleidingsonderdeel ‘Leren uit incidenten’ (62 contacturen; 6 studiepunten)

 • Partim communicatie en adviesvaardigheid
 • Partim cases mbt CBRNE

5. Opleidingsonderdeel ‘Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen’ (28 contacturen; 6 studiepunten)

Waar en wanneer

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties anders vereisen. De lessen lopen van februari 2020 tot juni 2021. Er is geen les op wettelijke feestdagen en in vakantieperiodes.

Het merendeel van de lessen vindt plaats op de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta. Specifieke lessen vinden plaats op locatie (bv. bedrijfsbezoeken).

Doelgroep

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

De kandidaten moeten minimaal beschikken over een academische graad van bachelor en/of master binnen de studiegebieden

 • wetenschappen
 • biomedische wetenschappen
 • toegepaste wetenschappen
 • farmaceutische wetenschappen
 • geneeskunde
 • diergeneeskunde
 • industriële wetenschappen en technologie

of houder zijn van een diploma met de academische graad van master in de architectuur.

Kandidaten die geen van deze diploma’s bezitten, maar op basis van ervaring kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, kunnen deelnemen indien ze slagen voor de verplichte ingangstest chemie én als uit het verplichte intakegesprek voldoende beroepservaring blijkt.

Inschrijvingen

Overweeg je om deel te nemen aan de AGS-opleiding? Meld je dan aan bij Chris Van den broeck van Campus Vesta. Alle potentiële deelnemers moeten een verplichte ingangstest afleggen en een motivatiegesprek uitvoeren alvorens definitieve inschrijving mogelijk is.

De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst.

De intake vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 om 9 uur op Campus Vesta. Kandidaten die dan verhinderd zouden zijn (motivatie vereist), wordt na agendabevraging een alternatieve datum voorgesteld voor de intake.

Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden vóór 31 oktober 2019.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8.000 euro. Er zijn echter verschillende mogelijkheden tot tussenkomst in het inschrijvingsgeld en reductie van de kostprijs.

- Voor medewerkers van openbare brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2.000 euro.

- Voor bedrijven is er een principieel akkoord van het Beheerscomité van het Seveso (- en nucleair) fonds om deze opleiding voor de industrie (gedeeltelijk) te financieren.

- Er kan ook steun worden aangevraagd via de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van Campus Vesta is DVO 109141. Meer informatie vind je via deze link

Extra informatie

Op maandag 17 juni 2019 om 19 uur wordt op Campus Vesta een infoavond over de opleiding georganiseerd.

Meer informatie over het curriculum is beschikbaar op de website van Universiteit Antwerpen.

Vlaams opleidingsverlof

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Na je registratie als student aan de UA kan je via het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) de nodige inschrijvingsattesten downloaden voor je werkgever. Meer informatie is beschikbaar op de website Vlaanderen.be.

Inschrijvingsformulier

Contactpersonen 

Chris Van den broeck

Chris Van den broeck
Functie
Administratief organisator Dringende Geneeskundige Hulpverlening en Rampenmanagement
T
03 205 30 08
M
0473 67 04 30

Vera Meynen

Vera Meynen
Functie
Prof. Dr. bij Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, departement chemie
T
+32 3 265 23 68
M
+32 478 74 09 70

CFBT (houtgestookte flashover)

Doelgroep

 • Je  bent lid van een openbare of bedrijfsbrandweerdienst.
 • Een bepaalde voorkennis is vereist.

Leerdoelstellingen

Je ontdekt onder gecontroleerde omstandigheden de fenomenen backdraft en flashover.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in het verloop van een brand en de fenomenen flashover, backdraft en rookgasexplosie. Je hebt notie van verschillende straalpijp- en vorderingstechnieken.

Je leert de signalen van een nakende backdraft of flashover te herkennen. Je moet afhankelijk van de omstandigheden de correcte straalpijptechniek toepassen om een efficiënte rookgaskoeling uit te voeren. Na de opleiding ben je in staat om op een veilige manier een warme met rook gevulde ruimte te betreden en te vorderen in deze ruimte.

CFBT
staat voor Compartment Fire Behavior Trainer. Flashover of vlamoverslag is een term in de brandbestrijding waarmee het explosief ontbranden van in een ruimte aanwezige gassen wordt aangeduid. Een backdraft is een situatie die kan voorkomen als een brand in een afgesloten ruimte gesmoord is door een tekort aan zuurstof.

Programma

Theorie: 2 uur

 • brandverloop

o    normale brandcurve/realistisch brandverloop

o    brandstof versus ventilatiegecontroleerde brand

 • karakter van de verbranding van de rookgassen

o    concentratie rookgassen

o    energie-inhoud van de rookgassen

o    afvoer rookgassen/toevoer lucht

 • flashover

o    definitie

o    verloop op de brandkromme

o    evolutie tot een flashover

o    herkenning

 • backdraft

o    definitie

o    verloop op de brandkromme

o    evolutie tot een backdraft

o    de realiteit

o    herkenning

 • rookgasexplosie

o    definitie

o    risico’s

o    herkenning

 • blusmethode/koelmethode

Praktijk: 6 uur

 • inoefenen eenvoudige straalpijptechnieken        
 • demonstratie + rookgaskoeling op reëel vuur
 • brandontwikkeling
 • vorming rookgaslaag

o    ontsteking rookgaslaag (roll-over)

o    individuele koeling rookgaslaag tot onder zelfontbrandingstemperatuur

 • inoefenen deurprocedure
 • inoefenen vorderingstechniek met 3D koeltechniek, temperatuurcheck
 • gecombineerd inoefenen deurprocedure en vorderingstechniek met 3D koeltechniek
 • toepassing vorderings- en koeltechniek in aanvalscontainer (reëel vuur en rook)
 • demonstratie backdraft

o    brandontwikkeling

o    roll-over versus flashover

o    ontwikkeling van enkele backdrafts (reëel vuur en rook)

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een permanente evaluatie. Deze opleiding leidt tot een attest.

Datum

doorlopend, 2 dagdelen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (data af te spreken)

Maximum aantal deelnemers

8

Meer info?

Asbestprocedure

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt minstens de graad van sergeant.

Leerdoelstellingen

Je leert de actiekaart van asbest efficiënt gebruiken en toepassen. Je leert de interventiestrategie bij uiteenlopende incidenten waarbij asbest kan vrijkomen.

Programma

3 uur theorie:

 • inleiding
 • asbest - algemeen
 • wetgeving
 • beheer van asbest bij brand
 • risico’s van asbestbrand – actiekaart


3 uur praktijk

Er volgt een schriftelijk examen.

Datum

op aanvraag

Maximum aantal deelnemers

maximum 24 voor theorie en maximum 8 voor praktijk

Meer info?

Leider bedrijfsinterventieploeg

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

Een bepaalde voorkennis vereist: deelnemers moeten al een opleiding gehad hebben over de eerste interventiemiddelen.

Einddoel

Na de opleiding ben je in staat om op een snelle en efficiënte manier de leden van de interventieploeg aan te sturen met het oog op het voorkomen van slachtoffers, het beperken van de brandschade en afdoende informatie te verstrekken aan de reguliere brandweerdiensten.

Programma

Dag 1 - theorie

Basisbegrippen

 • wettelijk kader bedrijfsinterventieploeg
 • tijdsverloop bij brand & branduitbreiding
 • brandvoorkoming – brandbestrijdingsmiddelen
 • taken & mogelijkheden van de interventieploeg
 • evacuatie

Bevelvoering

 • de bevelvoeringprocedure
 • het besluitvormingsproces
 • de verantwoordelijkheid van de bevelvoerder voor de veiligheid van het personeel
 • het scenario van de interventie en de bevelvoering

Zandbakoefeningen

 • diverse bedrijfseigen scenario’s op zandbakniveau

Dag 2 - basistechnieken en eerste interventiemiddelen

 • gebruik haspel
  • beschrijving werking haspel
  • verschil sproeistraal - volstraal
  • offensief en defensief gebruik van haspel
  • ontwikkeling van een vaste stoffenbrand
  • bescherming tegen hitte en vlammen met sproeistraal
  • effect van water op vaste stoffenbrand
  • effect gebruik poeder op vaste stoffenbrand
  • effect gebruik CO₂op vaste stoffenbrand
  • demonstratie koeling; voorkomen doorslag
 • plasbrand met obstakel
  • korte herhaling veilig gebruik van poederblustoestel
  • bespreking problematiek van brand met obstakel
  • opstelling aan brand per twee – aandacht voor bevelvoering
  • proefshot
  • correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
  • blussing op basis van de vlammen in een omtrekkende beweging
  • blussing met P6/P9 van een plasbrand van 2 m² per twee personen
 • CO₂-blustoestel
  • beschrijving werking toestel
  • veilig in werking stellen toestel
  • proefshot
  • correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
  • blussing op basis van vlammen
  • individuele blussing van een plasbrand Ø 1 m
 • water/schuimblustoestel
  • beschrijving werking toestel
  • veilig in werking stellen toestel
  • oefening op vloeistofbrandjes (labotafel)
  • oefening op vast stoffenbrand
 • oefeningen en compartimentering
 • evacuatieoefeningen
 • snelle evacuatieoefeningen
 • communicatie
  • gebruik van communicatiemiddelen
 • aflegsysteem
  • aandachtspunten bij werken met slangen
  • het geven van bevelen
  • vorderen met slangen
  • combinatie poeder en waterscherm

Dag 3 – scenariotraining

Alle oefeningen worden zo opgebouwd dat ze uitvoerbaar zijn met een beperkt aantal personen. Dit is een basisbezetting waarop je kunt rekenen bij de bestrijding van een beperkt incident in afwachting van het lokaal bevoegd brandweerkorps.

Onderstaande scenario’s zijn zo opgevat dat ze verschillende keren herhaald kunnen worden in een andere setting of in een wisselende personeelsbezetting. Hierbij is de bevelvoering, taakverdeling en uitvoering belangrijk.

Scenario 1: brandje aan vorklift (klasse A) met aanstraling van magazijnrek. Gebruik van poeder en haspel(s).

Scenario 2: hevige plasbrand met aanstraling van gasflessen. Hierbij dient ook een slachtoffer gered te worden.

Scenario 3: brand aan vorklift klasse A + B – aanstraling vaatje – redding slachtoffer. Gebruik van waterschuimtoestellen en haspel, evacuatietechnieken.

Scenario 4: brand in een gesloten ruimte (containergebouw). Demo gebruik poeder binnen: zichtbaarheid – leefbaarheid – gedragsregels – rookval.

Scenario 5: vaste stoffenbrand met uitbreiding aan achterzijde – aanstraling recipiënten met brandbare vloeistof, zoekactie slachtoffer. Prioriteitstelling – grondige verkenning – aanwending diverse blusmiddelen.

Praktisch   

Datum                         

doorlopend, zes dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Prijs per deelnemer    

Contacteer ons gerust met het aantal deelnemers dat je in gedachten hebt, dan bezorgen we je een prijs voor deze opleiding.

Aantal deelnemers

Minimum 5 maximum 8

Meer info?

Lanstechnieken

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • je hebt schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je beschikt over het brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Je verdiept je in de procedures en in de veilige toepassing van lanstechnieken.

Programma

1,5 uur theorie en 4,5 uur praktijk

Theorie

 • uiteenzetting soorten lansen en lanstechnieken - efficiënt blussen en koelen
 • binnenbrandbestrijding, nieuwe deurprocedure, 3D-fog, pulsing en penciling, dive-or-die
 • benaderings- en koeltechnieken: koelen van objecten en tanken, vuurhaarden veilig benaderen

Praktijk
Uitvoeren van verschillende oefeningen.

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt door middel van een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Datum

op aanvraag

Maximum aantal deelnemers

12

Meer info?

Brandwacht ammoniumnitraatverlading

Leerdoelstellingen

Als kandidaat-brandwacht oefen je onder gecontroleerde omstandigheden in het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij ammoniumnitraatverlading.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Beginsituatie

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minstens 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring van medische geschiktheid.

We gaan ervan uit dat de deelnemers weinig of geen kennis bezitten over het dragen van autonome ademluchtbescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij de ammoniumnitraatverlading.

Programma

Theorie

 • inleidende begrippen over ammoniumnitraat
 • procedure ammoniumnitraatverlading BASF
 • gebruik van autonome adembescherming
  • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
  • algemene gedragsregels bij werken met adembescherming

Praktijk

 • klaarmaken ademluchttoestel
 • opzet- en afzetprocedure ademluchttoestel
 • algemene voortbewegingtechnieken
 • lopen met een ademluchttoestel
 • correct gebruik standpijp
 • hose-handling
  • uitrollen van slangen, klaverblad
  • blussen en koelen
  • hanteren van straalpijp bij drukken > 8 bar
  • defensieve en offensieve vorderingstechnieken
 • praktische straalpijpoefeningen onder bescherming van ademlucht
  • koelen van een aangestraalde (liggende) tank
  • benadering van een flensbrand

 

Datum                         

Doorlopend, 1 dag (= 2 dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?

Industriële brandbestrijding (basis)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare brandweerdienst of professionele bedrijfsbrandweerdienst.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.
 • Op de dag van de aanvang van de cursus ben je minimaal 18 jaar oud.
 • Je hebt een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei. Haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.
 • Je beschikt over een attest 'brandweerman' en 'persoonlijke bescherming' overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Leerdoelstellingen

Je krijgt een opleiding in de verschillende deelaspecten van 'industriële brandbestrijding'.

Na de opleiding ken je de verschillende types van branden. Je bent in staat onder bevel van een bevelvoerder de juiste blusstof en de juiste blustechniek te kiezen en toe te passen. Je kan, bij een uitruk binnen het korps, een goede koeling tot stand brengen en een brandincident controleren in samenspraak met de verantwoordelijken van het getroffen bedrijf of object.

Programma

Theorie

 • types van branden
 • keuze van de juiste blusmiddelen
 • blustechniek en -tactiek

Praktijk aan de hand van gestuurde demo's

 • brand klasse B, blussing en techniek bij gebruik van:

o    CO₂

o    poeder

o    schuim

 • en op verschillende objecten:

o    plasbrand

o    uitstroom

o    brand met objecten

 • brand klasse C, hose-handling, koelen en basistechnieken
 • scenario’s

o    oefening in koelen

o    oefening in gecombineerde schuim- en poederblussing

o    gecombineerde oefening

 • benaderings- en koeltechnieken
 • toepassen van schuim

Datum

doorlopend, 2 dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?

Gaspakdrager

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet brandweerman.
 • Je bent in het bezit van een recent medisch attest, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.

Leerdoelstellingen

Je wordt wegwijs gemaakt in de inzetprocedures van een gaspak bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Je leert veilig werken en optimaal bewegen in een gaspak.

Na de opleiding ben je in staat om als gaspakdrager een procedure te starten bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Programma

De praktijkoefeningen zijn het belangrijkste onderdeel van deze opleiding. Je leert de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. Je herhaalt communicatietechnieken en overloopt de  interventieprocedures. Daarnaast train je op het efficiënt toepassen van het gaspak: eventueel afdichtingsmateriaal gebruiken, het gaspak onderhouden, ... Ook veilige goederenopslag en goederenvervoer komen aan bod.

De cursus wordt gegeven aan de hand van een syllabus en PowerPoint-presentaties.

Er volgt een theoretisch examen, naast een permanente evaluatie.

Datum

op aanvraag

Inschrijvingsformulier

Meer info?

Bijscholing SAH voor onderofficieren (binnenbrandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt minimaal de graad van sergeant of korporaal met het brevet van sergeant.

Leerdoelstellingen

Je leert de verschillende soorten blustactiek bij binnenbranden kennen, overloopt de verschillende soorten brandfenomenen en leert een brand lezen door toepassing van G-RSTV. Je kunt de gevaren van een brand inschatten. Je zal na de opleiding leiding kunnen geven aan een ploeg bij binnenbrandbestrijding en haar eveneens doelgericht kunnen aansturen.

Programma

Theorie

 • inleiding
 • realistisch brandverloop
 • G-RSTV
 • straalpijptechnieken
 • tactische ventilatie
 • patiënten redden en inzetprocedures
 • bevelvoering en inzetstrategieën

Praktijk

 • vernieuwde kijk op aflegsysteem (O-bundel)
 • directe en indirecte blussing
 • gecombineerde straalpijptechnieken
 • 3D rookgaskoeling
 • straalpijptechnieken grote en brede ruimten
 • blustechnieken FO
 • vorderingstechnieken
 • voertuigen in complexe situaties

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen is een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Maximum aantal deelnemers

theorie: 24
praktijk: 12

Inschrijvingsformulier

Meer info?

MO2 (adjudant)

Programma

De opleiding duurt 40 uur en bestaat uit twee modules:
1. Administratief beheer
2. Arbeidsveiligheid

Meer info? 

Drager onafhankelijke adembescherming (vervolmaking)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt een schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je beschikt over het brevet van brandweerman.

Programma

De opleiding duurt 30 uur.

Theorie

 • herhaling werking en gebruik van het ademluchttoestel
 • communicatie en radioprocedure
 • meetapparatuur bedienen
 • resultaten van metingen analyseren
 • meetstrategie en toepassen van verschillende meettechnieken

Praktijk

Intensieve en gecombineerde scenario-oefeningen met stijgende moeilijkheidsgraad in een speciaal hiervoor uitgeruste oefeninfrastructuur.

Maximum aantal deelnemers

12

Meer info?

Volgende van de detaillijst