SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Alle meisjes en jongens zouden tegen 2030 lager en middelbaar onderwijs moeten kunnen volgen en voorbereid moeten worden op het basisonderwijs. Mannen en vrouwen zouden gelijke toegang moeten krijgen tot betaalbaar, kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs. Niet alleen genderongelijkheid moet aangepakt worden, ook andere kwetsbare groepen - zoals mensen met een handicap - moeten gelijke toegang krijgen tot onderwijs, en dit op alle niveaus. De volgende jaren zouden wereldwijd alle jongeren én steeds meer volwassenen geletterd en rekenvaardig moeten zijn. Ze moeten in toenemende mate over de vaardigheden beschikken die hen duurzame en goede tewerkstelling en kansen als ondernemer bieden. Tot slot is het de bedoeling om in alle vormen van onderwijs bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, door “duurzame ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur tot duurzame ontwikkeling” te integreren in het onderwijs.

 

In onze provincie

In onze provincie worden we in toenemende mate geconfronteerd met vroegtijdige schoolverlaters.[1] Deze ongekwalificeerde uitstroom, die ongedaan moet gemaakt worden, zit nu op 13,3% en is hoger in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen (11,3%). In de provincie Antwerpen is het aantal leerlingen met risico op kansarmoede ook fors hoger dan in de rest van Vlaanderen.[2]

Als provincie zetten we in op kwaliteitsvol, betaalbaar, STEM onderwijs. Hierbij tonen we ons als een innovatieve actor, die opleidingen afstemt op de noden van de arbeidsmarkt. Met het flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid versterken we de afstemming onderwijs/arbeidsmark nog en laten we kinderen hun talenten ontdekken zodat ze een goede studiekeuze kunnen maken. Met ons CLB doen we er alles aan om te vermijden dat jongeren zonder diploma hun schoolloopbaan beëindigen. In ons centrum voor volwassenenonderwijs bieden we nieuwkomers Nederlandse taallessen en kunnen volwassenen alsnog een secundair onderwijsdiploma behalen. In vele hoeken van onze organisatie, ook buiten onze scholen, zetten we via natuur- en milieueducatie in op duurzame ontwikkeling.

 

[1] https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=provincie_10000, zie tabel 4

[2] Idem, zie grafieken 12 (basisonderwijs) en 15(secundair onderwijs)