SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Deze ambitie houdt in dat iedereen tegen 2030 toegang zou moeten hebben tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten. Iedereen zou ook moeten kunnen rekenen op veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoersystemen. Het verkeer zou veiliger moeten worden en het openbaar vervoer uitgebreid. Stadsontwikkeling zou inclusief en duurzaam moeten gebeuren, en wereldwijd zou men de inspanningen moeten verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed te beschermen. De impact van rampen, in het bijzonder watergerelateerde rampen, zou tegen 2030 aanzienlijk moeten verminderen, zowel wat betreft mensenlevens als wat betreft de economische gevolgen. Er moet werk gemaakt worden van een betere luchtkwaliteit en een doeltreffend afvalbeheer. Iedereen, en in het bijzonder vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap zouden toegang moeten hebben tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes.

 

In onze provincie

De luchtverontreiniging, en met name fijn stof, is in onze provincie hoger dan elders in ons land.[1] Goed nieuws is dat de blootstelling aan fijn stof toch daalt in ons land.[2]

De provincie Antwerpen draagt vanuit verschillende beleidsdomeinen bij aan deze SDG. Enkele voorbeelden: we zetten aan tot meer duurzaam verplaatsen, door de aanleg van fietsostrades of door lokale besturen te ondersteunen in hun fietsbeleid. We maken duurzame keuzes in het ruimtelijk beleid en we doen met het erfgoedbeleid veel inspanningen om het culturele erfgoed in de provincie te beschermen. Met de groendomeinen, de regionale landschappen en de bosgroepen voorzien we in groene ruimte voor iedereen. Met ‘Veerkrachtige dorpen’ ondersteunen we lokale gemeenschappen om beter om te gaan met de uitdagingen van een dorp. GeWOONtebreker ondersteunt gemeenten om een duurzaam woonbeleid te voeren, dat inspeelt op vergrijzing, mobiliteitsuitdagingen en de toenemende druk op de schaarse ruimte.

 

[1] Zie onder meer https://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/fijnstof/laatste-14-dagen

[2] https://indicators.be/nl/i/G11_EPM/Blootstelling_aan_fijn_stof