SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Duurzame ontwikkeling is moeilijk te realiseren als er oorlog is, als het juridisch apparaat corrupt is en als de overheid erg zwak staat. SDG 16 gaat over het aanpakken van elke vorm van geweld. Kindermisbruik en alle vormen van geweld tegen kinderen moeten de wereld uit. Ook corruptie moet aangepakt worden, net zoals illegale wapenhandel en georganiseerde misdaad. Via internationale samenwerking moeten landen strijden tegen misdaad en terrorisme.

Men sprak af dat op nationaal en internationaal niveau het recht zou zegevieren en iedereen gelijke toegang tot het rechtssysteem zou hebben. Alle landen engageerden zich ook voor doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen op alle niveaus en de besluitvorming zou op alle niveaus ontvankelijk, inclusief, participatief en representatief moeten zijn.

In deze SDG wordt ook de link gelegd met mensenrechten. Niet alleen beloofden alle VN-lidstaten om publieke toegang tot informatie, ze beloofden ook de fundamentele vrijheden te garanderen. Verder zou ieder kind wereldwijd bij geboorte geregistreerd moeten worden en dus een wettelijke identiteit verkrijgen, en zou non-discriminatiewetgeving gepromoot en afgedwongen moeten worden.

 

In onze provincie

Een doeltreffend, verantwoordelijk en transparant beleid wordt gemeten via een enquête omtrent het vertrouwen van burgers in het bestuur. Een enquête van het voorjaar van 2021 wees uit dat het vertrouwen in het provinciebestuur iets kleiner is dan dat in het lokale bestuur, maar beter dan dat van de Vlaamse, Federale en Europese beleidsniveaus.[1]  Het vertrouwen is hoger bij hogeropgeleiden en bij jongeren. Inwoners in de provincie Antwerpen hebben iets minder vertrouwen in de diverse overheden dan inwoners van andere provincies.

Als openbaar bestuur is de provincie zeer begaan met deze SDG: in alle beleidsdomeinen dragen we bij aan een doeltreffend, verantwoordelijk en transparant provinciebestuur. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop we omgevingsvergunningen en omgevingsberoepen behandelen, maar ook de manier waarop we interne audits organiseren, de GDPR-wetgeving (privacybescherming) toepassen, de werking van de deputatie en de provincieraad ondersteunen, en de manier waarop belastingen geïnd worden.

 

[1] https://www.lokalestatistieken.be/nl/tevredenheid-met-het-beleid