Bezwaren

Hoe moet ik een bezwaar indienen?

Als je een bezwaar indient, moet je de volgende regels in acht nemen:

  • Je moet het bezwaar indienen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet. Een voorbeeld: als je aanslag verzonden wordt op een vrijdag, dan is maandag de eerstvolgende werkdag en begint de termijn van drie maanden te lopen vanaf de woensdag.
  • Je moet het bezwaar schriftelijk indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen, belastingbezwaren, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
  • Je kan je bezwaar, na telefonische afspraak, bij de dienst afgeven of per post versturen. Je mag het ook per e-mail versturen naar belastingen@provincieantwerpen.be of per fax naar het nummer 03 240 53 73. Let wel op: bij betwisting is het de belastingschuldige die moet bewijzen dat het bezwaar tijdig werd ingediend.
  • Je bezwaar moet gemotiveerd zijn. Je moet dus de reden(en) vermelden waarom je vindt dat de aanslag niet terecht is.
  • Indien je het in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vraagt, zul je worden uitgenodigd op een hoorzitting waarop het bezwaar wordt behandeld. 

De dienst Bezwaren onderzoekt je bezwaarschrift. Je wordt steeds op de hoogte gebracht van het resultaat.

Beroep aantekenen

Als de deputatie het bezwaar niet of slechts gedeeltelijk aanvaardt, kun je in beroep gaan tegen haar beslissing. Dat kan achtereenvolgens bij:

  • de Rechtbank van Eerste Aanleg
  • het Hof van Beroep
  • het Hof van Cassatie 

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Het bedrag dat je betwist moet je, in afwachting van de deputatiebeslissing, nog niet betalen. Als je de aanslag niet volledig betwist moet je wel het niet betwiste gedeelte betalen.

Een bezwaar heeft echter geen invloed op de betalingstermijn. Als je bezwaar wordt afgewezen val je dus terug op de verplichting tot betalen binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Als je wel betaalt en je bezwaar wordt ingewilligd, dan wordt het onverschuldigde bedrag terugbetaald. Je hebt dan eventueel recht op moratoriumintresten. Dat is een bijkomende intrest op het terug te betalen bedrag. De intrest is afhankelijk van de grootte van het bedrag en de termijn tussen jouw betaling en de terugbetaling.

Als je niet betaalt en je bezwaar wordt uiteindelijk afgewezen, kun je nalatigheidsintresten verschuldigd zijn.