Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarvoor wordt het geld van de belastingen gebruikt?

De provinciebelasting is niet bestemd voor één specifieke activiteit, maar dient om de algemene werking van de provincie te financieren.

Je geld wordt dus besteed voor een ruime waaier van dienstverlening. Soms zichtbaar, van de provinciale groendomeinen over de aanleg van fietspaden tot scholen en musea. Soms minder zichtbaar, van arbeidsveiligheid tot wetenschappelijk onderzoek in het kader van de landbouw of de volksgezondheid.

Op onze algemene website vind je nog meer informatie over de activiteiten van onze provincie.

Ik heb de overschrijvingsstrook van mijn aanslagbiljet verloren. Wat nu?

Je kunt de overschrijving uitvoeren met volgende gegevens:

  • rekeningnummer: BE80 7775 9105 0277 op naam van provincie Antwerpen
  • bedrag: staat vermeld op het aanslagbiljet
  • mededeling: vermeld hier het kohierartikel, eveneens terug te vinden op het aanslagbiljet

Ik vind mijn aanslagbiljet niet meer. Wat nu?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kunt per post, fax, e-mail of telefoon een kopie aanvragen van je aanslagbiljet.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag de provincie Antwerpen dienst fiscaliteit via mail, brief of fax om een betalingsregeling. Dit kan een regeling zijn waarbij je het bedrag in kleinere delen mag betalen.

Ter info:

Advies bij betalingsmoeilijkheden of schuldbemiddeling kan je ook krijgen bij het OCMW van je woonplaats of bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW).

Wil je graag hulp om zelf je schulden aan te pakken, neem contact op met My TrustO voor iedereen (www.mytrusto.be) of Dyzo, voor zelfstandigen (www.dyzo.be). Meer informatie vind je op www.eerstehulpbijschulden.be.

 

Provinciebelasting gezinnen

Ik ben verhuisd en krijg nog een aanslag voor mijn oude adres. Klopt dat wel?

Ja, als je op 1 januari nog ingeschreven was op je oude adres. De belasting wordt gevestigd op het adres waar je volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar was ingeschreven. Je betaalt dan dat jaar niet voor je nieuwe adres.

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Neen. De algemene provinciebelasting gezinnen is immers jaarlijks en ondeelbaar. Als je na 1 januari naar een andere provincie verhuist, betaal je in die provincie geen algemene provinciebelasting voor dat jaar.

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Neen. De aanslagen worden opgemaakt op basis van de gegevens van het bevolkingsregister. Adreswijzigingen moet je dus enkel melden bij de dienst Bevolking van je gemeente of district.

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Gezinnen met meer personen hebben niet altijd meer (financiële) draagkracht dan alleenwonenden. Er zijn ook gezinnen met meer personen, maar slechts één inkomen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer alleenstaande ouders. Het aantal gezinsleden is dan ook geen juiste indicator voor de draagkracht van een gezin. Een eenheidstarief, met een sociale correctie voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben is daarom een eerlijker systeem. 

Gezinnen die recht hebben op de voorkeurtarieven in de gezondheidszorg worden vrijgesteld van de belasting. In principe heeft iedereen met een (te) lage financiële draagkracht recht op dit statuut. De gezinnen met de minste draagkracht worden op deze manier vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

 

Provinciebelasting bedrijven

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Het adres waar je je beroep uitoefent wordt steeds beschouwd als je professioneel vestigingsadres.

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja, elke zelfstandige valt onder de provinciebelasting op de bedrijven. Als je uitsluitend ambulant je beroep uitoefent, dan word je geacht deze activiteit te organiseren vanuit je thuisadres. Je moet dan je thuisadres aangeven als vestiging. Enkele voorbeelden van ambulante activiteiten zijn: huis-aan-huisverkoop, marktkramers, homeparty's, lichaamsverzorging aan huis, ...

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ja. Ook personen met zelfstandige activiteiten in bijberoep zijn belastingplichtig.

Ik ben werkend vennoot of bestuurder in een vennootschap, ben ik dan belastingplichtig als zelfstandige?

Neen, de natuurlijke persoon die uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een vennootschap is niet belastingplichtig. Dit veronderstelt wel dat je niet in de KBO bent ingeschreven met een eigen ondernemingsnummer. Ben je wel persoonlijk ingeschreven in de KBO, dan betekent dit immers dat je ook buiten de vennootschap als zelfstandige kunt werken.

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve vastgesteld. De ambtshalve vaststelling gebeurt met een verhoging. Voor je een verhoogde aanslag ontvangt word je hiervan verwittigd met een aangetekend schrijven. Dit laat je toe om de vermelde gegevens na te kijken en, zo nodig, verbeterd terug te sturen. Je hebt daar een maand de tijd voor.

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Je hebt een maand de tijd om te reageren op het aangetekend schrijven dat de belastingaanslag voorafgaat. Indien je niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding moet je alsnog bewijzen dat je aangifte tijdig en correct werd ingediend. Je kunt ook reageren als je niet akkoord gaat met de ambtshalve vastgestelde gegevens.

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

Is een slapende vennootschap ook belastingplichtig?

Ja. Er hoeft geen activiteit te zijn opdat er belastingplicht zou zijn.

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Ja. Zolang de vereffening niet gesloten is, blijft de vennootschap bestaan en is ze dus belastingplichtig.

Hoe worden een feitelijke vereniging of een maatschap belast?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan als dusdanig niet belast worden. De leden van een feitelijke vereniging handelen in eigen naam. Zijn de leden natuurlijke personen? Dan zijn zij individueel belastbaar als zelfstandige. Alle leden moeten in eigen naam aangifte doen van een vestiging op de plaats(en) waar zij via de feitelijke vereniging een oppervlakte gebruiken of ter beschikking hebben voor beroepsdoeleinden.
De daden van een feitelijke vereniging worden geacht door de leden gesteld te worden.

Al het vorige geldt evenzeer voor een maatschap. De leden, die hier maten genoemd worden, zijn individueel aanspreekbaar want ook de maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid.