Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarvoor wordt het geld van de belastingen gebruikt?

De provinciebelasting is niet bestemd voor één specifieke activiteit, maar dient om de algemene werking van de provincie te financieren.

Je geld wordt dus besteed voor een ruime waaier van dienstverlening. Soms zichtbaar, van de provinciale groendomeinen over de aanleg van fietspaden tot scholen en musea. Soms minder zichtbaar, van arbeidsveiligheid tot wetenschappelijk onderzoek in het kader van de landbouw of de volksgezondheid.

Op onze algemene website vind je nog meer informatie over de activiteiten van onze provincie.

Ik heb de overschrijvingsstrook van mijn aanslagbiljet verloren. Wat nu?

Je kunt de overschrijving uitvoeren met volgende gegevens:

  • rekeningnummer: BE80 7775 9105 0277 op naam van provincie Antwerpen
  • bedrag: staat vermeld op het aanslagbiljet
  • mededeling: vermeld hier het kohierartikel, eveneens terug te vinden op het aanslagbiljet

Ik vind mijn aanslagbiljet niet meer. Wat nu?

Neem contact op met de dienst Fiscaliteit. Je kunt per post, fax, e-mail of telefoon een kopie aanvragen van je aanslagbiljet.

Ik heb het financieel moeilijk. Wat kan ik doen?

Vraag de provincie Antwerpen dienst fiscaliteit via mail, brief of fax om een betalingsregeling. Dit kan een regeling zijn waarbij je het bedrag in kleinere delen mag betalen.

Ter info:

Advies bij betalingsmoeilijkheden of schuldbemiddeling kan je ook krijgen bij het OCMW van je woonplaats of bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW).

Wil je graag hulp om zelf je schulden aan te pakken, neem contact op met My TrustO voor iedereen (www.mytrusto.be) of Dyzo, voor zelfstandigen (www.dyzo.be). Meer informatie vind je op www.eerstehulpbijschulden.be.

 

Provinciebelasting gezinnen

Wie is belastingplichtig?

Deze belasting wordt gevorderd van: elk gezin dat op het grondgebied van de provincie Antwerpen zijn hoofdverblijf heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Het is met andere woorden een belasting voor alle gezinnen die wonen in de provincie Antwerpen.

Deze belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon overeenkomstig de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.

Wat is een gezin?

Als ‘gezin’ wordt beschouwd voor de toepassing van de algemene provinciebelasting: hetzij een persoon die alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen.

Kan ik vrijgesteld worden van deze belasting?

Ja, als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkomingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bv. als je een WIGW- of OMNIO-statuut hebt.

Voor meer informatie over deze statuten kun je terecht bij je ziekenfonds.

De vrijstellingen worden slechts verleend indien binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet een schriftelijk verzoek toekomt bij de provincie Antwerpen, dienst fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Het vereiste bewijsmateriaal, een attest van het ziekenfonds of het OCMW, dient bij dit verzoek te worden gevoegd. De vrijstelling vervalt onherroepelijk zodra de termijn van twee maanden verstreken is. 

Ik ben verhuisd en krijg nog een aanslag voor mijn oud adres. Klopt dat wel?

Ja, indien je op 1 januari nog ingeschreven bent op je oud adres krijg je nog een aanslagbiljet voor je oud adres aangezien de belasting wordt gevestigd op het adres waar je volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar bent ingeschreven. Je betaalt dan dat jaar niet voor je nieuw adres.

Kan ik vermindering of teruggave krijgen als ik geen volledig jaar in de provincie woon?

Neen. De algemene provinciebelasting gezinnen is jaarlijks en ondeelbaar. Als je na 1 januari naar een andere provincie verhuist, betaal je in die provincie geen algemene provinciebelasting voor dat jaar.

Moet ik mijn adreswijziging aangeven?

Neen. De aanslagen worden opgemaakt op basis van de gegevens van het bevolkingsregister. Adreswijzigingen moet je dus enkel melden bij de dienst Bevolking van je gemeente of district.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ook als je een bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.

Waarom is er geen onderscheid tussen een gezin van 1 of 2 personen?

Gezinnen met meer personen hebben niet altijd meer (financiële) draagkracht dan alleenwonenden. Er zijn ook gezinnen met meer personen, maar slechts één inkomen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer alleenstaande ouders. Het aantal gezinsleden is dan ook geen juiste indicator voor de draagkracht van een gezin. Een eenheidstarief, met een sociale correctie voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is daarom een eerlijker systeem. 

Gezinnen die recht hebben op de voorkeurtarieven in de gezondheidszorg worden vrijgesteld van de belasting. In principe heeft iedereen met een (te) lage financiële draagkracht recht op dit statuut. De gezinnen met de minste draagkracht worden op deze manier vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

 

Provinciebelasting bedrijven

Ik ben werkend vennoot of bestuurder in een vennootschap, ben ik dan belastingplichtig als zelfstandige?

Neen, de natuurlijke persoon die uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een vennootschap is niet belastingplichtig. Dit veronderstelt wel dat je niet in de KBO bent ingeschreven met een eigen ondernemingsnummer. Ben je wel persoonlijk ingeschreven in de KBO, dan betekent dit immers dat je ook buiten de vennootschap als zelfstandige kunt werken.

Is een zelfstandige in bijberoep ook onderworpen aan deze belasting?

Ja. Ook personen met zelfstandige activiteiten in bijberoep zijn belastingplichtig.

Ben ik verplicht aangifte te doen?

Ja, elke belastingplichtige moet jaarlijks bij de dienst fiscaliteit aangifte doen voor al zijn vestigingen in de provincie Antwerpen. Ook elke wijziging aan een bestaande vestiging (ander adres, andere oppervlakte,…) moet worden aangegeven . De aangifte moet ten laatste op 30 april toekomen bij de dienst fiscaliteit.

Deze aangifteplicht valt weg als de belastingplichtige het vorige jaar voor deze vestiging werd belast op basis van een correcte aangifte. In dat geval moet er enkel aangifte gedaan worden van eventuele wijzigingen. Voor deze vestigingen verzendt de dienst fiscaliteit een voorgedrukt formulier (‘voorstel van aangifte’) met de gekende gegevens. Dit formulier vermeldt uitdrukkelijk dat het niet moet worden teruggezonden indien er niets gewijzigd is.

Waar vind ik een aangifteformulier?

Voor elk vestigingsadres dat bij de dienst fiscaliteit gekend is ontvang je een aangifteformulier per post of digitaal.
Voor andere vestigingen kan je een formulier downloaden op https://belastingen.provincieantwerpen.be.
Op aanvraag stuurt de dienst fiscaliteit ook bijkomende formulieren (digitaal) op.

Je mag ook aangifte doen (per post, fax of e-mail) zonder gebruik te maken van de standaardformulieren.

Ik werk als zelfstandige in mijn eigen woning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. Je bent in het kader van je beroepswerkzaamheid bereikbaar op je privéadres en van daaruit wordt je beroepswerkzaamheid gestuurd en gecoördineerd.

Ik werk als zelfstandige uitsluitend op verplaatsing, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja, elke zelfstandige valt onder de provinciebelasting op de bedrijven. Indien je uitsluitend ambulant je beroep uitoefent, dan word je geacht deze activiteit te organiseren vanuit je thuisadres. Je moet dan je thuisadres aangeven als vestiging. Enkele voorbeelden van ambulante activiteiten zijn: huis-aan-huisverkoop, marktkramers, homeparty's, lichaamsverzorging aan huis, ...

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij stopzetting van een bedrijf of een vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen.

Wat als ik niet akkoord ga met een belastingverhoging?

Je hebt een maand de tijd om te reageren op het aangetekend schrijven dat de belastingaanslag voorafgaat. Indien je niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding moet je alsnog bewijzen dat je aangifte tijdig en correct werd ingediend. Je kunt ook reageren als je niet akkoord gaat met de ambtshalve vastgestelde gegevens.

Is een slapende vennootschap ook belastingplichtig?

Ja. Er hoeft geen activiteit te zijn opdat er belastingplicht zou zijn.

Is een vennootschap in vereffening ook belastingplichtig?

Ja. Zolang de vereffening niet gesloten is, blijft de vennootschap bestaan en is ze dus belastingplichtig.

Waarom krijg ik een kennisgeving van ambtshalve inkohiering?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Alvorens tot inkohiering wordt overgegaan krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering, ten eerste om je toe te laten de vermelde gegevens na te kijken en, zo nodig, verbeterd terug te sturen. Je hebt daar een maand de tijd voor.
Ten tweede krijg je een kennisgeving van ambtshalve inkohiering om je te informeren dat een verhoging zal worden toegepast en wat het bedrag is van die verhoging.

Waarom wordt er een verhoging aangerekend bij mijn aanslag?

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd na verzending van een kennisgeving van ambtshalve inkohiering.

De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging.

Moet ik toch betalen als ik een bezwaar indien?

Ook als je bezwaar hebt ingediend moet je alleszins het niet-betwiste gedeelte van de belasting betalen.