23 februari 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Voorstel tot aanvulling van artikel 5 van de deontologische code van de Antwerpse provincieraad ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). Goedkeuring. (pdf)
0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de N-VA-fractie in de adviesraad educatie en enkele verenigingen. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 § 2 11° van het provinciedecreet. Provinciaal Bibliotheeksysteem ten behoeve van de openbare bibliotheken in de provincie Antwerpen. Aanpassing raming totaalkosten. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Regularisering dossier interbestuurlijk project Bibliotheekportalen. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Oprichting De Museumstichting SON (DMS). Kennisname ministerieel besluit niet-goedkeuring. Goedkeuring en vaststellen statuten rekening houdende met opmerkingen ministerieel besluit. Kennisname en goedkeuring. (pdf)

1/4

Handgift historische collectie Agfa-Gevaert. Overeenkomst. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Planologisch attest – Rijmenants nv te Wuustwezel - Attest. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Agendapunt afgevoerd van de agenda. Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met de provincie Waals-Brabant. Goedkeuring.  

2/4

Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de provinciale lasten. Overeenkomst met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet - raamovereenkomst voor het wassen van ramen 2017-2021 – plaatsen opdracht, gunningswijze en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet - raamovereenkomst voor drukwerk – plaatsen opdracht, gunningswijze en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. DIVA. Renovatie gebouwen Suikerrui en Gildekamersstraat. Ontwerpopdracht. Bijkomende diensten en wijziging betalingsvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal recreatiecentrum De Schorre. Camerabewaking en toegangscontrole. Herzien ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Erratum. Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Erfpacht Eandis/IMEA voor distributiecabine. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Antwerpen/Hoboken. Overname om niet van een schoolgebouw gelegen in de Maalbootstraat van de vzw CVO Toekomstonderwijs en onmiddellijke inerfpachtgeving aan APB POA. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Boom. Verkoop woning Kerkhofstraat 188. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Herselt - Provinciaal groendomein Hertberg - Antwerpen - provinciaal groendomein Hertberg - aankoop weekendverblijven - fase 4. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Mechelen - Provinciaal groendomein Vrijbroekpark - Aankoop 4 percelen van NV Vrijbroek. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek, campus Sint-Katelijne-Waver. Verlenen van een erfdienstbaarheid voor de aanleg van een wandelpad. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Zoersel. Krekelenloop (A.8.05.8). Ruiling beddingen. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

5/1

Jeugddienst. Werkingssubsidies voor provinciale jeugdwerkorganisaties. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst provider service contract voor telecommunicatie. Plaatsen van de opdracht, gunningswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Budget 2017. Machtigingskrediet 2017/64900000/18/0529. Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

8/2

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Aanwending krediet sociale projecten 2017 voor verschillende innovatieve projecten. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Wonen. Voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Aangepast vervoer. Voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer. Goedkeuring. (pdf)

9/4

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (N)/Overige gezinshulp. Goedkeuring. (pdf)

9/5

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/6

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (N/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/7

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0911: Subsidies met betrekking tot gehandicapten (N)/ Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

13/1 Motie in verband met het Pendelfonds, ingediend door Koen Kerremans (Groen). (pdf)

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING