23 maart 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Tine Muyshondt. Opvolging.

0/2

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Sofie Bradt. Opvolging.

0/3

Wijziging van de vertegenwoordiging van de CD&V-fractie in enkele commissies, in de Vereniging van Vlaamse Provincies, in enkele APB's en in IGEAN. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Budget 2017: Inschrijving subsidiekrediet voor departement Cultuur - Stafdienst Cultuur voor de nominatim subsidie Spontini. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Gewestelijk RUP - Ranst en Zandhoven - "Vallei van de Tappelbeek ": advies openbaar onderzoek. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Product fietssnelwegen: aanstellen van communicatiebureau voor de vijf Vlaamse provincies – raamovereenkomst voor maximum 4 jaar – selectieleidraad, keuze van gunningswijze, samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Fietsostrade Herentals-Balen - ontwerpplannen, keuze van gunningswijze, bestek, raming, addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, aanvullende diensten, verhoging vastlegging. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Erediensten. Mechelen. Aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst. Kosten in de periode van 1995 tot 15 oktober 2016. Verdeling van de provinciale lasten. Dadingsovereenkomst met de provincie Waals-Brabant. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Tweede erratum. Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Tweede reeks wijzigingen van 2017.
Diverse correcties op budgetopmaak 2017. (pdf)

4/3

Tweede reeks wijzigingen van 2017.
Consultancy en programmatie van de toepassingen voor de omgevingsvergunningen op het Sindala platform.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/4

Tweede reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving exploitatiemiddelen binnen stafdienst Vrije Tijd in functie van herziening dotaties.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/5

Tweede reeks wijzigingen 2017.
Aankoop tractor voor Kasteel d’Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/6

Tweede reeks wijzigingen van 2017
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor studies, verhoging van uitgaven

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/7

Tweede reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving budget in functie van aanschaffing interactieve infostand integraal waterbeleid en beschermde vissoorten

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE09 - Leefmilieu
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/8

Tweede reeks wijzigingen van 2017
Aanpassing waardeverschil aandeelhouderschap ABC cvba, Maatschappij voor sociale woningbouw

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/9

Tweede reeks wijzigingen van 2017
Verrekening kosten Europaweken in Kasteel d’Ursel.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/10

Budget 2017. Tweede reeks wijzigingen.
Aanpassing van de dotaties van het autonoom provinciebedrijf APB Sport (SPRT) en het extern verzelfstandigde agentschap privaat met vzw-structuur EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN). Goedkeuring. (pdf)

4/11

Tweede erratum. Budget 2017. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Rapport tweede semester 2016 van de financieel beheerder aan de provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Kennisname. (pdf)

4/13

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c : restauratie van het Schyvenorgel. Verrekening nr. 4 en verlenging contractuele uitvoeringstermijn. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Kasteel Rivierenhof. Dringende instandhoudingswerken: luiken. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken (RUP De Reukens). Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Vastgoed. Antwerpen. Laarbeek (A.S.07). Burchtse Weel. Verwerving pompstation en wachtbekken. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Vastgoed. Antwerpen. Veldstraat 36. Minnelijke beëindiging erfpacht. Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/18

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot bouwen voor ID&T. Goedkeuring. (pdf)

4/21 Interpellatie in verband met 16 jaren met 2 Tomorrowlandweekends, ingediend door Kris Merckx (PVDA+). (pdf)

4/19

Vastgoed. Mol. Scheppelijke Nete (A.7.29.5). Aanleg van een retentiebekken (deel 1). Laatste reeks grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/20

Vastgoed. Zoersel. Trappistenbeek (A.3.21.4). Aanleg overstromingsgebied ‘Kwikaard’. Aankoop privé-percelen. Tweede reeks grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Deelname aan raamovereenkomst reproductiemateriaal van de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Beëindiging gebruiksovereenkomst ID&T. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Arbeidszorg. Voorstel reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Inrichting Babbelkroonbeek - Arkelloop Bremstraat Lier Duffel. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING