28 september 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9° en artikel 43, &2, 11° van het provinciedecreet. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad Antwerpen, Antwerp World Diamant Centre en de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Overdracht historische collectie Agfa-Gevaert aan De Museumstichting SON. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Budget 2017: 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie Antwerpen: aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Wijziging statuten en beheersovereenkomsten met 4 autonome provinciebedrijven uit de culturele sector. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “De Beunt” – Lier – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Provinciale overheidsopdrachten. Het bestek voor de uitvoering van ruimtelijke planningsprocessen voor de regionale ontsluitingen van de kleinstedelijke gebieden Geel en Mol- plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek - goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Gebiedsgericht project ARO – Valorisatie van de open ruimte in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout – engagementsverklaring. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Onderhandse schenking bij handgift van het DUCCI-ensemble aan de stad Mechelen door het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Definitieve aanvaarding van de schenkingen. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2015. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/11

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/13

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Budget 2017. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Diverse wijzigingen personeelsbudget Provincie en verzelfstandigde entiteiten.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 (pdf)

4/4

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving van budget voor de aankoop van een landmeterstoestel voor de landmeters van het Team Vastgoed en Juridische Ondersteuning.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE02 Logistiek
Rubriek II.A.3 roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/5

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut betaalt de syndicuskost die wordt aangerekend voor het gebruik van ruimtes in het Coveliersgebouw.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/6

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Aanpassing van de exploitatiekost wegens tekorten op de departementale verbruikskredieten voor de vastleggingen van catering, congressen en andere overheadkosten.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/7

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Overdracht van een bedrag van de concessie die het departement Logistiek int van De Finale naar het Provinciaal Veiligheidsinstituut.

Budget 2017. Schema B2 Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/8

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Procesaanpassingen en functionele wijzigingen aan het documentumplatform (Sindala).

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/9

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor het project CRM.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – Uitgaven.
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/10

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor het project van het on-line platform voor de indiening van subsidies.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/11

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Herschikking kredieten Flankerend onderwijsbeleid voor verschillende projecten FOB binnen APB POA.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/12

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van de dotatie van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre vanuit de exploitatiemiddelen van Cultuur voor organisatie van een cultureel evenement.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/13

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van subsidiekrediet bovenlokale culturele projecten vanuit de exploitatiemiddelen van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/14

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop twee grasmaaiers door Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Verschuiving van exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/15

Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving exploitatiemiddelen van Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving naar Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum voor activiteit 'De Dromendiefstal' (zomerprogramma).

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven.
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven.
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/16

Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget van dienst Ruimtelijke Planning naar dienst Economie en Internationale Samenwerking voor onderzoek ruimte en bedrijvigheid

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/17

Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor dienst Erfgoed, verhoging van exploitatiebudget en verlaging en verhoging van subsidies

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/18

Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor Monumentenwacht, verlaging van exploitatiebudget en verhoging van investeringsenveloppe

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/19

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving investeringskredieten waterlopen – verlegging en bouw pompstation op de Kruibeekse Scheibeek te Zwijndrecht.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Leefmilieu Vorige Jaren. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu
Rubriek II.A.2 Wegen en overige infrastructuur - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/20

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Eenmalige verhoging dotatie APB Hooibeekhoeve voor project landbouweducatie.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 (pdf)

4/21

Budget 2017. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/22

Rapport eerste semester 2017 van de financieel beheerder aan de provincieraad. Artikels 161 en 162 van het provinciedecreet, rapport aan de provincieraad en deputatie over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Kennisname. (pdf)

4/23

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA). Renovatie Suikerrui en Gildekamersstraat. Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/24

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Interieurrestauratie. Fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie. Verrekening nr. 2. Goedkeuring. (pdf)

4/25

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische scholen, campus Mechelen. Blok B herinrichting laboklassen. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/26

Provinciale overheidsopdrachten. Diverse sites. Renovatie van de stookplaatsen. Ontwerp en uitvoering. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/27

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Definitieve goedkeuring onteigeningsplans. Aanvraag machtiging tot onteigening. Goedkeuring. (pdf)

4/28

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 7. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/29

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Derde reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/30

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Dorpsbeek (A.6.13.1). Aanleg oeverzone. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

5/1

Budget 2017. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring restbedrag. Goedkeuring. (pdf)

5/2 Artesis-Plantijn Hogeschool. Aanduiding van vertegenwoordigers in het inrichtingsorgaan. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst "Aanstellen van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen" (periode van maximum 4 jaar) : aanpassing van de initiële schatting van de omvang van de opdracht. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Budget 2017. Machtigingkrediet 2017/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Erratum. Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

8/2

Afsluiting pensioenlastconventies met APB's in kader van de bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. (pdf)

8/3

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring reglement voor de opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 en TMB (tijdelijke of mobiele bouwplaats). Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0550: Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Aanwending verdeelkrediet 'sociale projecten 2017' voor innovatief project. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassages op de Laarse Beek in Brasschaat en Schoten. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit de onbevaarbare waterlopen van 2e categorie in de provincie Antwerpen dienstjaar 2018 - 2021. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

12/3

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoeren - Optimalisatie infrastructuur op onbevaarbare waterlopen 2e categorie fase 4
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Provinciepersoneel. Overdracht van statutaire personeelsleden naar de APB’s Momu, Fomu, MEJD en APA. Goedkeuring.

15/2

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging samenstelling. Goedkeuring.