20 december 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provinciale overheid. Bespreking bestuursakkoord. Kennisname.

0/2

Provinciale overheid. Deputatie. Toewijzing bevoegdheden. Kennisname. (pdf)

0/3

Provinciale overheid. Provincieraad. Wijziging huishoudelijk reglement. Goedkeuring. (pdf)

0/4

Provinciale overheid. Provincieraad. Samenstelling raadscommissies. Goedkeuring. (pdf)

0/5

Provinciale overheid. Provincieraad. Aanduiding voorzitters en ondervoorzitters raadscommissies. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Verzending aanslagbiljetten fiscaliteit. Plaatsing van de opdracht en procedure. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Afgevoerd van de agenda. Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst catering congrescentrum. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Goedkeuring.  

4/3

Vastgoed. Antwerpen. Provinciehuis. Draadafsluiting buitenaanleg. Overeenkomst Notarishuis. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Geel en Mol - Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelprojecten 11 en 12. Aankoop. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

9. Samenleving

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Aanwijzing omgevingsambtenaren voor de dienst Omgevingsberoepen. Goedkeuring.