24 mei 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kennisname. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Rupelstreek - Sanering en verontdieping deelgebied 2. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2018. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Budget 2018. Subsidiereglement lokale erfgoedhouders. Abdijbibliotheek van Bornem. Aanwending van krediet en ontheffing van reglementsbepalingen. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene vergadering 15 juni 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/9

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene vergadering 22 juni 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/11

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene vergadering 1 juni 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/13

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/15

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene vergadering 18 juni 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/16

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. (pdf)

2/17

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Voorstel van statutenwijziging. Goedkeuring. (pdf)

2/18

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene vergadering 13 juni 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2018. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget Landbouwbeleid. Wijzigen in nominatim subsidie voor Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT). Goedkeuring. (pdf)

3/3

Resolutie bio-landbouw van 22/9/2016. Opvolging in het provinciale landbouw- en plattelandsbeleid, landbouwonderwijs en de proefbedrijven. Kennisname. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Afgevoerd van de agenda. Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring.  

4/2

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 (cluster 2). Tweede en laatste reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis Truchelven. Eerste reeks grondruilen en -verkopen te Westerlo. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Putte. Wolzakkenleibeek (A.2.02.55). Overdracht toegangsweg retentiebekken aan gemeente Putte. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Overheidsopdracht. Aanstellen van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen. Raamovereenkomst voor een periode van maximum 4 jaar. Wijze van gunnen, selectieleidraad en bestek. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

9. Samenleving

 

9/1

Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550/ - Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met samen naar meer en betere bio, ook in onze provincie, ingediend door Koen Kerremans (Groen). (pdf)
14/2 Interpellatie in verband met het verbod op het dragen van kledij met een religieuze boodschap in provinciale scholen: graag een duidelijk standpunt van de gedeputeerde voor Onderwijs en de voltallige deputatie, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

APB Campus Vesta. Wijziging vertegenwoordiging Brandweer in Raad van Bestuur. Goedkeuring.